blog background
 
rozbrat: Oddolny Poznań
anarchizm, samorządność pracownicza, demokracja bezpośrednia
metka_epoznan
Polityka społeczna presji
ok
103
not ok
16
liczba odsłon: 767
Czym jest presja? Najprościej rzecz ujmując to nacisk na kogoś w celu zmuszenia go do czegoś. Polityka społeczna zaś to zespół przyjętych i realizowanych przez władze publiczne w długiej perspektywie czasowej działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych, przy mniejszym lub większym udziale sektora organizacji pozarządowych (1). Najważniejsze cele polityki społecznej to bezpieczeństwo socjalne, wyrównywanie szans, a także – o czym często zapominamy – utrzymywanie ładu społecznego. Z tym ostatnim związany jest nieodzownie element presji, choć nie zawsze w pełni zamierzonej. Instytucje polityki społecznej to narzędzia kształtowania nowych stosunków społecznych. W Polsce pełnią one niebagatelną funkcję w trwającym od końca lat osiemdziesiątych procesie przekształcania struktury społeczeństwa dla potrzeb kapitalistycznej gospodarki wolnorynkowej.

Owa funkcja objawia się w trzech zasadniczych postaciach presji. Pierwsza z nich to presja stażu lub też presja wypracowanych lat. Uzależnienie pewnych uprawnień od konieczności przepracowania odpowiedniej liczby lat lub miesięcy w zakreślonym przedziale czasowym (np. prawo do emerytury czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych), przy względnie dużej nietrwałości zatrudnienia, zmusza ludzi do podejmowania pracy na gorszych warunkach, które nie interesowałyby ich w sytuacji, w której nie podlegaliby presji.

Druga z postaci presji to presja dochodu. Wiele świadczeń opieki społecznej – choć niskich, to jednak pewniejszych niż wynagrodzenie za pracę przy niepewnych warunkach zatrudnienia – jest uzależnionych od kryteriów dochodowych sprecyzowanych tak, że maksymalny dochód pozwalający na otrzymanie świadczenia w realnym życiu jest zbyt niski, aby normalnie funkcjonować(2), stąd też nie jest możliwe jego udokumentowanie np. minimalne wynagrodzenie za pracę dla trzyosobowej rodziny to zbyt dużo, by móc ubiegać się o pomoc z opieki społecznej. Skutkuje to tajeniem źródeł dochodu, poszerza szarą strefę w zatrudnieniu i w dalszej perspektywie sprzyja destrukcji stabilnych form zatrudnienia.

Trzecią z postaci presji jest presja terminu. System instytucjonalny, w którego ramach realizowana jest polityka społeczna, wymaga od beneficjantów podporządkowania swojego trybu życia licznym terminom, którym uchybienie wiąże się z doniosłymi życiowo negatywnymi konsekwencjami, takimi jak np. utrata ubezpieczenia.

Presja stażu

Najlepiej uwidaczniają ją społeczne konsekwencje funkcjonowania systemu emerytalnego. Konieczny do uzyskania emerytury staż pracy w wysokości 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn w warunkach permanentnego braku pewności w zatrudnieniu, znacznie obniża preferencje pracowników odnośnie oferowanych przez pracodawcę warunków. Tu presja ujawnia się w sposób oczywisty i z grubsza każdemu znany. Presja stażu często występuje jednak w bardziej subtelnej formie.

W jednej z ogólnopolskich sieci handlowych próbowano powołać do życia organizację związku zawodowego. Pracownik wyznaczony do reprezentacji wobec pracodawcy powstającej struktury – autor niniejszego artykułu – został zwolniony nazajutrz po ujawnieniu się pracodawcy. Po kilku tygodniach zgłosił się do niego jeden z pracowników sieci z prośbą o pomoc przy kontynuowaniu organizowania związku. Po kilkunastu dniach zmienił jednak zdanie, argumentując to w następujący sposób: „Gdy mnie zwolnią tak jak ciebie, to jak wytłumaczę swojej córce, że musi przestać chodzić na lekcje gry na pianinie, których nie będę w stanie opłacić? Jak teraz mnie zwolnią, po zaledwie czterech miesiącach pracy, to nie będzie mi przysługiwał nawet zasiłek dla bezrobotnych”.

Miał rację, do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych potrzeba 12 udokumentowanych miesięcy pracy w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy. Przed zatrudnieniem się w owej sieci handlowej najwyraźniej miał on dłuższą przerwę w zatrudnieniu. Gdy udało mu się w końcu znaleźć tam pracę, jego rodzina odżyła, zaczęła normalnie funkcjonować. Jego niechęć do panujących tam warunków pracy musiała ustąpić przed nieubłaganą presją stażu – minimalnego bezpieczeństwa okupionego pogodzeniem się, przynajmniej chwilowym, z niechcianą rzeczywistością. Jednak po uzyskaniu minimum bezpieczeństwa w postaci prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ochota na przeciwstawienie się zastanym realiom mija, a status quo pozostaje nienaruszony. Wspomniany pracownik już nigdy więcej nie zgłosił się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tam organizacji zakładowej.

Presja dochodu

Ten, kto starał się kiedykolwiek o zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej, wie, iż swój dochód – choćby go właściwie nie było – trzeba rzetelnie udokumentować. Zdarzyło się kiedyś w Zielonej Górze, iż pewną nadgorliwą pracownicę opieki społecznej podczas wywiadu środowiskowego, w chwili gdy miała się już pożegnać ze swoim podopiecznym, zafrapowała jego niefortunna wypowiedź. Zwierzył się on, że tak źle mu się powodzi, iż zaczął zbierać puszki.
-   Czy nosi pan je do skupu – spytała.
-   No tak, zawsze to trochę grosza.
-   A ile jest pan miesięcznie w stanie na tym zarobić?
-   Och, niewiele – odszukał kwit ze skupu i na swoją zgubę odczytał kwotę – ostatnio 17,50 zł.
-   A jak często chodzi pan do tego skupu,
-   Tylko czasami, raz lub dwa razy w miesiącu, to żadne pieniądze, zabieram puszkę tylko przy okazji, nie robię tego tak jak niektórzy „zawodowo”, jak uda mi się zarobić na tym dwadzieścia pięć złotych w miesiącu to rekord, ale to żadne pieniądze.
Wyjaśnienia nie pomogły.
-   Niech pan w takim razie napisze oświadczenie – powiedziała i podała mu pustą kartkę.
-   Jakie oświadczenie?!
-   Pisz pan proszę: Oświadczam, że otrzymuję dochód w kwocie do 25 złotych miesięcznie ze sprzedaży surowców wtórnych…

Tyle wystarczyło, żeby nie przyznać mu ponownie zasiłku celowego w kwocie 20 złotych na pomoc w uregulowanie opłat za prąd elektryczny i, co dla niego było wówczas istotniejsze, pozbawić go uprawnienia do odbioru deputatów żywnościowych. Przestał być beneficjantem pomocy społecznej, gdyż o kilka złotych przekroczył kryterium dochodowe wynoszące 477 zł (od 1 października 2012 roku wzrośnie ono do 542 zł).

Presję dochodu jeszcze wydatniej można zaobserwować na płaszczyźnie gminnej polityki mieszkaniowej. Żeby otrzymać mieszkanie z zasobów komunalnych gminy, należy spełnić wymagane kryteria dochodowe. Na przykład w Nowej Soli w woj. lubuskim, by uzyskać mieszkanie komunalne lub socjalne (o ile to drugie nie zostało przyznane wyrokiem sądu), dochód miesięczny osoby samotnie gospodarującej nie może w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przekroczyć 150% najniższej emerytury brutto. Opierając się na bieżącym komunikacie Prezesa ZUS dotyczącym stawek najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych – kwota najniższej emerytury wynosi 799,18 zł – obliczymy, iż próg dochodowy, powyżej którego mieszkanie z zasobów gminy Nowa Sól nie przysługuje samotnie gospodarującemu, wynosi niespełna 1198,77 zł brutto. To mniej niż wynagrodzenie minimalne tj. najniższe ustawowe wynagrodzenie, jakie może otrzymać osoba zatrudniona na umowę o pracę na pełnym etacie. To zaś, dla porównania, zgodnie z obowiązującym rozporządzaniem Rady Ministrów, wynosi 1500 zł brutto. Oznacza to, że osoba, która nie założyła rodziny i udało jej się znaleźć pracę – co wcale nie jest takie proste w powiecie, w którym stopa bezrobocia w lipcu 2012 r., kiedy bezrobocie spada w związku z pracami sezonowymi, wynosiła aż 23,5% – nawet jeżeli będzie to praca za najniższą możliwą płacę, ale w ramach stosunku pracy, której staż liczy się do emerytury i w ramach której korzysta się z uprawnień pracowniczych, to zgodnie z zasadami przyznawania lokali nie otrzyma ona mieszkania od miasta.

Sytuacja wygląda nieco lepiej, jeżeli przyjrzymy się kryterium dochodowemu na osobę w rodzinę. Jest one równe minimalnej emeryturze w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego. Przykładowo dochód małżeństwa z jednym dzieckiem upoważniający do starania się o mieszkanie z zasobów komunalnych w Nowej Soli nie może przekroczyć 2397,54 zł. Jednakże to i tak grubo poniżej przeciętnego wynagrodzenia, które zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w ubiegłym roku wynosiło 3399,52 zł.

Nowa Sól nie jest wyjątkiem, podobne kryteria obowiązują w gminach w całej Polsce. Pierwszym lepszym przykładem może być tu Szreńsk w woj. mazowieckim. Tutaj, w przeciwieństwie do Nowej Soli, przewidziano odrębne progi dla osób starających się o mieszkanie komunalne i socjalne. O ile w pierwszym przypadku zasady te są podobne do tych nowosolskich, z tą jednak różnicą, że tu weryfikacji podlega miesięczny dochód nie z trzech, lecz z dziewięciu miesięcy, to w wypadku mieszkań socjalnych progi te są dodatkowo niższe i wynoszą 125% najniższej emerytury (998,97 zł) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 75% (599,38 zł) na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

Niektóre gminy oprócz określenia maksymalnego dochodu, powyżej którego osobie lub rodzinie mieszkanie nie przysługuje, ustalają także minimalne wymagania dochodowe. Takim miastem jest Radom. Tu osoba samotnie gospodarująca, ubiegająca się o lokal komunalny musi wykazać, iż otrzymywała w ciągu ostatnich trzech miesięcy dochód nie niższy niż 100% najniższej emerytury (799,18) i nie wyższy niż 150% (1198,77 zł). Natomiast rodzina musi się wykazać dochodem w przeliczeniu na osobę nie niższym niż 75% (599,38 zł) i nie wyższym niż 125% (998,97 zł).

Restrykcyjne kryteria przyznawania lokali mieszkalnych są charakterystyczne dla wiejskich gmin oraz małych i średnich miast o wysokiej stopie bezrobocia. Zaostrzone kryteria przydziału mieszkań zawężają zakres osób, o których zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gminy musiałyby zadbać. W ten sposób wykluczają one z możliwości korzystania z zasobów komunalnych liczne grupy mieszkańców, których nie stać na wynajem mieszkania po cenach rynkowych lub na kupno własnego mieszkania.

Innym problemem, jaki powoduje ta sytuacja, jest poszerzenie szarej strefy w zatrudnieniu. Presja dochodu zmusza ludzi do zatajania swoich faktycznych zarobków. Te, do których odwołują się uchwały gmin jako na maksymalny dochód przy przyznaniu lokalu, są zbyt niskie, żeby za nie przeżyć, a czasami nawet wykluczają legalne zatrudnienie. Większość mieszkańców nowosolskich domów socjalnych pracujących w szarej strefie przyznaje, iż sami prosili pracodawcę, by rozliczał się z nimi nieoficjalnie, bez umowy. Ich sytuacja jest trudna, ponieważ uzyskują umowę o najem lokalu socjalnego często tylko na trzy miesiące. Zanim ten termin upłynie, muszą złożyć kolejny wniosek o przyznanie lokalu socjalnego ponownie, dokumentując swój dochód z ostatnich trzech miesięcy. Gdyby ich dochód w międzyczasie wzrósł, nie przyznano by im ponownie lokalu socjalnego. Pozostaliby bez tytułu prawnego do lokalu, aż z czasem gmina złożyłaby w sądzie pozew o eksmisję.

By uchronić się przed tym zagrożeniem, osoby te godzą się na zatrudnienie bez umowy lub na podstawie tzw. umów śmieciowych, w których zaniżano realnie otrzymywane wynagrodzenie. Rezygnując z kodeksowej ochrony zatrudnienia, płacy i warunków pracy w rzeczywistości stają się tańsi od innych pracowników – nie obowiązują ich płatne urlopy, nie chodzą na chorobowe, nie dotyczą ich normy czasu pracy…

Pracodawcy korzystają nie tylko z ich taniej siły roboczej, ale już sama ich obecność na rynku pracy przynosi im niewątpliwe korzyści. Gdy istnieje rosnąca grupa osób zmuszona pod presją do sprzedaży swej siły roboczej na o wiele mniej korzystnych niż przeciętnie warunkach, to zgodnie z prawem podaży i popytu, spada ze strony pracodawców zainteresowanie poprawą oferowanych pracownikom warunków pracy i płacy. W ten sposób powstają enklawy wyzysku niedające nadziei na godziwe zatrudnienie i coś więcej niż głodowe pensje.

Presja terminu

Każdy, kto choć raz w życiu ubiegał się o status bezrobotnego wie, co to znaczy przeoczyć termin. Szczególnie doniosłe znaczenie ma ów termin dla beneficjentów opieki społecznej. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statusie bezrobotnego, stanowiące wykładnik aktywności na rynku pracy ubiegającego się o pomoc, jest tu kluczowym narzędziem weryfikacji.

Czym grozi niestawienie się w wyznaczonym terminie u pośrednika pracy? Jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy – utratą statusu bezrobotnego na 120 dni, po raz drugi – na okres 180 dni, a każdy kolejny raz – na 270 dni. To zaś, poza utratą ubezpieczenia, zwykle skutkuje także utratą dodatku mieszkaniowego i świadczeń z opieki społecznej. Osoba taka zostaje bez środków do życia, a – jak wykażemy dalej – konsekwencją przeoczenia terminu może być także utrata dachu nad głową.

Trzy miesiące zwłoki w płaceniu czynszu upoważniają właściciela lokalu do podjęcia starań w celu wypowiedzenia umowy najmu. Wobec trzymiesięcznej zaległości w opłatach za lokal, wynajmujący wzywa lokatora do uregulowania zaległych i bieżących należności wyznaczając mu dodatkowy miesiąc na spłatę. Jeżeli lokator nie będzie w stanie tego uczynić, wynajmujący wypowiada mu umowę najmu. Cztery miesiące bierności w opłatach dzielą lokatora od wypowiedzenia umowy najmu – dokładnie tyle samo, ile czas, na który w razie niestawiennictwa w urzędzie został on pozbawiony statusu bezrobotnego, od którego zależy jego uprawnienie do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Nawet jeżeli gminy zarządzające lokalami komunalnymi często nie egzekwują swoich uprawnień w tak drastyczny sposób – lokatorzy po eksmisji nadal stanowią dla nich problem – to z możliwości usunięcia niepłacącego lokatora bezwzględnie korzystają właściciele reprywatyzowanych kamienic. Utrata tytułu prawnego do lokalu jest podstawą do wytoczenia powództwa o eksmisję. Co do zasady, jeśli lokator zdołał się już zarejestrować w Urzędzie Pracy, sąd zobligowany jest przyznać mu lokal socjalny z zasobów gminy, jeśli nie, komornik eksmituje go do pomieszczenia tymczasowego, a potem na bruk. Zmiany w listopadzie ubiegłego roku znacznie uprościły to postępowanie. Obecnie jeżeli gmina nie dostarczy pomieszczenia tymczasowego w ciągu sześciu miesięcy, komornik zobowiązany jest usunąć dłużnika do noclegowni lub innej wskazanej przez gminę placówki zapewniającej miejsce noclegowe.

Podwyższenie progów jest konieczne

Większość z wyżej opisanych sytuacji jest wynikiem nakładania się różnych płaszczyzn, w obrębie których realizowane są założenia polityki społecznej, np. widzimy jak restrykcyjne założenia realizowanej przez gminę polityki mieszkaniowej przekładają się na relacje panujące w obrębie rynku pracy, lub też jak uchybienie terminowi stawienia się w urzędzie pracy może w dalszej perspektywie skutkować eksmisją. Presja ma charakter złożony, jest produktem skorelowania różnych, na pozór ze sobą niezwiązanych unormowań prawnych, w które wpisuje się praktyka silniejszych ekonomicznie grup społecznych. Przecież uchybienie terminowi w Urzędzie Pracy nie skutkowałoby eksmisją, gdyby nie właściciel kamienicy, który bez skrupułów wykorzysta każdą okazję, by pozbyć się niechcianego lokatora.

Powyższe przykłady pokazują instytucje polityki społecznej państwa jako narzędzia presji wpisujące się w mechanizmy kontroli podporządkowane wąskiej klasie posiadaczy, nie oznacza to jednak, że mają one charakter jednoznacznie negatywny. Nie podlega bowiem dyskusji, że ich likwidacja w obecnych warunkach skończyłaby się społeczną katastrofą. Instytucje te organizują egzystencję szerokim warstwom spauperyzowanej klasy robotniczej. Negatywne aspekty tych instytucji może zniwelować tylko ich demokratyzacja, polegająca na wypracowywaniu mechanizmów umożliwiających dostęp szerokim warstwom społeczeństwa do sprawowania nad nimi kontroli. Pierwszym krokiem na drodze demokratyzacji instytucji polityki społecznej powinno być podwyższenie progów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy powyżej poziomu minimum socjalnego.

16 września 2012

Artykuł pojawił się pierwotnie na stronach pisma „Praktyka Teoretyczna” wydawanego przez Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przypisy:
1. Zob. J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa-Kraków 2010, s. 62.

2. Maksymalny dochód upoważniający do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej ustalony jest znacznie poniżej minimum socjalnego zdefiniowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Dodatkowo w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych przez cały okres począwszy od 1994 roku do dziś (ostatnie dane pochodzą z ubiegłego roku), tj. od roku dla którego IPiSS pierwszy raz oszacowało minimum egzystencji (minimum biologiczne), próg dochodowy balansuje na jego granicy. W wypadku rodzin, szczególnie tych wielodzietnych, próg dochodowy upoważniający do otrzymywania świadczeń socjalnych sytuuje się znacznie poniżej minimum egzystencji. 

Piotr Krzyżaniak 
 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Przemaja 08: Cały mechanizm Pomocy Społecznej oparty jest na Ustawie z 2004r z późn zm. wraz z przypisanymi do niej innymi kilkudziesięcioma innymi Ustawami oraz około ustawowymi rozporządzeniami- niewielu ludzi pracujących w aparacie pomocy społecznej umie i potrafi radzić sobie biegle z tymi przepisami.Jeżeli już poznają zazwyczaj mają dwie drogi dalszej pracy pomocy społecznej albo zdobywanie awansu,rezygnując z pracy w terenie,kierowanie małą jednostką,lub odejście z zawodu, wypalanie się. Nikt nie wykorzystuje doświadczeń pr. socjalnych do tworzenia zmian przepisów prawa-tych OTWARTYCH NA WSPÓŁPRACĘ, Z WIZJĄ,PRZEWIDUJĄCYCH,WYTRWAŁYCH, UMIEJĄCYCH rozpracować prawie każdy niezwykle trudny problem, takich się POMIJA, są niewiele warci,ale dla ludzi najwartościowsi, najcenniejsi, to oni zdziałali najwięcej.Dzięki takim miasta i gminy wydają niezwykle mało środków na zasiłki,gdyż pracy z ludźmi z marginesu władze nie UMIEJĄ OCENIĆ i DOCENIĆ,kiedyś to zrozumieją z ogromną nawiązką!!! Pozdrawiam.
dodano: Sobota, 2013.02.02 11:22, IP:178.43.125.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ROZBRAT
rozbrat.epoznan.pl
RSSsend_message
"Wolność bez socjalizmu to przywilej i niesprawiedliwość. Socjalizm bez wolności to niewola i brutalność."
M. Bakunin

"Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapitału."
Piotr Kropotkin--------------------------------------------------
Publikujemy tutaj jedynie cześć informacji i tekstów związnych z poznańskim ruchem wolnościowym, po więcej zapraszamy na www.rozbrat.org
--------------------------------------------------
POLECANE STRONY
rozbrat.org
przeglad-anarchistyczny.org
bractwotrojka.pl
ozzip.pl
federacja-anarchistyczna.pl
http://www.wsl-poznan.pl/
www.facebook.com/rozbrat?ref=hl
ARCHIWUM WPISÓW
Nielegalny lobbing deweloperów i poznańskie kliny zieleni (22 lut 2021)
Bierzemy sprawy w swoje ręce – produkujmy maseczki. Zrzutka na pomagam.pl (26 mar 2020)
Rozbrat – byliśmy, jesteśmy, będziemy! Groźba eksmisji Rozbratu po 25 latach istnienia (15 maj 2019)
Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie pracownic i pracowników portierni w budynkach należących do miasta Poznania (23 lis 2018)
Policja inwigiluje i zastrasza aktywistów (1 lis 2018)
Program II Socjalnego Kongresu Kobiet (9 paź 2018)
Od 24 lat Rozbrat działa w Poznaniu (13 wrz 2018)
Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszkańcami Poznania (5 sie 2018)
Podsumowanie działań FA-Poznań w minionym 2017 roku (12 lut 2018)
Puder odpada coraz bardziej (24 sty 2018)
Nie stawiać znaku równości między anarchistami i narodowcami (18 lis 2017)
„Nacjonalizm nie przejdzie #2. Wygwizdujemy Winnickiego” - relacja (16 lis 2017)
Prawica rozpowszechnia fałszywe informacje, aby wzmocnić swoją pozycję w Poznaniu (10 lis 2017)
Antyfaszyzm to nie bojówka, antyfaszyzm to ruch. Nie daj się nabrać na fake news (9 lis 2017)
Nie dla ulicy imienia Ronalda Reagana! Tak dla ulicy imienia Jolanty Brzeskiej ! (2 lis 2017)
Dość nękania lokatorów! Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań w sprawie tzw. regresów (18 wrz 2017)
Nowe europejskie granice w dobie kryzysu (31 sie 2017)
Przed nacjonalizmem bronimy się sami (9 sie 2017)
Sąd Najwyższy nie jest gwarancją demokracji (24 lip 2017)
Kolejna czyszczona kamienica – woda zalała mieszkania na Małeckiego 25 (16 lip 2017)
Nacjonaliści u Pallotynów - relacja z akcji (4 lip 2017)
Stop wycince! Cała Puszcza pod ochroną! - relacja uczestniczki FA- Poznań i Poznaniacy Przeciwko Myśliwym z obozu i akcji bezpośredniej w Puszczy Białowieskiej (14 cze 2017)
Upamiętniono kolejarzy zastrzelonych przez endeckie władze (27 kwi 2017)
Przemówienie Jarosława Urbańskiego z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (18 kwi 2017)
Przemówienie Anny Karoliny Kłys z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (12 kwi 2017)
Nacjonalizm nie przejdzie - relacja z demonstracji (9 kwi 2017)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszania Lokatorów w sprawie materiałów prasowych na temat społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. (21 mar 2017)
Chodź z nami na Manifę!! 5 MARCA, 14:00 pod Operą!!! (3 mar 2017)
6. rocznica zabójstwa Jolanty Brzeskiej – otwarcie skweru w Warszawie (1 mar 2017)
Ekonomia i migracja - Syryjscy uchodźcy w Turcji a globalny kapitał (24 lut 2017)
Nie warto być łamistrajkiem, dla Starbucksa - relacja z protestu (6 lut 2017)
Oświadczenie - STOP Odkrywkom! (29 sty 2017)
Przeciw terrorowi Assada i Putina! Stop rzezi w Aleppo! (17 gru 2016)
Ósma edycja ligi Freedom Fighters (15 gru 2016)
Stanowisko Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (12 gru 2016)
Wszyscy jesteśmy chuligankami! – oświadczenie (26 paź 2016)
Blokada eksmisji – zamierzano wyrzucić sparaliżowanego mężczyznę „na bruk” (29 wrz 2016)
22 urodziny ROZBRATu (16 wrz 2016)
Pikieta lokatorska - Poznań miastem brutalnych eksmisji (28 lip 2016)
Oświadczenie - Poznań miastem brutalnych eksmisji (25 lip 2016)
Czerwiec 1956 r. Tren dla Romka Strzałkowskiego (28 cze 2016)
Stop policyjnej przemocy. Pikieta pod sądem (20 cze 2016)
Czeski anarchista prowadzi strajk głodowy w więzieniu (3 cze 2016)
Oświadczenie w sprawie brutalności policji i zatrzymania działaczy ruchu anarchistycznego (27 maj 2016)
Solidarność – było, minęło! Co dalej? Sprawozdanie ze spotkania (25 maj 2016)
Udana blokada eksmisji na bruk! (12 maj 2016)
Pikieta solidarnościowa z Łukaszem Bukowskim (8 maj 2016)
DEMONSTRACJA:SOLIDARNI Z ŁUKASZEM! DOŚĆ REPRESJI! EKSMISJE STOP! (6 maj 2016)
1st Sparring for Solidarity (5 maj 2016)
3 miesiące więzienia za blokadę eksmisji (28 kwi 2016)
Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie w związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim (27 kwi 2016)
Freedom Fighters - seminarium z Marcinem "Różalem" Różalskim (19 kwi 2016)
Oświadczenie Federacji Anarchistycznej - sekcja Poznań, w sprawie rządowych planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej (8 kwi 2016)
Wolny Poznań i masowe eksmisje w roku 2016 (7 kwi 2016)
STOP WYCINCE! WALCZ O PUSZCZĘ! (31 mar 2016)
Zmarł Jędrzej "Stjup" Paluszczak (23 mar 2016)
Stop wycince! Walcz o Puszczę! (11 mar 2016)
Poznań:Tymczasowy nie oznacza pokorny! - relacja z 1 marca (4 mar 2016)
187 zniczy na 1 marca (2 mar 2016)
Poznaniacy Przeciwko Myśliwym - happening na Targach Myślistwa i Strzelectwa (15 lut 2016)
Rugowanie mieszkańców działek (28 sty 2016)
Oświadczenie - Stop inwigilacji! (20 sty 2016)
Nielegalna eksmisja powstrzymana! (19 sty 2016)
Sukces akcji antymyśliwskiej! (12 sty 2016)
STOP RASISTOWSKIEJ PRZEMOCY! NACJONALIZM PRECZ Z POZNANIA! (29 gru 2015)
Sprostowanie w sprawie rzekomego pobicia przez poznańskich Romów (25 gru 2015)
Przeciwko polowaniom (23 gru 2015)
Projekt muzeum-pomnika Grażyny Kulczyk i strategia uspołeczniania strat (19 gru 2015)
Rekordowe zyski i rekordy wyrzuconych z pracy (16 gru 2015)
Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – relacja ze spotkania (16 gru 2015)
Szósta edycja Freedom Fighters za nami (15 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (14 gru 2015)
FREEDOM FIGHTERS #6 (12 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (11 gru 2015)
WSL domaga się wycofania roszczeń miasta przeciwko lokatorom (10 gru 2015)
Stop polowaniom!!! (8 gru 2015)
Popieramy strajk w Amazonie. Dość śmieciowych umów! (7 gru 2015)
Oświadczenie - Biuro Interwencji Lokatorskiej (3 gru 2015)
Solidarność naszą bronią! Zwalczaj lokalny ISIS! (29 lis 2015)
Solidarnie przeciwko rasizmowi i terroryzmowi! Nie dla podsycania fali nienawiści! (28 lis 2015)
Dlaczego wzrasta poparcie rządzącym (PiS)? (23 lis 2015)
Po zamachu w Paryżu polska prawica szuka winnych (16 lis 2015)
Oświadczenie na temat akcji antynacjonalistycznej (13 lis 2015)
Warszawa:Solidarność Zamiast Nacjonalizmu (10 lis 2015)
Rasizm STOP! (5 lis 2015)
Siła oporu lokatorskiego rośnie (29 wrz 2015)
"Gościnność" (24 wrz 2015)
Wiec „Uchodźcy mile widziani” - relacja (13 wrz 2015)
Dość łamania praw lokatorów – NIE dla czyszczenia kamienicy przy ul. Tylne Chwaliszewo 26 (11 sie 2015)
Solidarni z migrantami! Uchodźcy mile widziani! (8 lip 2015)
Poznański przewrót w polityce mieszkaniowej? (4 lip 2015)
59 rocznica Poznańskiego Czerwca. Obchody przed bramą HCP (29 cze 2015)
Porozmawiajmy o antysemityzmie – relacja ze spotkania (28 cze 2015)
Pikieta lokatorów i rozmowy z właścicielem kamienicy (22 cze 2015)
Pikieta lokatorska pod Aquanet (11 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie odcinania wody w czyszczonych kamienicach (10 cze 2015)
Nacjonaliści chcą zniszczyć opozycję. Prezydent nie widzi problemu (9 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie ataków nacjonalistów na skłot Od:zysk i Anarchistyczną Klubokawiarnię Zemsta (8 cze 2015)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie planów nielegalnego wysiedlenia romskiego koczowiska (1 cze 2015)
Kosztem biednych, starych i schorowanych – pikieta przeciwko antylokatorskiej polityce miasta (29 maj 2015)
Ogólnopolskie akcje solidarnościowe z zatrzymanymi w Katowicach (21 kwi 2015)
Prezydenci i lokatorzy (26 lut 2015)
Prawo do miasta, czy prawo do wysiedleń? Czego broni wiceprezydent Wudarski? (22 lut 2015)
Czy politykę kulturalną w Poznaniu czeka zmiana? (25 sty 2015)
Pytania do Prezydenta Poznania i rady miasta (19 gru 2014)
Romowie uciążliwi? Poznański MOPR o uchodźcach ekonomicznych (18 gru 2014)
Powstrzymać eksmisje, uspołecznić politykę mieszkaniową (12 gru 2014)
Poznań – śmierdzące miasto (10 gru 2014)
Koniec karnawału w poście - Jaśkowiak kontynuatorem grobelizmu? (7 gru 2014)
„Prawo do miasta” i neoliberalna polityka wysiedleń (6 gru 2014)
Grobelny przegrał! Żadna władza nie jest wieczna! (1 gru 2014)
Kolejna brutalna eksmisja w Poznaniu (30 paź 2014)
Przedwyborcza kompromitacja Grobelnego (21 paź 2014)
Odwołane! Odwołane! (6 paź 2014)
XX lat nieposłuszeństwa! XX Urodziny Rozbratu! (18 wrz 2014)
Wybory samorządowe - karnawał co cztery lata? (3 wrz 2014)
Represje wobec poznańskiego środowiska anarchistycznego (18 lip 2014)
Czy nowe Studium Zagospodarowania będzie chyłkiem głosowane na Radzie Miasta? Oświadczenie (11 lip 2014)
Nie ma poszanowania praw obywatelskich, bez poszanowania praw socjalnych. W odpowiedzi na „Manifest Otwartej Akademii” (5 lip 2014)
Kliny zieleni zagrożone przez nowe studium zagospodarowania przestrzennego (4 lip 2014)
Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r. (26 cze 2014)
„Golgota Picnic”, czyli poznański sojusz fundamentalistów i władz (25 cze 2014)
Niewolnicy Apple - protest Inicjatywy Pracowniczej (17 maj 2014)
Pora zewrzeć szyki - relacja z dyskusji dot. zabudowy poznańskich klinów zieleni (12 maj 2014)
Zablokowana eksmisja na Matejki (24 kwi 2014)
"W interesie naszego bezpieczeństwa" - rzecz o podsłuchach i retencji danych telekomunikacyjnych (22 kwi 2014)
UAM - kafelki ważniejsze niż życie (26 mar 2014)
Dramatyczna sytuacja rumuńskich Romów w Poznaniu (24 mar 2014)
Ile jest w Poznaniu pustostanów? (19 mar 2014)
Sprzątaczki dostały wynagrodzenia! (13 mar 2014)
Protest na uniwersytecie - Sprzątnąć wyzysk z UAM! (10 mar 2014)
Czyściciel z Kórnika (8 mar 2014)
Konferencja na Od:zysku. Pustostany w ręce potrzebujących (6 mar 2014)
Personel sprzątający UAM walczy o zaległe wynagrodzenia (27 lut 2014)
Pomyślny finał walki lokatorów z ul. Hetmańskiej (19 lut 2014)
O powodach protestu przeciwko G-20 – głos skazanego za zamieszki (17 lut 2014)
„Nieznani sprawcy”… wcale nie tacy nieznani (3 lut 2014)
Anarchiści z Ukrainy: Prawicowi radykałowie są "koniem trojańskim" Janukowycza (24 sty 2014)
Film - Lokatorzy na sprzedaż (23 sty 2014)
Fanpage Rozbratu (20 sty 2014)
Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju (19 sty 2014)
OŚWIADCZENIE W sprawie projektu zmian Studium przestrzennego dla Poznania (9 sty 2014)
Służby celne zmuszają kobiety do rodzenia. Czy mają do tego prawo? (9 sty 2014)
Nowy projekt studium skrojony na potrzeby biznesu (5 sty 2014)
Nacjonalizm w służbie komunizmu (12 gru 2013)
Jego Magnificencja Paralizator (7 gru 2013)
Nowy nacjonalizm. Dlaczego trup wyszedł z szafy? (5 gru 2013)
Winni są czyściciele kamienicy i miasto - oświadczenie (25 lis 2013)
Konferencja:Ludzie bez mieszkań, mieszkania bez ludzi. Pustostany a polityka miejska (20 lis 2013)
Oświadczenie ws. ataków z 11.11.2013 (12 lis 2013)
Dlaczego bronię Piotra Ikonowicza (7 lis 2013)
Odzysk (na razie) zostaje! – ale właściwie co z niego mamy? (5 lis 2013)
Ofiary mają się prawo bronić przed prawicowymi napadami (4 lis 2013)
Policja zatrzymała aktywistów z Od:Zysku (25 paź 2013)
Elity sprzedane! (18 paź 2013)
0,3% czyli "budżet obywatelski" (7 paź 2013)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań (4 paź 2013)
Oświadczenie w sprawie licytacji skłotu Od:zysk (3 paź 2013)
19 LECIE ROZBRATU (19 wrz 2013)
Pies ogrodnika czyli historia pewnej drukarni (5 wrz 2013)
Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta (2 wrz 2013)
Czyściciele kamienic i ich mocodawcy nadal bezkarni - relacja z pikiety (29 sie 2013)
Nowy numer Biuletynu Inicjatywa Pracownicza (9 sie 2013)
Urynowe wojenki (27 lip 2013)
Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka! (17 lip 2013)
WOŁYŃ 1943 - KU PAMIĘCI (11 lip 2013)
Rap koncert pod Ceglorzem (3 lip 2013)
Rocznica Poznańskiego Czerwca - wiec pod bramą HCP (28 cze 2013)
Poznański Czerwiec 56’ – to nie tylko kolejna rocznica (24 cze 2013)
Clement Meric – zamordowany przez faszystów we Francji (18 cze 2013)
Wstrzymanie budowy fermy norek w Brześciu (15 cze 2013)
Protest: NEO BANK - NEO GANG! (11 cze 2013)
Popieramy turecką rebelię! Akcja solidarnościowa w Poznaniu (4 cze 2013)
"Nagroda" dla policji za pomoc w procederze czyszczenia kamienic (3 cze 2013)
Eksmisje - represje - policyjne porażki (15 maj 2013)
Hiszpańskie platformy przeciwko eksmisjom – wywiad (13 maj 2013)
"Walczymy o swoje od 1890” - 1 maja we Wrocławiu (3 maj 2013)
Za kratami więzień Łukaszenki (29 kwi 2013)
Protest przeciwko nowej fermie norek (8 kwi 2013)
Mieszkania dla ofiar czyścicieli kamienic. Protest (4 kwi 2013)
Bilety relatywnie staniały. Powstanie komunikacyjne trwa. (27 mar 2013)
Popieramy strajk generalny na Śląsku (26 mar 2013)
Z perspektywy sztuki krytycznej. Wywiad z Grzegorzem Klamanem (24 mar 2013)
BURŻUAZJA WRACA DO CENTRUM - film prod. SzumTV (22 mar 2013)
Za dużo, żeby umrzeć, za mało, aby godnie żyć (21 mar 2013)
Rada Miasta Poznania: „Spieprzaj Wójciak”. Oświadczenie (20 mar 2013)
W Kościele argentyńskim walka trwa (20 mar 2013)
Papież, który współpracował z reżimem (16 mar 2013)
Solidarni z lokatorami. Rusza zbiórka publiczna WSL (15 mar 2013)
Dostawić swojego taga. Wywiad z grafficiarzem (12 mar 2013)
Zero tolerancji dla policji (2 mar 2013)
Prokuratura i policja – karzące ramię właścicieli (26 lut 2013)
Politycy, profesorzy i homo-studentki (25 lut 2013)
Ochroniarze zamiast kluczy. Kolejne nielegalne wysiedlenie (21 lut 2013)
Partyjna fikcja czy horror? Polemika (19 lut 2013)
Pikieta pod NeoBANK - nie finansujcie czyścicieli kamienic (15 lut 2013)
O tym, jak Bazyliszek przestraszył się swojego własnego oblicza (12 lut 2013)
WSL w sprawie czyszczonej kamienicy przy ul. Piaskowej (9 lut 2013)
Kryzys finansów miasta uderza w dzieci (6 lut 2013)
Wina, kara i policyjne mandaty (1 lut 2013)
Robotnicy budowlani z Piaskowej nie podjęli dziś prac remontowych (31 sty 2013)
Śruba próbował eksmitować w środku zimy (24 sty 2013)
Polityka i mury (23 sty 2013)
Działalność Federacji Anarchistycznej w 2012 roku (21 sty 2013)
Już w środę Wielkopolskie Powstanie Komunikacyjne! Stop podwyżkom! (13 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 2 (11 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 1 (9 sty 2013)
Ruch lokatorski w Poznaniu. Podsumowanie 2012 (5 sty 2013)
Działania Inicjatywy Pracowniczej w 2012 r. Podsumowanie (3 sty 2013)
Stolarska: Akcja solidarnościowa (24 gru 2012)
Znowu pod sąd – za wspieranie lokatorów (20 gru 2012)
Po wodę do wojewody – protest lokatorski (19 gru 2012)
Pucek przestań pieprzyć. Przełomu w budownictwie komunalnym nie ma (15 gru 2012)
13 Grudnia - władza do robotników strzela zawsze celnie (13 gru 2012)
Czy zdrożeją bilety MPK? (10 gru 2012)
Poznań daje pracę? Kolejna idiotyczna kampania reklamowa miasta (6 gru 2012)
Przeciwko fermom futrzarskim - protest (28 lis 2012)
Nie będzie śledztw przeciwko policjantom - cd. samorozgrzeszającego się państwa (26 lis 2012)
Nie zmywajcie tej krwi – film o wydarzeniach w Genui w 2001 r. (22 lis 2012)
Oskarżony przez policję anarchista uniewinniony (21 lis 2012)
Zamach... (20 lis 2012)
Cena futra - śledztwo na polskich fermach futrzarskich (20 lis 2012)
Protest związków zawodowych (14 lis 2012)
Dyrektorska gangrena (12 lis 2012)
Bez wyzysku i nacjonalizmu. Oświadczenie w związku z 11 listopada (8 lis 2012)
Cuchnący barak dla matki z dzieckiem – czyli standardy według ZKZL (6 lis 2012)
Walizka. Historia zbąszyńskich Żydów (28 paź 2012)
W Cegielskim robotnicy domagają się podwyżek (27 paź 2012)
Czas na zmiany, nie na rozmowy (25 paź 2012)
Najbliższe wydarzenia, na które zapraszamy (22 paź 2012)
Demonstracja lokatorska - 20 października (19 paź 2012)
AMS rekwiruje prace poznańskich artystów z mFA (18 paź 2012)
Protesty, procesy, kontrole – konflikt w żłobkach trwa (15 paź 2012)
12 października - Dzień Björna Söderberga (12 paź 2012)
15 tys. pijanych rowerzystów siedzi za kratkami. Niepotrzebnie (9 paź 2012)
Usługi publiczne należą do wszystkich – demonstracja w Warszawie (7 paź 2012)
Gdzie wysiedlimy „trudnych właścicieli”? (6 paź 2012)
Lokatorki mówią - sytuacja społeczno-mieszkaniowa Poznania (5 paź 2012)
Przesiedlenia do kontenerów. Lokatorzy nie są niczego świadomi – ZKZL manipuluje (3 paź 2012)
Przeciwko polowaniom! W obronie dzikiego życia! (1 paź 2012)
Dwie debaty o mieście – partycypacja i mieszkalnictwo (30 wrz 2012)
Akcja protestacyjna w poznańskich żłobkach (27 wrz 2012)
Pierwszy mieszkaniec kontenera socjalnego (25 wrz 2012)
Polityka społeczna presji (23 wrz 2012)
Piknik na Stolarskiej - film (20 wrz 2012)
Policja inwigiluje gości zaproszonych do WTK (18 wrz 2012)
Solidarność z Jeremym ‘Anarchaosem’ Hammondem i innymi haktywistami (15 wrz 2012)
Koalicja dla Mieszkańców Stolarskiej. Podpisz apel! (13 wrz 2012)
Rozbrat ma 18 lat!!! (12 wrz 2012)
Mały polityk... Zaczipować go jak psa! (5 wrz 2012)
Finanse miejskie w zapaści (4 wrz 2012)
Oświadczenie w sprawie zajść podczas „dzikiej” eksmisji na ulicy Podgórze (2 wrz 2012)
Trwa brutalna eksmisja skłotu Warsztat (29 sie 2012)
Zaproszenie do solidarności ze Stolarską (28 sie 2012)
Pikieta pod domem biznesmena Gawrońskiego (25 sie 2012)
Anarchiści uniewinnieni (24 sie 2012)
Kim byli Sacco i Vanzetti? (23 sie 2012)
Niezwykle groźni osobnicy, sądzeni z kodeksu wykroczeń (15 sie 2012)
Stolarska zabarykadowana. Lokatorzy bronią swoich praw (13 sie 2012)
Literaci do piór! Bieda do kontenera! (12 sie 2012)
Wirtualne dochody z EURO (10 sie 2012)
Eugenika wersja light (8 sie 2012)
ZKZL chciał wyeksmitować matkę z dziećmi (6 sie 2012)
Mieszkańcy Baranowa protestują przeciwko fermie norek (6 sie 2012)
Tomczak oddawaj mandat! (1 sie 2012)
Brutalność poznańskiej policji (25 lip 2012)
Zajmujcie pustostany, miasto mięknie (22 lip 2012)
Stolarska bez wody, miasto bez przyszłości (20 lip 2012)
Tomczak oddawaj mieszkanie - pikieta (19 lip 2012)
Sądzony za udział w proteście lokatorskim (17 lip 2012)
Wesprzyj Fundusz Strajkowy dla pracowników Chung Hong (15 lip 2012)
“To be or not to be” – polityka mieszkaniowa Grobelnego (12 lip 2012)
Lokatorzy na Radzie Miasta (10 lip 2012)
Uderz w Grobelnego - odezwie się Pucek (9 lip 2012)
Dramat mieszkańców ulicy Stolarskiej - materiał telewizji Polsat (4 lip 2012)
Czerwiec 56: Robotniczy zryw i święta pamięć (2 lip 2012)
Rasizm – od lat to samo (30 cze 2012)
„Za tymi murami nie ma już Cegielskiego”. Robotnicze obchody Czerwca'56 (28 cze 2012)
Złomowanie Cegielskiego - wywiad w rocznicę Czerwca 1956 (28 cze 2012)
Co się dzieje w poznańskich żłobkach? Protest pracownic trwa (27 cze 2012)
Lokatorzy ze Stolarskiej walczą! (24 cze 2012)
Nie jesteśmy krajem białych niedźwiedzi. Sukces promocyjny Euro (20 cze 2012)
Kolejne szykany wobec lokatorów ze Stolarskiej (19 cze 2012)
Polacy, nic się nie stało? Euroklęska w mediach (17 cze 2012)
Śruba wprowadza terror, władze nie reagują (15 cze 2012)
EURO 2012 nie istnieje (13 cze 2012)
Policja inwigiluje Rozbrat (11 cze 2012)
Demonstracja "Chleba zamiast igrzysk" (11 cze 2012)
Wszystkie media trąbią (9 cze 2012)
9 czerwca zapraszamy na konferencję “Kryzys i Igrzyska – społeczno-polityczne konsekwencje" (6 cze 2012)
Euro 2012 – buraczana propaganda sukcesu (4 cze 2012)
Po pierwsze nie szkodzić. Protest na Wildzie (3 cze 2012)
Nie zabierajcie nam parku na lotnisko! (31 maj 2012)
Protest podczas otwarcia dworca przez Komorowskiego (29 maj 2012)
Kryzys na miarę naszych możliwości... (28 maj 2012)
Prezydent odjechał drogą zapasową – na marginesie sprawy lokatorskiej z perspektywy policjanta (25 maj 2012)
Sądzeni za protest w spr. Piaskowej (23 maj 2012)
Demonstracja 10 czerwca zgłoszona. Ruszamy o godz.14 spod Opery (21 maj 2012)
Pracownice żłobków: 10 czerwca wychodzimy na ulicę! (19 maj 2012)
Stracić zdrowie w kontenerze socjalnym (17 maj 2012)
(Akt.)Kamieniami w dzieci - neofaszyści próbowali zaatakować Festiwal Sztuki (13 maj 2012)
13 maja zapraszamy na Festiwal sztuki DIY (10 maj 2012)
Zamiast piłki nożnej polityka – dyskusja na temat Euro 2012 (9 maj 2012)
Praca do 67 lat? Władza wie lepiej (7 maj 2012)
Koniec studiowania za darmo? (6 maj 2012)
Protest mieszkańców przeciwko fermie norek (4 maj 2012)
500 lat Gułagu - pańszczyzna-ojczyzna (30 kwi 2012)
Puchar Euro w Poznaniu. Pikieta na powitanie (29 kwi 2012)
Rocznica protestu kolejarzy z 1920 roku (26 kwi 2012)
Spadkobiercy i lokatorzy. Jak miasto broni publicznego interesu? (25 kwi 2012)
Za horyzontem. Szkic o utopiach i alternatywach (24 kwi 2012)
Romowie do kontenera? Polityka imigracyjna w Poznaniu (22 kwi 2012)
Redaktor Wesołek będzie się bawić (19 kwi 2012)
Mieszkańcy nie chcą ferm norek (18 kwi 2012)
UAM knebluje studentów - dziekan WNS cenzorem (16 kwi 2012)
Oko za oko..... GW i antysemicka prasa (15 kwi 2012)
Orlik? Dość hipokryzji Grobelnego. Protest (13 kwi 2012)
Sytuacja w poznańskich żłobkach - będzie strajk? (11 kwi 2012)
Kolejna śmiertelna ofiara nacjonalistów (10 kwi 2012)
Cyrk Zalewski – Dwadzieścia niezbyt chlubnych lat! (9 kwi 2012)
Ubój rytualny, czyli prawa zwierząt kontra religijny biznes (7 kwi 2012)
Popieramy strajk w Hucie Batory (5 kwi 2012)
Pucek - "dobry" i "zły" glina (4 kwi 2012)
Strajk generalny w Hiszpanii - relacja poznańskich uczestników (3 kwi 2012)
Kolejne pikiety przeciw ZOO Centrum (2 kwi 2012)
W drugą rocznicę śmierci Marcela Szarego (1 kwi 2012)
Anarchiści z manuFAktury w sprawie emerytur (30 mar 2012)
Bezpłatny transport publiczny w stolicy Estonii - kiedy Poznań? (28 mar 2012)
Frankfurt: Blokada przemarszu neonazistów (27 mar 2012)
Historia z „Kuriera Poznańskiego”. „Gazeta Wyborcza” promuje antysemicki dziennik (25 mar 2012)
Wielka demonstracja w obronie warszawskiej Elby (24 mar 2012)
Finał eksmisji na bruk - mieszkanie na Nadolniku (22 mar 2012)
Strajk i głodówka pielęgniarek w Koninie (foto) (21 mar 2012)
Bałkański wieczór na Rozbracie (16 mar 2012)
Relacja z warszawskiej Manify (14 mar 2012)
Pracownice żłobków żądają negocjacji płacowych (12 mar 2012)
Czwarta edycja Kuchni Społecznej (11 mar 2012)
Eksmisyjna konfrontacja (7 mar 2012)
Elity pchają się do władzy? Na marginesie OFK (5 mar 2012)
Stałe zameldowanie w promocji, jedyne 35 000 złotych! (3 mar 2012)
Oblicze Poznania, którego nie da się ukryć (27 lut 2012)
O dojnej krowie, wielkiej kasie i pazernych cwaniakach (24 lut 2012)
Wycieczka "Drugie oblicze Poznania" - wsiądź, pojedź, zobacz (23 lut 2012)
Dość demokracji rynkowo – konkordatowej (21 lut 2012)
F-16: oszustwo i ignorancja (18 lut 2012)
Polscy Anonimowi o bitwie przeciw ACTA – fakty (16 lut 2012)
Spotkanie lokatorów z Poznania i Warszawy (13 lut 2012)
„Okrągłego stołu” społeczno-mieszkaniowego nie będzie (9 lut 2012)
Kolejny po ACTA zamach władz na swobody obywatelskie (7 lut 2012)
Co dalej z protestami przeciwko ACTA? (5 lut 2012)
Euro 2012 – kryzysowe mistrzostwa (3 lut 2012)
Konsultacje (1 lut 2012)
Likwidacja szkół i droga do nikąd. O demograficznych prognozach miasta (31 sty 2012)
Prawica i jej problem z ACTA (29 sty 2012)
Bez przywódców. Wywiad z Alanem Moore twórcą komiksu „V jak Vendetta” (29 sty 2012)
Zamieszki po demonstracji przeciwko ACTA (27 sty 2012)
Podpisano ACTA. Obalamy rząd! (26 sty 2012)
Gorący protest w środku zimy: ACTA Stop! (25 sty 2012)
Nie dla ACTA. Oświadczenie w sprawie demonstracji. (25 sty 2012)
Kim są Anonymous? (24 sty 2012)
STOP ACTA! Protest przeciwko cenzurze Internetu! (akt.) (22 sty 2012)
Krótszy czas pracy i godna emerytura dla każdego! (20 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (2) (18 sty 2012)
Wiceprezydent Hinc odchodzi. Jedna głowa to za mało! (18 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (1) (17 sty 2012)
Bezrobocie systematycznie wzrasta – co na to władze miasta Poznania? (16 sty 2012)
Krótkie podsumowanie działań anarchistycznych w 2011 r. (13 sty 2012)
Widmo krąży po siedzibie firmy, widmo pracownika... Wywiad z Michałem Kmiecikiem (12 sty 2012)
Opowieść o Bridgestone. Pracownicy znowu protestują (10 sty 2012)
Nie zgadzamy się na podwyżkę cen biletów MPK! (9 sty 2012)
Puste trybuny na miejskim stadionie. I co teraz? (7 sty 2012)
Radni PO i Grobelnego przeciw podwyżkom dla opiekunek ze żłobków (5 sty 2012)
Mniej szkół, więcej posterunków! (4 sty 2012)
Pogrzeb Jolanty Brzeskiej (2 sty 2012)
Podsumowanie 2011: Kulturalnie na i dookoła Rozbratu. (31 gru 2011)
Podsumowanie 2011: Represje wobec ruchu wolnościowego w Poznaniu (31 gru 2011)
Dziecko to nie koszt, Panie Prezydencie. (29 gru 2011)
Rewolucja, Powstanie Wielkopolskie i endecki marsz po władzę (27 gru 2011)
Dziś opłatek – jutro kontener (25 gru 2011)
Żadnych cięć, więcej funduszy na oświatę (22 gru 2011)
Powstało Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (21 gru 2011)
Betlejem Poznańskie na Średzkiej (19 gru 2011)
„Eksmitowana dostanie mieszkanie?” Gazeta Wyborcza manipuluje (18 gru 2011)
Jest tanio, będzie drogo - Młodzieżowe Domy Kultury (18 gru 2011)
Wszyscy czyli nikt. O Poznańskim Kongresie Kultury (17 gru 2011)
Co dalej z "drukarnią"? Oświadczenie (16 gru 2011)
Gimnazja pod naporem algorytmu Grobelnego (15 gru 2011)
Ciekawe cytaty o stanie wojennym (14 gru 2011)
Prawicowy cyrk w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 gru 2011)
Rozbrat i polska gentryfikacja na Occupy Hongkong (12 gru 2011)
Stan wojenny i prawicowi poplecznicy Jaruzelskiego (11 gru 2011)
Policja ściga lokatorów (8 gru 2011)
Mieszkańcy Polski umierają szybciej.... (7 gru 2011)
Żłobki piszą do prezydenta (6 gru 2011)
Żłobki blokują ulice! (4 gru 2011)
Chińska zupa czyli uniwersytet (2 gru 2011)
Konferencja prasowa pod specjalnym nadzorem (30 lis 2011)
Likwidacja gimnazjum - szkoła dla kościoła (29 lis 2011)
Wolny uniwersytet teraz!!! (27 lis 2011)
Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Wywiad z kibicem Lecha Poznań (25 lis 2011)
Początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce (1) (24 lis 2011)
Obłęd nienawiści (21 lis 2011)
Puste lokale użytkowe ZKZL. Jak duże to straty? (21 lis 2011)
Sukcesy ZKZL: masowe eksmisje i czynsz w górę o 10 proc. (18 lis 2011)
Biurokratyczne i PRowe manipulacje ZKZL (17 lis 2011)
„Chciałbym być oficerem SS” - relacja zatrzymanej w Warszawie (14 lis 2011)
Co takiego uczynili antyfaszyści z Niemiec? (13 lis 2011)
Prysł mit narodowej jedności (11 lis 2011)
Poznaniacy na blokadzie w Warszawie (akt.) (11 lis 2011)
Wolność słowa po poznańsku: policja rozbija pikietę (10 lis 2011)
To jest myśliwiec na miarę naszych możliwości... (8 lis 2011)
11 listopada spełnij swój obowiązek (7 lis 2011)
Książę na Starym Mieście. Relacja subiektywna (5 lis 2011)
Poznań miastem eksmisji - audycja (4 lis 2011)
Protest mieszkańców powstrzymał zarządcę budynku (3 lis 2011)
Dramat mieszkańców kamienicy na ul. Piaskowej trwa (2 lis 2011)
Bójmy się porządnych obywateli (1 lis 2011)
Stadionowy populizm (30 paź 2011)
Lokatorzy pod urzędem miasta. Prezydent Komorowski ucieka? (28 paź 2011)
Brutalność eksmisji. Czy dalej będziecie milczeć? (27 paź 2011)
Film z brutalnej eksmisji na ul. Dąbrowskiego (27 paź 2011)