blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego
ok
21
not ok
0
liczba odsłon: 614
To już kolejny artykuł z cyklu „Kościoły i związki wyznaniowe w Poznaniu”. Ostatnio pisałem o poznańskiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a dziś zapraszam do zapoznania się z historią i doktryną Kościoła Zielonoświątkowego, którego jeden ze zborów znajduje się także w stolicy Wielkopolski.


Grunwald to chyba najbardziej zróżnicowana religijne dzielnica Poznania. Kiedy przespacerujemy się ulicą Grunwaldzką, to w pobliżu ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, w sąsiedztwie parku im. Gustawa Manitiusa stoją niemalże obok siebie świątynie należące do Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Chrześcijan Baptystów i Zielonoświątkowego. Ta ostatnia wspólnota wyznaniowa jest bohaterem dzisiejszego tekstu.


Kościół Zielonoświatowy w Rzeczpospolitej Polskiej jest częścią ogromnego ruchu zwanego „pentekostalizmem”. Słowo „pentekostalizm” wywodzi się z greki i oznacza Pięćdziesiątnicę czyli święto Zesłania Ducha Świętego, zwanego popularnie w Polsce Zielonymi Świątkami, stąd polskie określenie tego ruchu religijnego. 


1. "Zesłanie Ducha Świętego", rys. z 1873 r.


Obecnie jest to jeden z najprężniej rozwijających się nurtów w światowym chrześcijaństwie. Z roku na rok coraz więcej wiernych przystępuje do zborów pentekostalnych. W czasach gdy wielkie gałęzie chrześcijaństwa: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm (rozumiany jako wspólnota wywodząca się z nurtu luterańskiego i reformowanego, nieprecyzyjnie zwanego kalwińskim), przeżywają wyraźny kryzys i notują coraz mniejszą aktywność swych wiernych, ruch zielonoświątkowy cieszy się coraz większą popularnością. Warto więc poznać ten ciekawy nurt chrześcijański.


Ruch uświęceniowy i początki pentekostalizmu

Korzeni ruchu zielonoświątkowego należy szukać w pietyzmie, ruchu religijnym, który rozwinął się w Kościołach luterańskich w XVII i XVIII w. Jednym z ojców pietyzmu był teolog Philipp Jacob Spener. Pietyzm był odpowiedzią na pewne skostnienie europejskiego protestantyzmu i kryzysu teologii ewangelickiej. Pietyści kładli nacisk na osobistą pobożność, rygorystyczną moralność, rozbudzenie religijności i działalność charytatywną.


2. Philipp Jacob Spener.


W nurcie pietystycznym osadzeni byli mocno tzw. bracia morawscy (herrnhuci), wspólnota religijna wywodząca się z husytyzmu, która ukształtowała się w Niemczech w XVIII w. Oprócz potrzeby osobistego nawrócenia, herrnhuci kładli wielki nacisk na chrzest Duchem Świętym. Z braćmi morawskimi zetknął się bezpośrednio John Wesley, teolog anglikański i twórca metodyzmu. Mieli oni duży wpływ na Wesleya i w efekcie na doktrynę Kościoła Metodystycznego, który powstał trochę mimo woli duchownego. Więcej o metodyzmie i jego poznańskiej wspólnocie w tekście: Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Wesley głosił potrzebę osobistego nawrócenia poprzedzonego pokutą i tzw. „drugiego błogosławieństwa”, czyli procesu uświęcenia życia ludzkiego, które dokonuje się od momentu nawrócenia. Można stwierdzić, że metodyzm miał duży wpływ na rozwój pentekostalizmu.


3. John Wesley, twórca metodyzmu.


Bezpośrednio jednak u podstaw ruchu zielonoświątkowego legł tzw. „ruch uświęceniowy”. Ruch ów powstał w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX. Jego twórcy, m.in.: Asa Mahan, Dwight L. Moody, Charles G. Finney i Robert P. Smith, rozwijali koncepcje teologiczne Wesleya dotyczące nawrócenia, które nazwali odrodzeniem i drugiego błogosławieństwa, określając je jako chrzest Duchem Świętym. W odniesieniu do ruchu zielonoświątkowego, chrzest Duchem Świętym objawia się jako tzw. „glossolalia”, czyli mówienie obcymi językami.


Początki penetekostalizmu

Klasyczny ruch zielonoświątkowy liczy sobie  niewiele ponad sto lat i narodził się w Stanach Zjednoczonych. Historycy pentekostalizmu wymieniają tu dwie daty i dwa miejsca, w których doszło do wydarzeń, które należy uznać za początek ruchu zielonoświątkowego. Pierwszym z nich była Topeka w stanie Kansas. 1 stycznia 1901 r. w szkole biblijnej założonej przez byłego pastora metodystów Charlesa F. Parhama, studenci modlili się o to, aby doświadczyć chrztu Duchem Świętym. Jedna ze studentek, Agnes Ozman zaczęła nagle mówić obcy językiem, a wkrótce inni studenci, w tym sam Parham, również doświadczyli glosolalii.


Dużo większe znaczenie dla części teologów Kościołów zielonoświątkowych miały wydarzenia w Los Angeles, w starej kaplicy metodystów przy Azusa Street 312. Kaznodzieją w tej kaplicy był William James Seymour, który wcześniej pobierał nauki w szkole biblijnej Parhama. W kaplicy przy Azusa Street doszło nie tylko do glosolalii, ale także do prawdziwego ożywienia religijnego, zaakcentowanego przez wprowadzenie do liturgii murzyńskiej muzyki spirituals, a przed wszystkim do świadectwa samego Seymoura, dla którego Zesłanie Ducha Świętego znaczyło przede wszystkim pojednanie wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, płci, narodowości, statusu społecznego czy religii. Stamtąd pentekostalizm rozlał się na całą Amerykę, a wkrótce także na Europę.


4. William J. Seymour. 


W co wierzą zielonoświątkowcy?

Zielonoświątkowcy głoszą idee zjednoczenia wszystkich chrześcijan, uświęcenia i jedności wszystkich ludzi. Wierzą w rychłe powtórne nadejście Chrystusa, stąd wzywają do powszechnej ewangelizacji. Dążą też do całkowitej odnowy Kościoła. Tym, co odróżnia członków Kościoła Zielonoświątkowego od innych chrześcijan, jest wiara w dary, jakie mają otrzymywać wierni wspólnot pentekostalnych, czyli: uzdrawiana chorych, prorokowania i mówienia obcymi językami (glosolalii). Zielonoświątkowcy wierzą, że po chrzcie Duchem Świętym wierni otrzymują ww. dary. Chrzest z wody, który decyduje o przynależności do Kościoła, otrzymują wyłącznie osoby dorosłe świadome tego aktu, po uprzednim złożeniu wyznania wiary i nawróceniu.


5. Kaplica przy Azusa Street 312 w Los Angeles.


Chrzest Duchem Świętym stanowi najbardziej doniosły akt w życiu zielonoświątkowców. Chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha Świętego w wierzących, wzmocnieniem i udzieleniem duchowych darów łaski, charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego – Kościoła, dla skutecznej służby i świadectwa. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie, duchowe dary łaski Bożej, w tym natchnione przez Ducha Świętego, mówienie innymi językami (glosolalia). Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) są najważniejszym świętem dla członków wspólnoty zielonoświątkowej. Wtedy to, w dniu Pięćdziesiątnicy, na Apostołów zebranych w wieczerniku zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać różnymi językami i otrzymali charyzmaty, jak zostało to opisane w „Dziejach Apostolskich”: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz. Ap. 2,1-4). Zielonoświątkowcy wierzą, że to, co stało się wtedy w dniu Pięćdziesiątnicy, może stać się udziałem wszystkich wiernych, oczywiście dopiero po nawróceniu.


6. "Zesłanie Duch Świętego", obraz Duccio di Buoninsegna (pocz. XIV w.). 


Kościół Zielonoświątkowy, jak wszystkie Kościoły z wielkiej rodziny wspólnot wywodzących się reformacji, uznaje Biblię za jedyne, nieomylne i wystarczające źródło prawd wiary. Zielonoświątkowcy odrzucają także kult świętych, relikwii, obrazów i Matki Bożej. Uznają Maryję za kobietę wyjątkową, wybraną przez Boga na matkę Jego Syna i osobę godną naśladowania, ale odmawiają Jej czci, która należy się jedynie Bogu. Chrystus zaś jest głową Kościoła i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. 


Zielonoświątkowcy uznają dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańską, które nazywają Ustanowieniem Chrystusowym. Wieczerza Pańska, czyli odpowiednik katolickiej Komunii Świętej, przyjmuje się pod dwiema postaciami: chleba i wina. Chleb jest „społecznością ciała Chrystusowego”, kielich jest „społecznością krwi Chrystusowej”. Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna.


W kwestii małżeństwa zielonoświątkowcy mówią wprost: Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w akcie stworzenia. Może być ono zawarte tylko między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Zabrania się małżeństwa pomiędzy najbliższymi krewnymi. Ściśle przestrzega się także zasady nierozerwalności małżeństwa.


Ustrój Kościoła Zielonoświątkowego jest kongregacyjny, tzn. podstawą organizacyjną Kościoła jest niezależny zbór, gromadzący lokalną wspólnotę wiernych. Na czele zboru stoi pastor i Rada Starszych. Najwyższą władzą Kościoła Zielonoświątkowego jest Synod, który zbiera się co cztery lata. Synod wybiera Prezbitera Naczelnego Kościoła oraz powołuje członków Rady Naczelnej. Polska podzielona jest na siedem okręgów kościelnych, a czele których stoją prezbiterzy okręgowi. Pozycję prawną Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 1997 o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.


7. Okręgi Kościoła Zielonoświątkowego w RP.


Zielonoświątkowcy w Polsce

Idee zielonoświątkowe pojawiły się najwcześniej na obecnych ziemiach polskich, wchodzących wówczas w skład Cesarstwa Niemieckiego. Początkowo jednak ruch ten rozwijał się wśród niemieckich adeptów ruchów neopietystycznych. W 1909 r. powstały pierwsze zbory pentekostalne w Niemczech. Pierwsi polscy adepci ruchu zielonoświątkowego zaczęli działać w organizacji zwanej Społecznością Chrześcijańską. Był to ruch o charakterze neopietystycznym w łonie czeskiego luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Pierwszą organizacją o charakterze czysto zielonoświątkowym był Związek Stanowczych Chrześcijan, zarejestrowany w Cieszynie w 1910 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., Związek działał dalej na terytorium Polski i wśród polonii w Czechosłowacji. Przed 1939 r. Związek liczył ok. 2000 członków w II RP.


Drugim nurtem w polskim ruchu zielonoświątkowym byli Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej. Związek ten liczył w międzywojennej Rzeczypospolitej ok. 20 tys. wiernych, skupionych w ok. 500 zborach i placówkach kościelnych. W 1947 r. kościoły zielonoświątkowe w Polsce Ludowej zostały zmuszone do połączenia się w jeden twór o nazwie Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej przyłączyli się do ZKE w 1953 r. W okresie stalinowskim, zielonoświątkowcy, jak większość Kościołów w PRL, padli ofiarami represji. 


8. Logo ZKE.


Zjednoczony Kościół Ewangeliczny przetrwał do 22 maja 1987 r, kiedy to podczas XII synodu ZKE, podjęto decyzję o jego rozwiązaniu. 1 lutego 1988 r. Urząd do spraw Wyznań zatwierdził tę decyzję oraz zarejestrował samodzielny Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Obecnie Kościół ten liczy ok. 20 tys. wiernych skupionych w ok. 200 zborach, jednak nie wszystkie wspólnoty zielonoświątkowe znalazły się w jednym Kościele. Część z nich utworzyło niezależne związki.


Historia poznańskiego zboru Kościoła Zielonoświątkowego

Być może pierwsi zielonoświątkowcy znaleźli się w Poznaniu już w okresie międzywojennym lub nawet jeszcze przed I wojną światową. Nie tworzyli oni jednak odrębnej organizacji religijnej, prawdopodobnie więc stanowili część poznańskiej społeczności ewangelickiej. Niewiele jednak da się o nich powiedzieć.


9. Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Grunwaldzkiej 55.


Po II wojnie światowej działał tu Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Niezależnie od niego, w latach siedemdziesiątych powstały tu dwa zbory wywodzące się z nurtu pobożności zielonoświątkowej: Zbór Ewangeliczny, którego siedziba znalazła się przy ulicy Ostrobramskiej 28 i Zbór Zielonoświątkowy przy ul. Bydgoskiej 4. Po rozwiązaniu Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w 1987 r., zbór przy ul. Bydgoskiej 4 wszedł w skład Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Wkrótce liczba jego wiernych tak urosła, że trzeba było wynajmować dodatkowe sale na nabożeństwa. W 1992 r. poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego otrzymał od miasta pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej 55, które użytkuje do tej pory. Od 1991 r. na czele poznańskiego zbory stoi pastor Piotr Wisełka.


10. Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego prowadzi szereg działań duszpasterskich, jak zajęcia dla dzieci i młodzieży i uczestniczy w ruchu ekumenicznym w ramach Poznańskiej Grupy Ekumenicznej. Duchowni z tutejszego zboru spotykają się także z więźniami z Zakładu Karnego we Wronkach i Aresztu Śledczego z Poznania.


Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Czytelnikom historię i doktrynę Kościoła Zielonoświątkowego. Warto wiedzieć, że zielonoświątkowcy obecni są w Poznaniu od kilkudziesięciu lat, ale także dobrze jest wiedzieć w co wierzą, bo dzięki temu łatwiej będzie poznać siebie nawzajem, bo bez czego ekumenizm będzie tylko pustym słowem.


Pragnę serdecznie podziękować Pastorowi Piotrowi Wisełce za przeczytanie tekstu przed publikacją.


Źródło:


A. Beling, Historia ruchu zielonoświątkowego w Polsce, Gdańsk 1999, http://www.swch.pl/historia/zielonoswiatkowcy.pdf [dostęp. 20.05.2018].

M. Libiszowska-Żółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2001.

Z. Pasek, Ruch zielonoświątkowy. Próba monografii, Kraków 1992.

www. http://poznan.kz.pl/

www. http://kz.pl/kzw/


Źródło fotografii:


1. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philipp_Jacob_Spener.jpg

3.  [Public domain], via Wikimedia Commons

4. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AFM_on_azusa_street.jpg

6.  [Public domain], via Wikimedia Commons

7. By 7puritan [Public domain], from Wikimedia Commons

8. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

9. Autor

10. Autor


 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Brunner: Poznański tydzień ekumeniczny w 2019 r. ukazał nam wiadomość, że Parafia Zielonoświątkowa znajduje się obecnie przy ul. Przemysłowej 48a - u Baptystów. Pamiętać należy, że ul. Grunwaldzka 55 przeszła pod rozbudowę Szpitala H. Święcickiego, a u Baptystów poznańskich zmarli w 2018 r.: pastor Stefan Rogaczewski, Piotr Ożana i lekarz-pediatra Weronika Olszewska (żona byłego wiceprezydenta Poznania). Tak więc historia zatoczyła koło. Pastor Baptystów Jan Pancewicz w latach 1946-1964 walczył o odzyskanie kaplicy położonej przy ul. Przemysłowej, gdy u Kościele Zielonoświątkowym na Ziemiach Zachodnich w latach 80-tych działał brat Jan Pancewicz (raczej tylko zbieżność nazwisk). Pastor Baptystów znał się osobiście z pastorami: Janem Walterem z Kościoła Ewangelickop-Augsburskiego i Janem Kusem od Metodystów w Poznaniu. Stąd też lekarsko-religijne znajomości utorowały drogę do kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej 53 na rzecz Baptystów w 1962 r. (z likwidacją cmentarza na przeciw)
dodano: Czwartek, 2019.01.17 12:03, IP:178.37.75.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~ilabesogo: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online Prednisone 20 Mg ozt.beqh.mx.epoznan.pl.pzo.dm http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Środa, 2019.04.24 05:25, IP:196.18.178.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~umifaeturom: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone No Prescription Buy Prednisone eew.djgl.mx.epoznan.pl.jez.mf http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Środa, 2019.04.24 06:56, IP:216.10.7.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz