blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Książę Przemysł I - ojciec Poznania
ok
89
not ok
2
liczba odsłon: 1944
Książę wielkopolski Przemysł I, miał tego samego pecha, co król Macedonii Filip II. Obaj bowiem z czasem zostali przyćmieni przez swych niezwykłych synów. W przypadku Filipa był to Aleksander Wielki, zaś Przemysła I przerósł sławą jego pogrobowy syn i następca – król Przemysł II. Przemysł I był jednak władcą wybitnym, który doprowadził Wielkopolskę do rozkwitu gospodarczego i kulturalnego, a do najważniejszych osiągnięć tego władcy należy bezspornie lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 roku. Przemysł żył jednak krótko, bo zaledwie 36-37 lat i w przeciwieństwie do syna, nie osiągnął korony, nie zginął tragicznie i nie został posądzony o zamordowanie żony, a to spowodowało, że historycy i literaci woleli zajmować się raczej Przemysłem II, niż jego ojcem. Nie mniej jednak, kiedy określamy Poznań mianem „Grodu Przemysła”, to mamy myśli właśnie Przemysła I. Pragnę więc przybliżyć Czytelnikom osobę tego wybitnego, wielkopolskiego władcy.

Domniemany wizerunek Przemysła I, źródło: Wikimedia.

Polska wieku XIII, w którym przyszło Przemysłowi  żyć i panować, była krajem rozbitym na dzielnice już od niemal stu lat. Co prawda zasada pryncypatu, czyli rządów najstarszego z Piastów upadła w praktyce, ale żyła jako idea. Co bardziej ambitni i silniejsi książęta dążyli do zjednoczenia kraju. Zwiększyła się liczba i znaczenie rycerstwa, co spowodowane było istnieniem licznych dworów książęcych i skupieniem wokół nich możnowładztwa, które zazdrośnie strzegło swych przywilejów. Kolonizacja wsi i lokacja miast na prawie niemieckim, zmieniła radykalnie stosunki społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich. Dało to początek kształtowaniu się samorządu w miastach i stało się zaczynem do wykształcenia stanu mieszczańskiego. Dzięki nowym wynalazkom i innowacjom w uprawie ziemi i hodowli, zwiększyła się znacznie produkcja rolna. Nastąpiły także przemiany w dziedzinie kultury. Coraz więcej Polaków, głównie duchownych, studiowało na europejskich uniwersytetach i pielgrzymowało do zachodnich sanktuariów, dzięki czemu lepiej poznawano świat. Wzrosła też rola Kościoła, który w okresie osłabienia władzy centralnej, zyskał na znaczeniu. Była to zresztą tendencja ogólnoeuropejska, bowiem w pierwszej połowie XIII wieku, potęga polityczna Kościoła sięgnęła zenitu. Powstały zakony kaznodziejskie i żebracze – dominikanie i franciszkanie, którzy dotarli także do Polski i osidlali się w miastach. Zwiększyła się także liczba parafii, a co za tym idzie, liczba kleru. Na ołtarze wynoszono zaś kolejnych rodzimych świętych, jak chociażby księżne domu panującego: Kingę, Salomeę, Annę, czy biskupa Stanisława ze Szczepanowa i dominikanina – Jacka Odrowąża. Nowe kościoły i katedry zaczęto już wznosić w stylu gotyckim.

Pieczęć piesza Przemysła I z 1252 r., źródło: Wikimedia.

Książę Przemysł urodził się pomiędzy czerwcem 1220, a czerwcem 1221 roku w Trzebnicy. Był synem księcia Władysława Odonica i Jadwigi, o której pochodzenie spierają się historycy. Według jednych, była ona córką księcia Mszczuja I, namiestnika Pomorza Gdańskiego, a według innych – pochodziła z czeskiego rodu panującego - Przemyślidów. Imię „Przemysł”, jakie książę Władysław nadał swojemu synowi, pojawiło się po raz pierwszy w rodzie Piastów i prawdopodobnie nawiązywało do króla czeskiego Przemysł I Ottokara. Odonic przebywał zapewne jakiś czas w Czechach, uciekając przed stryjem Władysławem Laskonogi, z którym prowadził wojnę i stąd pewnie to niespotykane dotychczas w rodzie Piastów imię. Samo imię znaczy tyle, co „przemyślny”, „mądry”. Właściwa jego forma to „Przemysł”, a nie „Przemysław”, co często jest podawane w literaturze. Przemysławem nazwał księcia Długosz i tak już pozostało, choć profesor Kazimierz Jasiński dopuszczał używanie obu tych imion.

O dzieciństwie księcia niewiele wiadomo. Po śmierci Władysława Odonica w 1239 roku, Przemysł objął władzę nad Wielkopolską, z zastrzeżeniem jednak, że będzie panował wraz z bratem – Bolesławem, który przeszedł do historii, jak Bolesław Pobożny (1224/1227 – 1279). Początkowo Przemysł rządził samodzielnie ze względu na niepełnoletność Bolesława, co wydaje się oczywiste. W 1245 roku, Przemysł pasował brata na rycerza i zapewne wtedy dopuścił do współrządów. Początkowo stosunki między braćmi układały się poprawnie, ale z historii wiemy, że Piastowie należeli do wyjątkowo mało zgodnej rodziny, a bracia rzadko darzyli się braterskimi uczuciami. Ale o tym za chwilę, zajmijmy się najpierw sytuacją w Wielkopolsce, w chwili objęcia przez Przemysła ojcowego dziedzictwa.

Bolesław Pobożny, źródło: Wikimedia.

W 1239 roku sytuacja młodego księcia była, delikatnie mówiąc, niewesoła. Całą południową Wielkopolskę, aż po Wartę, dzierżył w swoich rękach książę śląski – Henryk Pobożny, ziemiami północnymi interesowali się książęta pomorscy, kasztelanię lądzką zajęli zaś książęta Kujaw, a Świętopełk II Wielki, książę gdański, zagarnął Nakło. Rosła też w potęgę Brandenburgia. Sytuacja wewnętrzna nie była również kolorowa. Część rycerstwa popierało Śląsk, a część była w konflikcie w biskupem poznańskim Pawłem II, czego powodem były liczne przywileje wydane przez książąt wielkopolskich na rzecz Kościoła. Jednym z nich było zwolnienie poddanych biskupa od wszelkich obowiązków na rzecz księcia i możnych. Ratunek dla Przemysła przyszedł niespodziewanie ze strony… Tatarów, którzy rozbili w 1241 roku rycerstwo śląskie w bitwie pod Legnicą, w której poległ także Henryk Pobożny. Przemysł odzyskał natychmiast południową Wielkopolskę, czemu sprzyjała anarchia, jaka zapanowała na Śląsku po śmierci Pobożnego oraz niechęć tamtejszego rycerstwa dla jego następcy – Bolesława Rogatki. W 1243 roku, Przemysł zajął Kalisz, w którym panowała księżna opolska Wiola, osadzona tam jeszcze przez Henryka Pobożnego. W tym samym roku, nasz książę przy pomocy Krzyżaków odzyskał Nakło, pokonując Świętopełka II. Przemysł okazał się nie tylko wojownikiem, ale także zręcznym dyplomatą. W 1244 roku zawarł związek małżeński z córką Henryka Pobożnego, a siostrą Bolesława Rogatki – Elżbietą. Ponadto jedną ze swoich sióstr – Salomeę wydał za księcia głogowskiego Konrada, a drugą – Eufemię za księcia opolskiego Władysława, aby tym samym zabezpieczyć sobie granicę południową. Nie przeszkodziło mu to jednak zająć Santoka, należącego do Rogatki, aby uchronić księstwo przed ewentualnym atakiem ze strony księcia szczecińskiego Barnima. Przejściowo udało mu się odzyskać także kasztelanię lądzką, pokonując Kazimierza I kujawskiego (ojca Władysława Łokietka).

Pieczęć konna Przemysła I, źródło: www.poczet.com

Sukcesy w polityce zagranicznej wzmocniły autorytet i pozycję księcia. W polityce wewnętrznej Przemysł wybrał drogę ścisłego współdziałania z Kościołem, odnawiając przywileje dla duchowieństwa, co nie spodobało się rycerstwa, podobnie jak zbyt samodzielne rządy tego księcia. Rycerstwo wymusiło na księciu podział Wielkopolski i wydzielenie księstwa dla Bolesława Pobożnego. W 1247 roku, Bolesław otrzymał ziemię kaliską. Wkrótce jednak Przemysł musiał ponownie bronić tak z trudem utrzymanego dziedzictwa. Barnim I, książę szczeciński zaatakował Santok, a Kazimierz kujawski Ląd. Na domiar złego, kasztelan poznański Tomasz z rodu Nałęczów wraz z częścią rycerstwa, podniósł bunt, dążąc do przywrócenia rządów śląskich. Przemysł bunt stłumił, Barnima odparł, ale nie był w stanie obronić Lądu. Przeprowadził też nowy podział kraju w 1249 roku. Bolesław otrzymał ziemię gnieźnieńską, a Przemysł zachował dla siebie ziemię poznańską i kaliską. Bolesław jednak wyraźnie nie radził sobie z rządami i już roku później, Przemysł uwięził go, pozbawiając Gniezna. Nie znamy jednak dokładnych przyczyn uwięzienia Bolesława. Przemysł dopiero w 1253 roku, uwolnił brata, nadając mu ziemię gnieźnieńską i kaliską.

Podsumowując politykę zagraniczną Przemysła należy stwierdzić, że dążył on przede wszystkim do odzyskania ziemi należących niegdyś do Wielkopolski, a także do zabezpieczenia jej przed najazdami, zajmując i umacniając grody przygraniczne o dużym znaczeniu strategicznym. Swoją politykę realizował na dwa sposoby znane w ówczesnej Europie – przy pomocy miecza i związków małżeńskich. Niestety, nie do końca mu się to udało. Nie zlikwidowano rosnącego zagrożenia ze strony Brandenburgii, a stosunki z książętami śląskimi, mimo okresów przyjaźni i bliskiej współpracy, przerywane były konfliktami zbrojnymi. Ambicje Przemysła jako władcy, ograniczyły się do umocnienia rodzinnej ziemi. Nie ma dowodów na to, aby chciał sięgnąć po koronę.  

Przemysł I był nie tylko mężnym rycerzem i mądrym dyplomatą. Dał się poznać także jako znakomity gospodarz i mecenas kultury. Książę popierał kolonizację wsi i lokacje miast na prawie niemieckim. Za rządów jego, oraz Bolesława Pobożnego, Wielkopolska pod względem liczby lokacji ustępowała jedynie Śląskowi. Nas oczywiście najbardziej interesuje lokacja Poznania, ale należy pamiętać, że w latach rządów Przemysła (1239 – 1257) prawa miejskie uzyskały też: Gniezno, Powidz, Lądek, Wronki, Rogoźno, Kostrzyn, Śrem, Kłecko, Buk, Krzywiń, Jarocin i Pyzdry.

Poznań, lokowany w 1253 roku, uzyskał wiele przywilejów, a przeprowadzenie jego lokacji na lewym brzegu Warty, historycy uznają za wzorowy, wręcz „podręcznikowy” przykład tego, jak należy lokować miasto. Zasadźcą, czyli niejako organizatorem i zarządcą całego przedsięwzięcia, został Tomasz z Gubina, który objął także funkcję pierwszego, dziedzicznego zresztą wójta. Miasto otrzymało 20 ha ziemi, a jego zaplecze gospodarcze stanowiło 16 wsi, podarowanych miastu przez księcia. Od razu też przystąpiono do budowy fortyfikacji i zamku (choć nie wszyscy są przekonani co do tego, że Przemysł I rozpoczął budowę zamku na terenie nowo lokowanego Poznania). Pierwszymi osadnikami byli mieszkańcy Śródki i osadnicy sprowadzeni z Niemiec. Poznań mógł wprowadzić własny system miar i posiadać własny kościół parafialny. O lokacji Poznania napiszę wkrótce osobny tekst, więc nie będę się teraz nad tym rozpisywał.

Przemysł zdawał sobie sprawę, że musi blisko współpracować z Kościołem, który był wtedy czołową potęgą w Europie, stąd liczne nadania i przywileje dla duchowieństwa wielkopolskiego. W 1244 roku sprowadził do osady św. Gotarda, która stała się trzonem lokowanego wkrótce Poznania, zakon dominikanów. Pierwotnie dominikanie osiedlili się w 1231 roku na Śródce (to jeden z głównych argumentów przemawiających za „miejskością” Śródki, dominikanie i franciszkanie budowali bowiem swoje klasztory niemal wyłącznie w miastach). Dla braci św. Dominika, ufundował Przemysł kościół i klasztor w miejscu dawnego kościoła św. Gotarda. Jest to obecny jezuicki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia przy ul. Szewskiej. 

Kościół podominikański w Poznaniu, źródło: Wikimedia.

W rękach dominikanów znajdował się on do kasaty klasztoru w 1835 roku. W 1920 roku, kościół otrzymali jezuici, którzy powrócili właśnie do Poznania. Dominikanie zaś otrzymali nowy kościół i klasztor przy Al. Niepodległości. Niewykluczone, że Przemysł miał być pochowany w ufundowanym przez siebie kościele, ale ostatecznie spoczął w katedrze. Inną, ważną fundacją Przemysła w Wielkopolsce, był klasztor cysterek w Owińskach.

Klasztor w Owińskach, źródło: Wikimedia.

Poznański dwór Przemysła, znajdujący się jeszcze na Ostrowie Tumskim, był głównym ośrodkiem życia politycznego i centrum kultury dworskiej. Tu przybywali książęta, rycerze, możnowładcy i dostojnicy kościelni. Organizowano zapewne wspaniałe uczty, turnieje i łowy w okolicznych lasach, słuchano muzycznych opowieści o Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu, oraz o sławnych z odwagi, poświęcania i wierności rycerzach – Rolandzie i Cydzie, które to pieśni wykonywali wędrowni pieśniarze-poeci, zwani w Polsce rybałtami, a na Zachodzie trubadurami lub minstrelami. Pośród pracowników kancelarii książęcej i katedralnej, oraz wśród kanoników, znajdowało się wiele osób, wykształconych na europejskich uniwersytetach. Sam biskup Boguchwał II studiował prawdopodobnie w Paryżu, a sam posiadał wielką bibliotekę, przekazaną po jego śmierci na własność  katedrze. Był on też inicjatorem powstania Rocznika kapituły poznańskiej oraz protektorem kustosza Godzisława Baszki, który rozpoczął pisanie Kroniki Wielkopolskiej, a niektórzy historycy uważają wręcz, że współautorem działa był sam biskup Boguchwał. On też odegrał niemałą rolę podczas lokacji Poznania.

Kronika Wielkopolska  zresztą przedstawiła Przemysła jako wręcz idealnego władcę. Książę miał cechować się łagodnością, dobrocią, prawdomównością, dążeniem do zgody ze wszystkimi, miłosierdziem, odwagą i umiarkowaniem. Przemysł miał być niezwykle pobożny. Czytywał psalmy po nocach, nigdy nie opuszczał nabożeństw, śpiewał pobożne pieśni, a w okresie Wielkiego Postu miał nosić pod szatami grubą włosienicę. Ponoć na cztery lata przed śmiercią w ogóle się nie mył, co w ówczesnych czasach uchodziło za dowód niezwykłego umartwienia ciała. Być może ta nadmierna pobożność i asceza przyczyniła się do przedwczesnej śmierci księcia w wieku 36 lub 37 lat. Książę zmarł 4 czerwca 1257 roku i został pochowany w poznańskiej katedrze. Pozostawił po sobie aż piątkę dzieci – cztery córki i jednego syna. Tylko najstarsza z córek – Konstancja wyszła za mąż. Została ona wydana za margrabiego brandenburskiego Konrada z askańskiej linii margrabiów. Kolejna córka – Eufrozyna, wstąpiła do klasztoru w Trzebnicy, którego został po latach przełożoną. Podobnie było z trzecią córką – Anną, mniszką w klasztorze w Owińskach, która także została matką przełożoną tej wspólnoty. Ostatnia córka – Eufemia wstąpiła do wrocławskich klarysek. Ostatnim dzieckiem Przemysła był oczywiście pogrobowy syn – Przemysł II, król polski, ostatni z wielkopolskiej linii Piastów, założonej przez Mieszka III Starego, syna Bolesława Krzywoustego.    

Epitafium Przemysła I w katedrze Poznańskiej, źródło: www.poczet.com

Jakim właściwie władcą był Przemysł I? Nawet jeśli autor Kroniki Wielkopolskiej przesadza w opisie cnót księcia, to z pewnością był on mężnym rycerzem, mądrym i dalekowzrocznym politykiem, który odziedziczył kraj będący w zapaści, a jego władza ograniczała się początkowo jedynie do skrawka dawnego księstwa. Wykorzystując sprzyjającą sytuację międzynarodową, mieczem i dyplomacją odzyskał dawne ziemie wielkopolskie, obronił je przed wrogami, zapewnił dobrobyt i przyczynił się do rozkwitu gospodarczego i kulturalnego swego księstwa. Miał on na tyle oleju w głowie i zdrowego rozsądku, aby wiedzieć, że opłaca się trzymać z Kościołem, nawet wbrew dużej części rycerstwa. Dla mieszkańców Poznania z pewnością największą zasługą tego księcia, była wzorowo przeprowadzona lokacja na lewym brzegu Warty.

Źródło:
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
K. Jasiński, Genealogia Piastów wielkopolskich, w: Nasi Piastowie, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 1995.
I. Kraszewski, Powiązania dynastyczne Piastów wielkopolskich, w: Przemysławowie wielkopolscy: od księcia dzielnicowego do króla Polski, materiały pokonferencyjne Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2007.
J. Krzyżaniakowa, Ostatni Piastowie wielkopolscy – próba oceny, w: Przemysławowie wielkopolscy: od księcia dzielnicowego do króla Polski, materiały pokonferencyjne Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2007.
G. Labuda, Wielkopolska na drogach rozwoju politycznego. Ku koronacji Przemysła II, w: Nasi Piastowie, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 1995.
 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarpneumatic: Niedawno imię Przemysła II zostało zhańbione przez Akademicki Klub Obywatelski. Imię tegoż króla stało się za ich sprawą patronem obłąkanych ludzi
dodano: Niedziela, 2013.05.19 16:44
ok
109
not ok
6
odpowiedz|usuń
avatarpneumatic: Wiesz może cos więcej co działo się z Bolesławem Pobożnym przez te trzy lata kiedy był uwięziony przez brata? Chodzi mi o to czy to było takie typowe uwięzienie czy tylko taki "areszt domowy"
dodano: Niedziela, 2013.05.19 16:52
ok
3
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarpneumatic: Wszyscy musieli się wówczas układac z Kościołem. Rycerze i chłopi ginęli w obronie swoich ziem a Kościół tylko zbierał swoje majątki i robi to aż do dziś. Przez tyle setek lat uzbierało się z pewnością kilkadziesiąt bilionów dolarów (w nieruchomościach, złocie, w bankach)
dodano: Niedziela, 2013.05.19 17:01
ok
20
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: Witam! Niestety nie wiem, jak wyglądało uwięzienie Bolesława Pobożnego, bo ze względu na skąpe przekazy źródłowe, nawet nie wiemy, jakie były powody uwięzienia Bolesława, ale sądze, że był to rodzaj aresztu domowego. Trudno sobie wyobrazić, aby książę krwi piastowskiej, został wtrącony do wieży, lub do lochu. Co do Kościoła, cóż, mnie też jest nie po drodze z tą instytucją, ale jako historyk, staram się być obiektywny. Kościół ma z pewnością wiele na sumieniu, ale jestem przeciwny czarno-białej wizji świata. Kościół, sporo nagrzeszył (i grzeszy nadal), ale doceniam też kulturiotwórczą rolę Kościoła i uważam, że bez Kościoła i chrześcijaństwa nie byłoby Europy, a przynajmniej nie tej, jaką dziś znamy. Krytykować Kościół oczywiście można, ale trzeba też umieć dostrzec pozytywne strony działalności tej instytucji. Pozdrawiam serdecznie.
dodano: Niedziela, 2013.05.19 21:51
ok
7
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarpoznaniak29: "ale doceniam też kulturotwórczą rolę Kościoła i uważam, że bez Kościoła i chrześcijaństwa nie byłoby Europy, a przynajmniej nie tej, jaką dziś znamy." Także uważam że chrześcijaństwo miało duży wpływ na ukształtowanie się współczesnej Europy, lecz nowoczesność w obecnej formie jest moim zdaniem zasługą odłamów w stosunku do kościoła katolickiego. To one bardziej stawiały na naukę i pracę niż powielanie dogmatów teologicznych.
dodano: Niedziela, 2013.05.19 22:09
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarpoznaniak29: Przemysł I, lokując miasto na lewym brzegu, dawał kościołowi do zrozumienia, że władza świecka też ma swoje przywileje.
dodano: Niedziela, 2013.05.19 22:09
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarpneumatic: Maciek_1980: Witam! Niestety nie wiem, jak wyglądało uwięzienie Bolesława Pobożnego, bo ze względu na skąpe przekazy źródłowe, nawet nie wiemy, jakie były powody u...
A nie uważasz że gdyby nie KK a ścislej mówiąc jego blokowanie nauki (rozwoju) to bylibysmy o setki lat dalej niż w obecnej Europie?
dodano: Niedziela, 2013.05.19 22:41
ok
3
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarpneumatic: A czym Przemysł II zasłużył się bardziej od swego ojca że AKO wybrał właśnie jego?
dodano: Niedziela, 2013.05.19 22:44
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarebliss73: Kontrkandydat Władysława Odonica i jego synów o których tu piszecie Władysław Laskonogi ,był ostatnim wielkopolskim piastem,który nie pozwalał wymknąć się kościołowi spod "kontroli" książęcej. Później po jego śmierci kościół dostawał co tylko chciał od piastowiczów w Wielkopolsce,wyszedł całkowicie spod nadzoru i tak już zostało...
dodano: Poniedziałek, 2013.05.20 17:50
ok
3
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarebliss73: pneumatic: A czym Przemysł II zasłużył się bardziej od swego ojca że AKO wybrał właśnie jego? ...
Koronował się na króla Polski.
dodano: Poniedziałek, 2013.05.20 17:51
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz