blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku
ok
213
not ok
1
liczba odsłon: 2716

Spośród wielu zakonów, których członkowie zamieszkiwali lub dalej zamieszkują Poznań, chyba najbardziej zasłużeni dla miasta okazali się jezuici. To im zawdzięczamy wspaniałą farę - jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych w Polsce i okazały budynek dawnego kolegium (obecna siedziba urzędu miasta). Ojcowie jezuici postanowili podnieść kolegium do rangi uniwersytetu i nawet uzyskali zgodę króla Zygmunta III Wazy. Niestety, intrygi podupadłej Akademii Krakowskiej i wroga wobec króla postawa części szlachty spowodowały, że Akademia Poznańska pozostała tylko w sferze projektów. Gdyby jezuici dopięli swego, dwa lata temu świętowalibyśmy czterysta lat uniwersytetu w Poznaniu.


Zakon jezuitów, a właściwie Towarzystwo Jezusowe, został założony w 1540 roku przez św. Ignacego Loyolę. Jego głównym zadaniem miała być walka z ruchem reformacyjnym, potężniejącym z każdym rokiem. Jednym zaś w podstawowych narzędzi wykorzystywanych w tej walce, było nauczanie. Wkrótce, w całej katolickiej Europie powstała sieć szkół jezuickich, do których program nauczania sformułowano w 1599 roku w słynnym „Ratio at que Institutio Studiorum Societetis Jesu”. 


Strona tytułowa "Ratio at que Institutio Studiorum", źródło: Wikimedia. 


„Ratio studiorum” zaaprobował generał zakonu Klaudiusz Aquaviva. Człowiek ten będzie jednym z bohaterów naszej opowieści, dlatego wymieniłem jego nazwisko. „Ratio” było zbiorem zaleceń dla profesorów szkół jezuickich, określającym zasady przyjmowania uczniów i rozkład zajęć. Wymieniał przedmioty, których miano nauczać i formułował, jakimi kompetencjami powinni legitymować się profesorowie. Jezuici nie stworzyli nowego systemu nauczania, a jedynie dostosowali już istniejący do swoich potrzeb. Absolwent szkoły jezuickiej miał być przede wszystkim głęboko wierzącym katolikiem, odpornym na pokusy płynące z nowinek religijnych, znający literaturę klasyczną i pisma ojców Kościoła, bez problemu czytającego i piszącego po łacinie i grecku. „Ratio studiorum” nie przewidywało jednak nauczania literatury ojczystej i z dużą nieufnością podchodził do nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. O ile w XVI czy też jeszcze w XVII wieku program szkół jezuickich był aktualny, tak już w XVIII stuleciu stał się przestarzały. Szkoły jezuickie przestały nadążać za zmianami kulturowymi i po prostu skostniały, a jak wszyscy wiemy, konserwatyzm w szkolnictwie jest raczej niewskazany.


Towarzystwo Jezusowe sprowadził do Polski w 1564 roku biskup warmiński, kardynał Stanisław Hozjusz. Pierwsza szkoła jezuicka powstała w Braniewie. Do końca XVI wieku, jezuici posiadali już w Rzeczpospolitej 11 szkół, w tym jedną wyższą – Akademię Wileńską. Do Poznania jezuici przybyli w 1571 roku na zaproszenie biskupa Adama Konarskiego. Mieli walczyć  z protestantyzmem i założyć kolegium. Otrzymali wówczas niewielki kościół św. Stanisława i kaplicę św. Gertrudy, oraz działkę ziemi pod budowę budynków szkolnych. Inauguracja kolegium odbyła się już w 1573 roku.


Kolegium jezuicki, mal. J. von Minutoli, źródło: www.wieczorkiewicz.org


W Poznaniu w tym czasie działało już kilka szkół, a przede wszystkim Akademia Lubrańskiego, założona w 1519 roku. Oprócz tego istniała szkoła katedralna, najstarsza w Poznaniu, bo założona już w czasach pierwszych Piastów, kształcąca wówczas wyłącznie kandydatów na duchownych, oraz szkoła miejska przy kościele farnym św. Marii Magdaleny, powstała w 1302 roku. Mówimy tu oczywiście o szkołach, średnich, nie wymieniłem szkół elementarnych, istniejących przy kilku poznańskich i podpoznańskich parafiach, a także szkół klasztornych. Próby wyniesienia Akademii Lubrańskiego do godności szkoły wyższej skończyły się fiaskiem, a kwitnąca niegdyś szkoła o poziomie uniwersyteckim, znacznie już wówczas podupadła i zdegradowana została do roli kolonii (filii) Akademii Krakowskiej. Wszechnica krakowska zresztą nie dbała o swoją poznańską filię, a i sama szkoła, a raczej to z niej zostało, borykała się z kłopotami finansowymi. Bogaci mieszczanie i szlachta wielkopolska woleli wysyłać swoich synów na studia zagraniczne, skąd często wracali oni przesiąknięci ideami reformacji. Wywoływało to niepokój duchowieństwa katolickiego i motywowało ojców jezuitów do większego zapału dydaktycznego, kaznodziejskiego i propagandowego. Wkrótce kolegium jezuickie stało się przodującą szkołą w Wielkopolsce, a jezuici zdecydowali, że nadszedł czas na podjęcie starań o przekształcenie kolegium w uniwersytet.


Kolegium na początku XVII wieku miało już wystarczającą bazę materialną i kadrę naukową aby podjąć starania o erygowanie uniwersytetu. Biblioteka jezuitów poznańskich liczyła ponad 7000 tomów i była najliczniejszą w mieście. Wśród wykładowców znajdowali się profesorowie z Włoch, Francji, Hiszpanii, a nawet Anglii i Szkocji. Przy szkole funkcjonował też teatr, w którym występowali wychowankowie. Jezuici mogli liczyć na poparcie szlachty wielkopolskiej, dużej części tutejszych senatorów, biskupa poznańskiego Andrzeja Opalińskiego i samego króla Zygmunta III, który poważał Towarzystwo Jezusowe, a sam był wychowankiem jezuity, ks. Stanisława Warszewickiego. 


Zygmunt III Waza, źródło: Wikimedia.


Gorącym zwolennikiem powstania uniwersytetu w stolicy Wielkopolski, był bardzo wpływowy na dworze królewskim ks. Piotr Skarga. Poważnym argumentem za powstaniem szkoły wyższej w Poznaniu, była wzrastająca liczba protestantów w Prusach Królewskich (Pomorzu Gdańskim), w Wielkopolsce i w samym Poznaniu. Stworzenie uniwersytetu katolickiego w grodzie Przemysła zwiększyłoby z pewnością siły kontrreformacji. Posłowie i senatorowie zebrani na sejmiku w Środzie Wielkopolskiej, zdecydowali o przedstawieniu sprawy uniwersytetu na sejmie walnym w Warszawie, wyznaczonym na jesień 1611 roku.


Król i niektórzy senatorowie Rzeczpospolitej, poparli ideę utworzenia uniwersytetu w Poznaniu. Przywilej fundacyjny Akademii Poznańskiej wydał król Zygmunt III 28 października 1611 roku. Pod dokumentem podpisało się większość dostojników królestwa, oni też przyłożyli doń swoje pieczęcie. Co prawda, bez tego dokument i tak był ważny, ale podpisy i pieczęcie senatorów dodatkowo go wzmacniały. Oto fragmenty przywileju: My kolegium poznańskie Tow. Jez. Podnosimy do godności Akademii i Uniwersytetu na tym prawie i prerogatywie, jakimi cieszą się inne akademie i uniwersytety, zwłaszcza zaś Akademia Krakowska od św. pamięci niegdyś Władysława Jagiełły, pradziada naszego ufundowana i ozdobiona […] Dla okazania szczególnej łaski i życzliwości naszej bierzemy rzeczoną akademię, jej mistrzów i uczniów w opiekę i patronat nasz: na jej obrońców naznaczamy każdorazowego prymasa i biskupa poznańskiego. […] Tę królewską erekcję akademii, nadania i przywileje podając do wiadomości, żądamy, aby wszystkie stany i władze Korony i Litwy nienaruszone w całości je zachowały. Powstanie uniwersytetu w Poznaniu podnosiło rangę miasta i Wielkopolski. Stwarzało też szansę na promieniowanie kultury polskiej na Pomorze Zachodnie i Śląsk. Wielu synów szlacheckich i mieszczańskich zyskiwało możliwość zdobycia wykształcenia na miejscu, bez potrzeby udawania się za granicę, czy też do dalekiego Wilna lub Zamościa, że o podupadłej i zacofanej Akademii Krakowskiej nie wspomnę. Niestety, jak się okazało, od wydania przywileju erekcyjnego do powstania uniwersytetu droga jeszcze daleka.


Na wieść o powołaniu uniwersytetu w Poznaniu, profesorowie Akademii Krakowskiej wystąpili z ostrym protestem. Udało im się przekonać biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego do poparcia swoich racji Do Warszawy udał się rektor krakowskiej wszechnicy, Jakub Janidło vel Janidłowski. Była to niezwykle interesująca postać. Pochodził z rodziny chłopskiej, ale już od najmłodszych lat dał się poznać, jako niezwykle inteligentny i zdolny człowiek. Uczył się początkowo w Krakowie, potem wysłano do Włoch, gdzie został doktorem filozofii i obojga praw. Nic dziwnego, że został rektorem Akademii Krakowskiej. Janidło niewiele wskórał u króla. Zygmunt III zażądał dokumentów, stwierdzających, że przywileje dla krakowskiej uczelni wykluczają powstanie nowego uniwersytetu w Rzeczpospolitej. Akademia Krakowska miała zagwarantowane, że w promieniu 35 mil polskich od Krakowa nie powstanie żaden konkurencyjny uniwersytet, problem w tym jednak, że odległość od Krakowa do Poznania wynosiła 60 mil. Krakowscy profesorowie nie dawali za wygraną i próbowali tłumaczyć, że w Poznaniu istnieje przecież kolonia Akademii Krakowskiej, czyli Akademia Lubrańskiego, a wiec argument odległości należy utrzymać.


Biskup krakowski Tylicki również nie próżnował. Ostrzegał poznańskich jezuitów, że tytuły naukowe wydane przez Akademię Poznańską, nie będą uznawane na terenie diecezji krakowskiej. Wysłannicy krakowskiej uczelni zjawili się także w Poznaniu, próbując odwieść kapitułę katedralną i samego biskupa Opalińskiego, od popierania projektu jezuitów, bez rezultatu jednak. Krakowianie mogli liczyć na poparcie szlachty małopolskiej i części tamtejszych senatorów. W Małopolsce istniała silna opozycja antykrólewska. Pamiętajmy, że ledwie kilka lat wcześniej wybuchł tam rokosz Zebrzydowskiego, skierowany przeciw Zygmuntowi III. W poparciu protestu Akademii Krakowskiej, opozycja widziała szansę na upokorzenie króla. Ponadto jezuici nie cieszyli się miłością Małopolan. Pamiętano im chociażby poparcie, jakiego udzielali królowi. Jezuici stanowili bowiem trzon obozu regalistów. Komisja królewska odrzuciła  protest krakowian, uznając, że przecież Kraków nie ma monopolu na studia wyższe, bo gdyby tak było, wówczas nie powstałyby ani Akademia Zamoyska, ani Wileńska. Krakowianie postanowili poszukać szczęścia w Rzymie. We wrześniu 1612 roku, Janidło udał się do wiecznego miasta.


Na prośbę krakowskiego rektora, rzymski prawnik Annenias Agnellinus wniósł skargę przeciw poznańskim jezuitom. Próbowano przede wszystkim pozbawić poznańskich jezuitów prawa do nadawania absolwentom stopni naukowych, zwłaszcza tytułu doktorów. Niedouczeni musieli być jednak prawnicy wynajęci przez Kraków, bo nie wiedzieli oni, że jezuici mieli prawo nadawania stopni naukowych we wszystkich swoich kolegiach i uniwersytetach, a kolejni papieże, łącznie z ówcześnie panującym Pawłem V, potwierdzali ten przywilej. Już w 1571 roku, papież Pius V wydał bullę, zakazującą pod karą klątwy  przeszkadzania rektorom uniwersytetów w zakładaniu uczelni jezuickich. Mogli więc poznańscy jezuici spać spokojnie mając po swojej stronie bulle papieskie, na wszelki wypadek jednak, zwrócili się do generała swojego zakonu Klaudiusza Aquavivy, z prośbą o wzięcie w obronę poznańskiej uczelni.


Generał jezuitów K. Aquaviva, źródło: Wikimedia.


Aquaviva nie śpieszył się jednak do interwencji w imieniu swoich współbraci. Nie chciał prawdopodobnie narażać się Akademii Krakowskiej i małopolskim obrońcom tej uczelni. Mogłoby to bowiem zwiększyć niechęć do jezuitów w Rzeczpospolitej. Kuria papieska również nie rozstrzygnęła sporu. Kardynał wyznaczony do rozpatrzenia sprawy uznał, że konflikt powinien rozstrzygnąć się pomiędzy Akademią Krakowską, a biskupem poznańskim Andrzejem Opalińskim, a jezuici nie powinni się mieszać. Do podobnego wniosku doszedł papież Paweł V i wysłał do Polski swojego nuncjusza – Leliusa Ruini, aby ten rozmówił się z królem. Rzym więc umył ręce, nie chcąc wtrącać się w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Papież nie chciał zrażać do siebie ani króla, ani jezuitów, ani Akademii Krakowskiej, ani też wpływowych polityków polskich. Zarówno rektor Janidło jak i wysłannicy jezuitów poznańskich, wyjechali do Polski z niczym.


Papież Paweł V, źródło: Wikimedia.


Tymczasem w Rzeczpospolitej wzrastał na sile zadawniony antagonizm pomiędzy Wielkopolską a Małopolską. Sprawa uniwersytetu w Poznaniu stawała się ważnym problemem politycznym. Szlachta małopolska coraz bardziej krytykowała poparcie króla dla poznańskiej uczelni i domagała się cofnięcia przywileju. Sprawa miała stanąć na najbliższym sejmie walnym. Sejm obradował w lutym i marcu 1613 roku. Popierający Akademię Krakowską posłowie i senatorowie uchwalili rezolucję, w której domagali się unieważnienia przywileju królewskiego. Król jednak pozostał niewzruszony i nie zamierzał ustępować. Sprawa uniwersytetu poznańskiego była w istocie jednym z frontów wojny pomiędzy opozycją antykrólewską, a jezuitami. Sytuacja w kraju stawała się coraz trudniejsza dla Zygmunta III. Nieopłacane wojsko walczące przeciw Rosji, zawiązywało konfederacje wojskowe, grabiąc dobra królewskie i szlacheckie. Opozycja antykrólewska rosła w siłę, a w  kraju wzrastało niezadowolenie. Nieoczekiwanie, Akademia Królewska otrzymała wsparcie od jak najmniej oczekiwanej strony, bo od samego… generała jezuitów. Aquaviva poinformował biskupa krakowskiego, że rezygnuje z popierania poznańskiej uczelni, gdyż uznał, że gra jest niewarta świeczki. Nie przynosiło to zakonowi, zdaniem generała, żadnych korzyści, a jedynie ciężary. Wydawałoby się, że sprawa uniwersytetu poznańskiego jest już przegrana, a jednak cień nadziei pozostał.


W lipcu 1614 roku jezuici polscy, zebrani na  kongregacji w Jarosławiu, zdecydowali o skierowaniu prośby do papieża za pośrednictwem generała zakonu, aby ten zatwierdził przywilej królewski. W tym samym roku zmarł Aquaviva, a nowym generałem jezuitów został Mucjusz Vitelleschi, który uzależnił swoje poparcie od wyraźnej woli króla Zygmunta. 


Generał jezuitów M. Vitelleschi, źródło: Wikimedia.


Ten jednak miał poważniejsze zmartwienia na głowie, niż dalsze zajmowanie się poznańską uczelnią. Od śmierci Piotra Skargi, zabrakło na dworze kogoś, kto skutecznie lobbowałby za Poznaniem. Król co prawda nie odwołał przywileju, ale też przestał bronić idei powstania uniwersytetu w Poznaniu. W 1616 roku, Zygmunt III wysłał list do Akademii Krakowskiej,  w którym oświadczył, że szanuje i zachowuje wszystkie przywileje i prawa najstarszego polskiego uniwersytetu. Uznano to za ostateczne porzucenie sprawy uniwersytetu przez króla, choć formalnego odwołania przywileju nie było. Nie mniej, wobec niezatwierdzenia uniwersytetu przez papieża i wycofania poparcia przez króla, uniwersytet w Poznaniu nie powstał.


W sporze pomiędzy Krakowem a Poznaniem, stolica Małopolski wygrała, ale kultura polska bardzo na tym straciła. Wyobraźmy sobie, ile pokoleń światłych obywateli mogłoby wykształcić się w Poznaniu. Ilu pisarzy, prawników, filozofów i polityków mogłoby opuścić mury tej uczelni? Kolegium jezuickie co prawda dalej pozostało w Poznaniu i trwało aż do kasaty zakonu w 1773 roku, ale nie był to uniwersytet, choć nauczano na bardzo wysokim poziomie. Gdyby udało się stworzyć uniwersytet w Poznaniu, z pewnością przyciągnąłby on wielu wybitnych naukowców z Europy i rozsławiłby imię Poznania w świecie. Kolegium jezuickie nie miało tej mocy, choć jeszcze raz trzeba to podkreślić, że wyróżniało się wysokim poziomem nauczania. Do idei przekształcenia kolegium w uniwersytet powrócono jeszcze w 1678 roku. Kolejny przywilej wydał król Jan III Sobieski, ale pod naciskiem Krakowa, odwołał go w 1685 roku.


Źródło:

Z. Boras, Jezuici w Poznaniu i starania o przekształcenie ich kolegium w uniwersytet, w: Alma Mater Posnaniensis. W 80 rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, praca zbiorowa pod redakcją P. Hausera, T. Jasińskiego i J. Topolskiego, Poznań 1999.

J. Bremer, Jezuickie kształcenie wczoraj i dziś, w: Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania, Poznań 2012.

D. Żołądź-Strzelczyk, Powstanie i rozwój szkół jezuickich w Poznaniu w okresie do kasacji zakonu w 1773 roku, w: Nasi dawni jezuici, „Kronika Miasta Poznania”, nr 4, 1997.  

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Gość: Smutne to strasznie, ale jak oddaje naszą głupotę. Powinni popierać się nawzajem, pomagać aby Polska rosła w siłę, miała wykształconych obywateli.Jak to możliwe, zeby nie chcieć takiej sprawy.
dodano: Poniedziałek, 2014.09.22 10:28, IP:62.21.41.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: SILNA MA BYĆ PRAINDOGERMANIA PIERWOTNA epoznan.pl/forum-topic-52877, @ nie żadna PO-lska platformowska
dodano: Poniedziałek, 2014.09.22 18:52, IP:83.27.109.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Aut**: Komentarz usunięty za złamanie regulaminu. IP autora zabezpieczono na potrzeby potencjalnego postępowania policji lub prokuratury.
~herezja na stos!!: Komentarz skasowany przez autora bloga.
dodano: Piątek, 2014.09.26 02:39, IP:31.175.166.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~herezja horusa na pal!!: o tak, kacerscy neo-"jezuici" zburzyli ołtarze i balaski WSTAWIWSZY przenośne stoły na ich miejsce. Lekarstwo: epoznan.pl/forum-topic-52877
dodano: Piątek, 2014.09.26 11:23, IP:83.29.237.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~jezuici meczyli ludzii-: ~herezja horusa na pal!!: o tak, kacerscy neo-"jezuici" zburzyli ołtarze i balaski WSTAWIWSZY przenośne stoły na ich miejsce. Lekarstwo: epoznan.pl/forum-topic-52877...
-luuuuuuudzie meczyli jezuituuuffffffff
dodano: Piątek, 2014.09.26 19:02, IP:31.175.82.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz