blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu
ok
55
not ok
2
liczba odsłon: 3876

K

ażdy, kto zetknął się z historią europejskiego średniowiecza wie, jak doniosłą rolę odgrywał wówczas Kościół i jak ważnymi ośrodkami naukowymi, kulturowymi i gospodarczymi były klasztory. Szczególną pozycję zdobyły sobie w tamtych czasach zakony żebracze, które osiedliły się także w średniowiecznym Poznaniu.

 

Powstanie zakonów żebraczych, zwłaszcza franciszkanów i dominikanów, było ściśle związane z powstaniem niebezpiecznych dla Kościoła ruchów heretyckich, jak waldensi i katarzy. Wspomniani heretycy, czyli ludzie głoszący poglądy sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła, atakowali duchowieństwo za gromadzenie bogactw, życie w przepychu i troskę bardziej o wpływy polityczne, niż o głoszenie Słowa Bożego. Księża parafialni byli z reguły słabo wykształceni i często cierpieli niedostatek, przez co nierzadko sympatyzowali z heretykami. Wyższe duchowieństwo zaś, wywodzące się z możnowładztwa, żyło jak panowie feudalni, a ich dwory niewiele się różniły od dworów tych ostatnich. Wspólnoty heretyckie godziły nie tylko w Kościół, ale i w cały ówczesny porządek społeczny. Remedium na to zagrożenie miało być uformowanie nowych zakonów, które powstrzymałyby rozprzestrzenianie się herezji.


El Greco, Modlitwa św. Dominika, źródło: Wikimedia.

 

Pojawienie się na przełomie XII i XIII wieku dwóch wybitnych osobistości: św. Franciszka z Asyżu (1181/1182 – 1226) i św. Dominika Guzmana (ok. 1170 – 1221), doprowadziło do radykalnego przełomu w monastycyzmie europejskim. Św. Franciszek, „biedaczyna z Asyżu”, głosił radykalne poglądy, a zwłaszcza wyrzeczenie się dóbr ziemskich i całkowite oddanie „Pani Biedzie”. Święty Dominik zaś widział potrzebę głoszenia kazań wśród ludu przez dobrze wykształconych mnichów i urządzanie publicznych dysput z heretykami, aby posiłkując się wiedzą teologiczną, wskazywać na ich błędy. Wokół tych dwóch nietuzinkowych postaci, wkrótce zebrali się uczniowie i naśladowcy, co dało początek zgromadzeniom zakonnym. Nauki św. Franciszka dały początek Zakonowi Braci Mniejszych – Ordo Fratrum Minorum - OFM (choć „Biedaczyna z Asyżu” prawdopodobnie nie dążył do stworzenie nowego zakonu). 


Giotto, Papież Honoriusz III zatwierdza regułę św. Franciszka
źródło: Wikimedia.


Święty Dominik zaś założył Zakon Kaznodziejski – Ordo Praedicatorum – OP. Oba zakony powinny być zgromadzeniami żebraczymi, czyli utrzymywać się wyłącznie z datków wiernych, co miało być odpowiedzią na głoszoną przez heretyków idee Kościoła ubogiego. Ponadto zakonnicy mieli działać wśród ludu, głosić kazania i prowadzić działalność duszpasterską, a więc wykonywać te zadania, których nie mogli lub nie byli w stanie wykonywać księża parafialni. Wspólnoty heretyckie powstawały głównie w miastach i najwięcej zwolenników zdobyły na dobrze zurbanizowanych terytoriach Francji i Italii, a więc aby im się przeciwstawiać, zakony żebracze winne budować klasztory w miastach, a zakonnicy powinni znać mentalność mieszczańską, czyli najlepiej, aby wywodzili się z mieszczaństwa. Już wkrótce zakon dominikanów wyspecjalizował się w głoszeniu kazań i odbywaniu publicznych dysput z heretykami, a tego wymagało podjęcie długoletnich studiów teologicznych. Zakon Kaznodziejski „wsławił” się też zasiadaniem jego członków w trybunałach inkwizycyjnych. To z tego zakonu wywodzili się najsłynniejsi inkwizytorzy: Bernard Gui (znany z powieści Imię Roży Umberto Eco) i Tomas de Torquemada. Franciszkanie zajęli się przede wszystkim działalnością duszpasterską i misyjną.  

 

Pierwszym zakonem sprowadzonym do Poznania był Zakon Kaznodziejski, czyli po prostu dominikanie. Prawdopodobnie w 1231 roku z inicjatywy biskupa Pawła, osadzono ich na Śródce, co dla części historyków jest dowodem na to, że Śródka miała już wtedy prawa miejskie, wszak dominikanie osiedlali się w miastach. 


Dominikanin, źródło: Wikimedia.


Nie zagrzali tam jednak miejsca, gdyż w 1244 roku książę Przemysł I nadał im kościół Św. Gotarda na lewym brzegu Warty. Kościół wraz z osadą, w której się znajdował, wszedł dziewięć lat później w skład lokacyjnego Poznania. Bracia musieli dowiedzieć się o planach przeniesienia Poznania na lewy brzeg rzeki i postanowili zawczasu już się tam osiedlić. Kiedy więc w 1253 roku książęta wielkopolscy: Przemysł I i Bolesław Pobożny wydali przywilej lokacyjny miasta Poznania, dominikanie byli już dobrze „wrośnięci” w lokalną społeczność i szybko zintegrowali się z nowo powstałym miastem.


Kościół podominikański, ob. jezuicki, źródło: Wikimedia.


Święty Dominik, równolegle z męskim Zakonem Kaznodziejskim, utworzył jego żeński odpowiednik, z tą wszakże różnicą, że siostry dominikanki zostały zamknięte w ścisłej klauzurze i stały się one de facto zakonem kontemplacyjnym, czyli takim, którego członkowie całkowicie odcięli się od świata i poświęcili wyłączne modlitwie. Założyciel dokonał ścisłego podziału ról w swoim zakonie – bracia mieli żyć aktywnie wśród ludu głosząc kazania, natomiast siostry miały się za to modlić. Podział ten doskonale oddała formuła: Bracia mówią ludziom o Bogu, a siostry Bogu o ludziach.


Dominikanka, obraz z XVII w., źródło: Wikimedia.

 

Siostry dominikanki zostały sprowadzone do Poznania w 1281 roku. Warto dodać, że poznański klasztor dominikanek był pierwszym ich klasztorem na ziemiach polskich. Kościół i klasztor dominikanek został ufundowany rok później z inicjatywy możnego rodu Łodziów, a właściwie trzech braci, synów Przedpełka – nieżyjącego już wówczas wojewody poznańskiego. Owi trzej bracia to: Wincenty, książęcy kanclerz, Mikołaj, sędzia poznański i Mirosław, podczaszy kaliski. Książę Przemysł II potwierdził fundację i liczne nadania na rzecz nowego klasztoru, w tym m.in. wieś Piątkowo, obecną dzielnicę Poznania. Zezwolił też na doprowadzenie do klasztoru wody ze stawu młyna książęcego i w ten sposób mamy udokumentowany pierwszy budynek z bieżącą wodą w Poznaniu. Klasztor i kościół zbudowano w pobliżu bramy Wronieckiej, stosunkowo blisko klasztoru dominikanów. Kościół nosił wezwanie św. Katarzyny, stąd wkrótce nazwano siostry katarzynkami.


Dawny kościół dominikanek (katarzynek), źródło: Wikimedia. 

 

Według legendy, książę Przemysł potwierdził fundację kościoła i klasztoru dominikanek, jako zadośćuczynienie za zamordowanie swej pierwszej żony – Ludgardy, która zmarła w 1283 roku. Nie ma jednak bezpośrednich dowodów na udział osób trzecich w śmierci Ludgardy. Opiekę duszpasterską nad siostrami roztoczyli oczywiście bracia dominikanie. Wysłuchiwali oni spowiedzi sióstr i odprawiali dla nich msze. Już sam fakt, że dominikanki były zakonem klauzurowym powodował, że siostry odcięły się od miasta. Drugim powodem, dla których siostry żyły niejako poza miastem, choć w obrębie murów, były fakt, że przyjmowano do zakonu jedynie panny z zamożnych domów. Rodziny oddające córki do dominikanek były zobowiązane nie tylko wnieść stosowną, wysoką opłatę, ale także składać datki na klasztor tak długo, jak długo dana siostra żyła. To powodowało, że  do klasztoru wstępowały wyłącznie córki możnowładców, a nie dziewczyny pochodzenia mieszczańskiego. Dopiero od XV wieku wprowadzono szereg udogodnień i zaczęto przyjmować mieszczki, a i zakon aktywnie włączył się w życie miasta. Obecnie dawny kościół i klasztor katarzynek (dominikanek) należy do salezjanów. 

 

Przez  ponad sto lat, nie pojawiły się w Poznaniu nowe zakony. Powodem był kryzysy społeczno-polityczne, jakie dokonały się w ciągu XIV wieku. Najpierw były to zaburzenia związane z walką o koronę po śmierci Wacława II Czeskiego, z której wyszedł zwycięsko Władysław Łokietek, ukoronowany w 1320 roku w Krakowie, jako pierwszy z polskich monarchów. Ostatni  Piastowie niespecjalne lubili Poznań i nie nadali mu żadnych nowych przywilejów. Później były wstrząsy i wojna domowa w czasach panowania Ludwika Węgierskiego. Dopiero wstąpienie na tron Władysława Jagiełły w 1386 roku, rozpoczął długi okres pomyślności i świetności poznańskiego grodu. Oprócz samego miasta, bujnie rozwijały się przedmieścia, nastawione na obsługę szlaków komunikacyjnych i karawan kupieckich. Przedmieścia wkrótce okazały się być równie atrakcyjnym miejscem do zakładania klasztorów, jak miasto „w murach”.


Kościół Bożego Ciała, należący dawniej do karmelitów, źródło: Wikimedia.

 

W 1399 roku sprowadzono do Poznania kolejny zakon żebraczy, tym razem karmelitów. Klasztor i kościół fundacji Władysława Jagiełły założono na południowym przedmieściu, w miejscu cudownego odnalezienia Hostii, sprofanowanych rzekomo przez Żydów. O sprawie trzech Hostii i o zakonie karmelitów pisałem już obszernie w artykule Legenda o trzech skradzionych Hostiach – prawda, czy mit? (link: http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2013/12/legenda-o-trzech-skradzionych-hostiach.html), nie chciałbym się więc powtarzać.


Karmelita, źródło: Wikimedia.


Ostatnim z zakonów, sprowadzonych do Poznania w wiekach średnich, był zakon franciszkanów-bernardynów, sprowadzony przez mieszczan poznańskich przy współudziale biskupa Andrzeja z Bnina w 1455 roku i osadzony na przedmieściach w osadzie Piaski (ob. plac Bernardyński). Jeśli byli to franciszkanie, to dlaczego nazwano ich  „bernardynami” i dlaczego osiedlili się na przedmieściach, a nie w mieście? Postaram się zaraz odpowiedzieć na te pytania, bo z franciszkanami jest dość skomplikowana sprawa. Trzeba najpierw cofnąć się do początków Zakonu Braci Mniejszych.


Franciszkanin, źródło: Wikimedia.

 

W skrócie można powiedzieć, że jeszcze za życia św. Franciszka nastąpiły podziały wśród braci mniejszych, które nasiliły się po śmierci założyciela. „Biedaczyna z Asyżu” napisał bardzo surową regułę, która nakazywała radykalne ubóstwo i sprzeciwiała się budowie stałych siedzib. Cześć starszych towarzyszy św. Franciszka domagała się ścisłego przestrzegania reguły, ale byli oni w mniejszości. Większość, głównie młodsi bracia, dążyła do skupieniu się na działalności kaznodziejskiej, duszpasterskiej i studiach teologicznych, a to wymagało posiadania majątku i budowania klasztorów. Wkrótce pierwszą grupę braci mniejszych, a więc zwolenników radykalnej reguły, zaczęto nazywać obserwantami, a patronat nad nimi objął później św. Bernard ze Sieny (1380-1444). Pozostałych, czyli zwolenników liberalnego podejścia do zaleceń św. Franciszka, nazwano braćmi konwentualnymi. Co ciekawe jednak, zakon aż do 1517 roku zachował jedność pod rządami jednego generała, którym zawsze był franciszkanin konwentualny. Ostatecznie w 1517 roku papież Leon X podzielił zakon franciszkanów na dwa odrębne wspólnoty: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakon Braci Mniejszych, zwanych obserwantami. Poznańscy bernardyni należeli do grupy obserwantów.


Kościół i klasztor bernardynów p.w. św. Franciszka Serafickiego, 
źródło: Wikimedia.

 

Nazwa „bernardyni” wiążę się z Krakowem i osobą św. Jana Kapistrana. Jan Kapistran, przedstawiciel grupy obserwanckiej pojawił się w Krakowie w 1453 i założył klasztor św. Bernarda ze Sieny. W Krakowie znajdował się już klasztor braci mniejszych grupy konwentualnej. Wkrótce mieszczanie krakowscy dla odróżnienia zaczęli nazywać braci z klasztoru św. Bernarda – bernardynami, a braci konwentualnych – franciszkanami. W 1455 roku bernardyni przybyli do Poznania. Założyli oni swój klasztor poza miastem, ponieważ już w XIV wieku pojawiły się głosy wśród obserwantów, krytykujące osiedlanie się braci mniejszych w centrach miast, uważając, że miasto psuje zakonników. Stąd być może decyzja o założeniu poznańskiego klasztoru bernardynów na terenie osady Piaski, poza murami. Bracia franciszkanie zajmują  klasztor po dziś dzień, za przerwą spowodowaną pruską kasatą. 


Plac Bernardyński (1833), źródło: www.wieczorkiewicz.org

 

Skoro jesteśmy już przy franciszkanach, to warto wspomnieć, że franciszkanie konwentualni zostali sprowadzeni do Poznania dopiero w pierwszej połowie XVII wieku i po wielu perypetiach lokalowych i przenoszeniu się z miejsca na miejsce, ostatecznie w 1670 roku zbudowali kościół i klasztor na Górze Przemysła, który jest ich siedziba po dziś dzień, oczywiście z przerwami. Jedna z gałęzi obserwantów – reformaci, również przybyli w połowie XVII do Poznania i zostali osadzeni na Śródce. Należący do nich kościół św. Kazimierza, jest dziś własnością parafii Kościoła Polskokatolickiego.

 

Podstawowym zadaniem, jakie Kościół postawił przed zakonami żebraczymi, było nauczanie ludu, a to oznaczało położenie nacisku na edukację zakonników. Najsilniej tendencja do ustawicznego kształcenia występowała u dominikanów. Model kształcenia młodzieży zakonnej był zbliżony we wszystkich zakonach żebraczych. Nauka zaczynała się od opanowania podstaw języka łacińskiego, później przychodził czas na poznanie tajników siedmiu sztuk wyzwolonych, które łączono w nauczaniem podstaw filozofii (głównie Arystotelesa) i logiki. Czytano także filozofów zakonnych, u dominikanów był to św. Tomasz z Akwinu, a u bernardynów Duns Szkot. Na tym właściwie kończyły się studia jako takie. Co bardziej zdolni zakonnicy jednak, kontynuowali studia teologiczne we wiodących ośrodkach zakonnych lub na zagranicznych uniwersytetach. Karmelici nie osiągnęli prawdopodobnie takiego poziomu nauczania, jak dominikanie i bernardyni i najpewniej kończyli naukę na poziomie siedmiu sztuk wyzwolonych.

 

Bez dobrych bibliotek nie sposób myśleć o kształceniu kogokolwiek. W bibliotekach zakonnych przeważała oczywiście literatura religijna, głównie zbiory kazań, a także biblie z komentarzami, działa teologów i filozofów, nieco dzieł historycznych, pisma autorów antycznych, dzieła prawnicze i przyrodnicze. Władze zakonne rzadko kupowały księgi, najczęściej stanowiły one własność pojedynczych zakonników lub były darem kleru świeckiego.  


Dziedziniec klasztoru dominikanów, źródło: www.wieczorkiewicz.org

 

Klasztory oddziaływały na życie mieszkańców miasta nie tylko w sferze duchownej. Zakony utrzymujące się z datków wiernych, z czasem inwestowały nadwyżki finansowe, udzielając pożyczek hipotecznych, tzw. wyderkaufów. Wyderkauf, to potoczna nazwa tzw. kupna renty. Polegało to na tym, że posiadacz kapitału (w naszym przypadku zakony) udzielał właścicielowi nieruchomości ustalonej pożyczki, w zamian za co owy dłużnik był zobowiązany do corocznych świadczeń pieniężnych w wysokości 5-8% dochodu z tej nieruchomości (renta), uiszczanych właścicielowi kapitału dożywotnio lub w ciągu ustalonej liczby lat. Właściciel nieruchomości mógł uwolnić się od płacenia renty, zwracając pożyczkę. Pożyczkobiorcami byli zazwyczaj rzemieślnicy i drobni kupcy. Dzięki pożyczkom zakonnym, owi przedsiębiorcy uzyskiwali niezbędny kapitał na rozwój interesu, a klasztory miały zapewniony stały dochód. Zakony udzielały też pożyczek pod zastaw. Zakonnicy cieszyli się zaufaniem mieszkańców, dlatego też byli proszeni na świadków do sądów i jako wykonawcy testamentów. Biedni mogli liczyć na darmowe posiłki, a  klasztorni medycy, czyli infirmarze, leczyli chorych.

 

Najważniejsze jednak pozostały sprawy duchowne. To właśnie bracia z zakonów żebraczych propagowali nową formę spowiedzi, czyli spowiedź uszną w konfesjonale, wprowadzoną przez IV Sobór Laterański w 1215 rok. Każdy wierny był zobowiązany przynajmniej raz do roku udać się do spowiedzi. Przy klasztorach zakonnicy organizowali różnego rodzaju bractwa religijne, głównie różańcowe, a chętnych nie brakowało, przede wszystkim dzięki odpustom, które można było uzyskać w zamian za udział w obrzędach bractw. W ogóle przywileje odpustowe, były ważnym instrumentem oddziaływania zakonników na „klientelę” miejską. Dobrodzieje klasztorów mogli liczyć na pochówek w obrębie kościoła lub klasztoru, a za niewielką opłatą można było zamówić msze za dusze zmarłych.

 

Zakony żebracze, które powstały jako reakcja na bogacenie się kleru, z czasem same przekształciły się w swoiste instytucje finansowe, udzielające pożyczek i puszczające w dzierżawy dobra nadane im przez fundatorów. Etos biednego mnicha pogardzającego dobrami doczesnymi i żyjących jedynie modlitwą, przeszedł do historii. W późny średniowieczu częściej spotykało się otyłych mnichów, niegardzących trunkami i uciechami cielęcymi, za to stroniącymi od ksiąg. Mnisi odmalowani przez Giovanniego Boccaccio w Dekameronie, to opijcy i pasibrzuchy, nieraz przyprawiający rogi poczciwym, ale głupim mieszczanom. Należy oczywiście podchodzić do tego wielkiego dzieła literackiego z dystansem, ale pewnie obraz ten nie odbiega znacząco od prawdy. Z czasem zakony, których historia stanowi kanwę tej opowieści, żebraczymi pozostały się tylko z nazwy. Dyscyplina w klasztorach upadła, a kiedy nadeszła reformacja, zakony żebracze nie były w stanie jej się przedstawić, tak, jak przeciwstawiły się trzynastowiecznym herezjom. Potrzebny był nowy zakon, który mógł stawić czoła nowym ruchom religijnym, tym zakonem było Towarzystwo Jezusowe, zwane potocznie jezuitami. Ten skądinąd fascynujący zakon, odegrał wielką rolę w dziejach świata, ale także i pewnego pięknego miasta nad Wartą, ale to już zupełnie inna  historia.     


Kościół Bożego Ciała (1835), źródło: www.wieczorkiewicz.org


Zakony żebracze odegrały wielką rolę w dziejach średniowiecznego Poznania. Klasztory dominikanów, dominikanek, karmelitów i bernardynów na trwałe wrosły w krajobraz miasta, stając się jego integralną częścią, przyczyniając się do rozwoju późnośredniowiecznej aglomeracji poznańskiej. Założenie klasztorów zakonów żebraczych  w Poznaniu świadczyło o dojrzałości tego grodu.

 

Źródło:

 

J. Le Goff, Długie średniowiecze, Warszawa 2007.

 

J. A. Spież OP, Dominikanie w Poznaniu, w: Nasi dominikanie, w: „Kronika Miasta Poznania”, nr 3, 2004.

 

P. Stefaniak, Najstarszy polski klasztor Dominikanek klauzurowych i jego mieszkanki, w: Nasi dominikanie, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3, 2004.

 

J. Wiesiołowski, Klasztory średniowiecznego Poznania, w: Początki i rozwój starego miasta w Poznaniu. W świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum 18-19 października 1973, pod red. W. Błaszczyka, Warszawa- Poznań 1977.

 

www.bernardyni.pl

www.zakonfranciszkanow.pl

http://www.karmelici.info.pl/

 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarSzczesliwy_Ateista: Zaraz ortodoksy napiszą że to kolejny atak na Boga i na polski kościół. Bo już im tak wyprali mózgi że można tylko dobrze pisać i mówić o Kościele a na początku tekstu była wzmianka o gromadzeniu bogactwa przez kler. Wszelkie wspomnienie czegoś złego wyzwala w nich agresję i traktują to jako atak na Boga i na Kościół
dodano: Niedziela, 2014.02.16 12:01
ok
42
not ok
18
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz