blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1
ok
122
not ok
2
liczba odsłon: 941
Pora odkurzyć wehikuł czasu nieużywany od kilku miesięcy i udać się w kolejną podróż w przeszłość Poznania. Ostatnio byliśmy w stolicy Wielkopolski w roku 1700, teraz złożymy wizytę czterdzieści lat później. Zobaczymy, jak zmieniło się miasto przez te lata.

Ci spośród Czytelników, którzy śledzą sprawozdania z poprzednich wypraw w czasie, wiedzą, jak wyglądają owe relacje. Tym, którzy od niedawna czytają „Poznańskie Historie”, wyjaśnię pokrótce. Najpierw przedstawiam w skrócie obraz Europy, Polski i Poznania w czasie, w którym toczy się nasza opowieść, a później odtwarzam relacje z rozmów, jakie odbyłem w kilkoma osobami, spotkanymi podczas podróży. A zatem, zacznijmy.


Rok 1740 w Europie

W większości państw europejskich do głosu dochodzą idee Oświecenia. Oczywiście ten ruch umysłowy miał wiele nurtów, ale ich wspólny mianownik tworzyły: racjonalizm, walka z zabobonami, poddawanie krytyce i chłodnej umysłowej analizie dotychczasowej wizji świata, religii i idei. Przynosiło to ze sobą postulaty bardziej racjonalnego podejścia do dogmatów religijnych, ale także prowadziło do deizmu i ateizmu.


1. Król Francji Ludwik XV.


W całej Europie panuje powszechna moda na wszystko, co francuskie. Język francuski staje się językiem dyplomacji i korespondencji. Bywa, że stawia się go wyżej nad język ojczysty. Król pruski Fryderyk II Wielki gardzi wręcz niemieckim, preferując francuski w mowie i piśmie. We Francji zaś, która uchodzi za czołowe europejskie mocarstwo i centrum kultury, panuje Ludwik XV. Jego żoną jest Maria Leszczyńska, córka niefortunnego, dwukrotnego króla Polski – Stanisława Leszczyńskiego. Małżeństwo początkowo układało się szczęśliwie, ale w końcu Ludwik znudził się starszą od siebie żoną, która urodziła mu dziesięcioro dzieci i szukał szczęścia w ramionach licznych faworyt, z których najsławniejszą była markiza do Pompadour. Teść Ludwika Stanisława Leszczyński, na otarcie łez po utracie korony polskiej, otrzymał w dożywotnie władanie księstwo Lotaryngii.


2. F. Boucher, Madame de Pompadour.


W 1740 r., a więc w momencie, w którym toczy się nasza opowieść, wybucha wojna o sukcesję austriacką, której powodem było nieuznanie przez część europejskich krajów tzw. sankcji pragmatycznej cesarza Karola VI, który wyznaczył na swego następcę córkę, Marię Teresę. Wojna trwała do 1748 r., a Maria Teresa zachowała tron cesarski. Jej rządy okazały się bardzo szczęśliwe dla krajów, nad którymi przyszło jej panować. Wiedeń stał się drugim, po Paryżu, ośrodkiem kultury i życia towarzyskiego Europy, choć w toku wojny Austria utraciła Śląsk na rzecz Prus, rządzonych przez Fryderyka II Wielkiego, który wstąpił na tron właśnie w 1740 r. Dzięki tej niezwykle bogatej krainie, Prusy dołączyły do grona europejskich mocarstw.


3. Młoda Maria Teresa.


Ciekawe rzeczy dzieją się w Rosji. Przez większą część XVIII wieku krajem tym rządzą kobiety. W 1740 r. umiera cesarzowa Anna Iwanowna, a carem zostaje ogłoszone kilkumiesięczne niemowlę – Iwan VI. Był on wnukiem po kądzieli cara Iwana V, brata Piotra Wielkiego. W jego imieniu rządy sprawował książę Kurlandii Ernest Jan Biron, a po jego aresztowaniu, matka cara - Anna Leopoldówna. Taka sytuacja nie trwała długo, bowiem już rok później doszło do spisku i zamachu stanu pułków gwardyjskich, które obaliły cara i jego matkę, po czym ogłosiły cesarzową Elżbietę, córkę Piotra Wielkiego. Prawie wszystkie zmiany panujących w osiemnastowiecznej Rosji dokonują się drogą zamachu stanu, co nie przeszkadza temu krajowi stać się europejską potęgą, z którą wszyscy muszą się liczyć.


4. Car Iwan VI z matką - Anną Leopoldówną.


W wyjątkowo trudnej sytuacji znalazł się Kościół katolicki. Władcy europejscy, nawet katolicy, dążą do podporządkowania sobie duchowieństwa i ograniczania wpływów papiestwa. Filozofia Oświecenia podważa wiele katolickich dogmatów i tradycji. Neguje się sens istnienia zakonów kontemplacyjnych, stąd fala kasacji klasztorów należących do tychże zakonów. Jedynie zakony zajmujące się kształceniem, wychowaniem i opieką nad chorymi i biednymi, mają szanse się przetrwać. Położenie papiestwa również nie jest korzystne. W XVIII w. większość papieży, to osoby w podeszłym wieku, których stanowisko wyraźnie przerasta. Wyjątkiem od tej reguły był papież Benedykt XIV (Prospero Lorenzo Lambertini), który właśnie w 1740 r., po półrocznym konklawe, zostaje wybrany na papieża. Będzie pełnił ten urząd do śmierci w 1758 r. Długo by wymieniać wszystkie jego zasługi, dość wspomnieć, że zamiast twardej i nieustępliwej postawy wobec władców europejskich, postawił na ugodowość i przemyślną dyplomację, czym przyczynił się do poprawy sytuacji Kościoła w wielu państwach, zwłaszcza protestanckich. Ponadto zreformował kurię watykańską, zmienił przepisy dotyczące kanonizacji i wykreślił z Indeksu Ksiąg Zakazanych dzieła Galileusza. Był mecenasem nauki i sztuki, utworzył katedry nauk przyrodniczych na papieskich uczelniach, wzbogacił Bibliotekę Watykańską o wiele cennych książek i Muzea Watykańskie o wybitne dzieła sztuki, do tego stopnia, że zyskał uznanie i szacunek filozofów na czele z Wolterem, znanym ze swej wrogości wobec chrześcijaństwa.       


5. Papież Benedykt XIV.


W czasach, o których mówimy, w Europie panuje nowy styl w sztuce, zwany rokoko. Pojawił się on w latach 20. XVIII i trwał do wybuchu rewolucji francuskiej. Rokoko uważane jest za ostatnią fazę baroku, choć w dużej mierze jest on jego przeciwieństwem. Barok kojarzony jest przede wszystkim z kontrreformacją katolicką, cechował go monumentalizm, rozmach, powagą i pewna „ociężałość”. Rokoko natomiast cechuje lekkość, optymizm, dekoracyjność i finezja. Siedemnastowieczny barok, to głównie architektura sakralna, natomiast architektura rokoko, to przede wszystkim pałace.


6. Rokokowa część pałacu Zwinger w Dreźnie.


Rokoko, to nie tylko sztuka, ale także styl życia. Cały XVIII wiek, to stulecie rozwiązłości, zmysłowości, rozkoszy, beztroskiej zabawy i używania życia. Wierność małżeńską traktowano jako fanaberię i dziwactwo, stąd nie dziwią wpływy faworyt na dworach królewskich i kariery uwodzicieli, jak chociażby słynny Casanova, jeden z symboli XVIII wieku. Oczywiście, dotyczyło to przede wszystkim wyższych sfer. Mamy więc z jednej strony salony literacko-filozoficzne, a drugiej bale, maskarady i karnawał. Teatr, opera, posiłki spożywane na zastawie z saskiej porcelany, początek wielkiej kariery kawy i herbaty, oto życie śmietanki towarzyskiej osiemnastowiecznej Europy. Życie codzienne ludzi epoki rokoka doskonale odzwierciedla malarstwo. Tematem przewodnim obrazów są sceny mitologiczne, o silnym podtekście erotycznym, sceny z życia arystokracji, mieszczaństwa i wieśniaków, zabawa, idylla, maskarady, sceny teatralne. Najlepiej widać to na przykładzie twórczości „wzorcowego” malarza rokokowego, François Bouchera.


7. F. Boucher, Jupiter i Kallisto.


W dziedzinie muzyki dominuje dwóch gigantów rodem z Niemiec, rówieśników zresztą (obaj urodzili się w 1685 r.): Georg Friedrich Händel i oczywiście Johann Sebastian Bach, jeden z największych geniuszy w historii muzyki. Wszyscy chyba słyszeli przynajmniej kilka utworów tej pary. Mimo, że obaj zapisali się złotymi zgłoskami w annałach muzyki, to ich losy były różne. Händel osiągnął sławę już za życia, dorobił się niemałych pieniędzy i odniósł sukces, zwłaszcza w Anglii, w której mieszkał przez większą część życia. 


8. Georg Friedrich Handel.


Bach był skromnym kapelmistrzem na dworach niemieckich królów i książąt, a wreszcie pędził żywot organisty w Lipsku otoczony, liczną rodziną. Jego muzyka na lata uległa zapomnieniu, a nawet jego muzykalni synowie nie poznali się na geniuszu ojca. Odkrył go dopiero prawie sto lat później Feliks Mendelsohn-Bartholdy i przywrócił do życia zapomniane dzieła, dzięki czemu unieśmiertelnił twórcę Pasji wg św. Mateusza.


9. Johann Sebastian Bach.


Rok 1740 w Polsce

W Rzeczpospolitej panuje od niedawna król August III Sas. Trwa epoka saska, która wyjątkowo źle nam się kojarzy. Nic dziwnego, Rzeczpospolita jest państwem słabym, pogrążonym w anarchii, a pierwsze skrzypce grają potężne rody magnackie, opłacane przez ościennych monarchów, działające na szkodę kraju. Tylko jeden sejm w czasach Augusta III zakończył się podjęciem uchwał, reszta została zerwana przez użycie liberum veto. Król przebywa cały czas w Dreźnie, do Polski przyjeżdżając rzadko. Choć nie należał on do najwybitniejszych władców naszego kraju, to przez współczesną szlachtę postrzegany był jako król niemal idealny: nie wtrąca się do rządzenia, nie próbuje zmienić ustroju, a nade wszystko, nie chce wzmocnić swej władzy. Epoka saska nie jest lubiana ani przez historyków, ani pisarzy, stąd należy do najsłabiej zbadanych okresów w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Jeden tylko Józef Ignacy Kraszewski poświęcił jej kilkanaście ze swoich powieści, zaliczanych zresztą do najlepszych w jego twórczości. Mam tu na myśli przede wszystkim tzw. „trylogię saską” (Hrabina Cosel, Brühl, Z siedmioletniej wojny), ale także: Grzechy hetmańskie, Starostę warszawskiego,  Skrypt Fleming,  Za Sasów i Saskie ostatki.


10. Król August III Sas w stroju polskim.


Trzeba jednak przyznać, że trzydziestolecie panowania Augusta III nie było aż tak beznadziejną epoką, jak się powszechnie wydaje. Oczywiście, nie był to okres prosperity, ale i też i nie całkowitego upadku. Rzeczpospolita nie brała udziału w europejskich wojnach tego okresu, co spowodowało upadek jej prestiżu, ale przyczyniło do pewnego ożywienia gospodarczego. Kraj powoli podnosił się z ruin spowodowanych wojną północną, zwiększyło się zaludnienie, nastąpiło ożywienie handlu i powstawały pierwsze manufaktury magnackie. W czasach Augusta III doszło do wielkiego rozwoju szkolnictwa i kultury. Świetnie rozwijają się szkoły jezuitów i pijarów, daje się zauważyć zwłaszcza postęp w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Rok 1740 uważany jest za umowną datę początków polskiego Oświecenia. W tym roku Szymon Konarski zakłada Collegium Nobilium, a w 1747 r. bracia Załuscy tworzą bibliotekę publiczną. Można powiedzieć, że elity intelektualne czasów stanisławowskich wykształciły się właśnie w okresie rządów Augusta III.


Rok 1740 w Poznaniu

Poznań podniósł się z klęsk, jakie spadły na niego na początku XVIII wieku. Oblężenia, zarazy i pożary, to wszystko spowodowało wyludnienie miasta, zniszczenia i upadek gospodarki. Na szczęście, klęski te przechodziły powoli do historii. Do miasta przybyli w kilku falach osadnicy z okolic Bambergu i z innych katolickich krajów niemieckich, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarczego Poznania. Odbudowano zniszczone budynki, z których wiele możemy oglądać do dziś w niemal niezmienionej formie. Kilka lat przed moją wizytą w tym mieście, zakończono budowę nowego gmachu kolegium jezuickiego, stary zniszczyli Szwedzi w czasach „potopu”. Wkrótce, dzięki działalności księdza Józefa Rogalińskiego, jezuity i wszechstronnie wykształconego profesora kolegium, powstanie tu obserwatorium astronomiczne i nowoczesny gabinet fizyczny. Co prawda, w 1736 r., z więc zaledwie cztery lata przed moją wizytą miasto nawiedziła największa powódź w jego dziejach, ale miasto szybko powróciło do normalnego życia.


Biskup z familii

Zwiedzanie Poznania w roku 1740 rozpocząłem od Ostrowa Tumskiego. Od dwóch lat biskupem poznańskim jest Teodor Kazimierz Czartoryski, bardzo ciekawa postać. Był on najmłodszym synem założyciela słynnej „familii”, księcia Kazimierza Czartoryskiego. Jego siostra Konstancja była matką króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co prawda, Teodor nie miał ambicji politycznych, ale pozytywnie zapisał się w historii diecezji poznańskiej. Od najmłodszych lat przeznaczono go do kariery duchownej, stąd uzyskał wykształcenie, a później piastował różne stanowiska kościelne. Na obiecane biskupstwo poznańskie musiał jeszcze poczekać, bowiem wybór Augusta Wettyna na tron Rzeczpospolitej nie była na rękę familii, która popierała Stanisława Leszczyńskiego. Ostatecznie w 1738 r., Teodor został biskupem poznańskim. Jako włodarz diecezji dał się poznać jako dobry gospodarz, dbający o majątek i stan obiektów sakralnych. Jako człowiek wykształcony, przepełniony ideami Oświecenia, zwalczał zabobony i powierzchowną religijność. Nie mogłem sobie odmówić poznania tego wybitnego człowieka.


11. Biskup Teodor Kazimierz  Czartoryski.


Biskup Teodor Kazimierz Czartoryski: Witajcie panie, rad mi was gościć tu, na naszym biskupim dworze. Wybaczyć mi musicie, iż wieści ze stolicy wam nie przekaże, bowiem sam niechętnie tam bywam, polityka mnie nudzi, co mi krewni moi zarzucają przy każdej sposobności, dlatego w suknię duchowną przyoblec mi się kazali, boć ona mi bardziej pasuje nieźli szabla i mowy sejmowe, a w kościele lepiej mi niż w senatorskiej izbie. Takim to ja odludkiem jestem, że nawet Poznań, to dla mnie świat wielki, wolę przeto w Ciążeniu lub Dolsku siedzieć, boć tu i lepiej lud poznać można i od szerokiego świata uciec. A wiesz waćpan, że lud tutejszy ciągle jeszcze w gusła i zabobony wierzy, wiarę zaś chrześcijańską częstokroć z pogaństwem mieszają. Słyszałem, iż wielu tu jeszcze za nieszczęścia wszelakie czarownice wini, pono po nocach strzygi i wilkołaki widują i do bab zielarek chadzają, miast medyków się radzić. Cóż poradzić, księża robią co mogą, aleć zmóc te gusła chyba niepodobna. Majątek poznańskiej naszej diecezji takoż opłakany. Wiela siół prawie pustymi stoi, ziemia odłogiem leży za przyczyną wojen, zarazy i inszych nieszczęść. Sam to wiem, boć wszystkiegom postanowił na własne oczy doglądać. Dziwią się czasem księża, szlachta i lud, że wolę skromną karocą jechać i bez orszaku, miast cały dwór ze sobą ciągnąć. Bywało, że niejeden dziwował się, iż biskup i senator Rzeczpospolitej lichą kolasą jeździć woli. Wieczory zasię wolę przy księgach i na muzykowaniu pędzić, nieźli na biesiadach. Bracia moi śmieją się ze mnie dziwakiem nazywając, możem i ja dziwak jestem, aleć takie życie wolę miast świata wielkiego.


Długo jeszcze rozmawiałem z biskupem, do którego poczułem szczerą sympatię, ale pora było ruszać do miasta. Zanim jednak wszedłem do Poznania, zatrzymałem się jeszcze na Chwaliszewie i wstąpiłem do karczmy na szklaneczkę wina. Tam przysłuchiwałem się rozmowom kilku szlachciców i mieszczan, z których wynikało, że byli oni całkiem dobrze poinformowani o ówczesnej sytuacji politycznej. Rozmawiano głównie o rozpoczętej właśnie wojnie o sukcesję austriacką, zastanawiano się, czy król August III wciągnie do wojny Polskę, czy tylko Saksonię. Obawiano się przemarszów obcych wojsk przez ziemie polskie, jak to często miało miejsce w przeszłości. Nie brakowało też zwykłych plotek z życia miasta, co czasami więcej mówiło, niż oficjalne dokumenty, bowiem pokazywały, czym na co dzień żyli mieszkańcy Poznania. Pora więc przekroczyć mury miejskie.


Ciąg dalszy nastąpi…


Źródło fotografii:

1.  Louis-Michel van Loo [Public domain], via Wikimedia Commons

2. François Boucher [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

3. Rosalba Carriera [Public domain], via Wikimedia Commons

4. By Anonymous (http://www.history-ryazan.ru/node/7613) [Public domain], via Wikimedia Commons

5. Pierre Subleyras [Public domain], via Wikimedia Commons

6. By Photo: Andreas Praefcke (Own work (own photograph)) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

7. François Boucher [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

8. Thomas Hudson [Public domain], via Wikimedia Commons

9. Elias Gottlob Haussmann [Public domain], via Wikimedia Commons

10. Louis de Silvestre [Public domain], via Wikimedia Commons

11. Louis de Silvestre [Public domain], via Wikimedia Commons

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: Król "pruski" Fryderyk II Wielki gardzi wręcz niemieckim, preferując francuski w mowie i piśmie. 
co za pyszne bydle, Anna Katharina Emmerick mysli o takiej francowaciznie jak nazywa rezim "pruski" wysilkiem pychy , a jest ta pycha przeciw na NIEMIECKIEJ debabelizacji epoznan.pl/blogi-blog-19-2182 epoznan.pl/blogi-blog-19-6970 NATOmiast dlaczego? bo franca jest w debabelizacji bezuzyteczna!
dodano: Poniedziałek, 2016.02.22 13:23, IP:31.174.193.XXX
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: "pruski" w cudzyslowie bo ten Frederique to lokaj francy piekielnej; debabelizacja NIEMIECKA bo ze wspolczesnych jezykow tylko NIEMCZYZNA ma Emmerick Visionen co wskazuje na praindogermanski jako przedbabelski w rozdziale o wiezy babel w tomie o starym przymierzu oraz Indogermanisches (etymologusches) Worterbuch
dodano: Poniedziałek, 2016.02.22 13:30, IP:31.174.193.XXX
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistori[email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz