blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Zjazd poznański 1530 roku
ok
94
not ok
1
liczba odsłon: 926
Poznań w okresie „złotego wieku”, był świadkiem wielu ciekawych, ważnych, a niekiedy tragicznych wydarzeń. Bywali tu królowie i książęta, dygnitarze świeccy i duchowni. Można wręcz powiedzieć, że mieszkańcy miasta przywykli do wizyt znakomitych gości. Jednym z takich wydarzeń w życiu miasta o międzynarodowym znaczeniu, był zjazd poznański 1530 r.

Przez kilka tygodni w 1530 r., oczy Europy skierowane były na Poznań, gdzie ważyła się przyszłość Węgier, a w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele czterech państw. Co prawda, kongres poznański nie przyniósł rozstrzygnięć, ale sam fakt wyboru tego miasta na miejsce obrad tak ważnego kongresu, świadczy o randze Poznania w dawnej Rzeczpospolitej.


Węgry między Polską, Habsburgami i Turcją

Węgry na początku XVI wieku należały do największych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Musimy pamiętać, że oprócz dzisiejszych, rzec można, etnicznych ziem węgierskich, w skład Królestwa Węgier wchodziły jeszcze: Słowacja, Chorwacja, rumuński obecnie Siedmiogród i część północnej Serbii. W czasach, w których toczy się nasza opowieść, nad Węgrami zbierają się czarne chmury. Nieubłaganie do granic kraju zbliżają się Turcy, podbijając kolejne państwa bałkańskie. Węgrzy zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa tureckiego, bowiem walczyli z Turkami od końca XIV wieku, ze zmiennym szczęściem zresztą. Teraz jednak, kiedy zabrakło już buforowych państw odgradzających Węgry od Turcji, niebezpieczeństwo zajęcia części lub nawet całości państwa, wydawało się całkiem realne. Mimo tego, wielu europejskich władców marzyło o włożeniu na skronie najświętszej narodowej relikwii Węgier – Korony Św. Stefana. Szczególnie łasi na nią byli Habsburgowie i Jagiellonowie.


1. Korona Świętego Stefana.


Związki Polski i Węgier miały już wtedy długie tradycje. Mieliśmy wspólnych królów i wspólne interesy. W latach 1370-1382, królem Węgier i Polski był Ludwik, zwany u nas Węgierskim, a na Węgrzech Wielkim, z dynastii Andegawenów. Jego córką była królowa Jadwiga. W latach 1440 – 1444, wspólnym królem obu państw był Władysław zwany Warneńczykiem od miejsca bitwy, w której zginął, walcząc z Turkami. Bratanek Władysława Warneńczyka, również Władysław, pierworodny syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, zwanej „Matką Królów”, został w 1471 r. królem Czech, a w 1490 r. Węgrzy wybrali go także na swego władcę. W ten sposób związał on unią personalną te dwa bogate i silne kraje. Nie najlepszą jednak opinię o nim mieli jego poddani, nazywając Władysława w najlepszym razie królem „dobrze”, ze względu na jego całkowity brak własnego zdania i woli, a w najgorszym, „koronowanym wołem”.


2. Władysław Jagiellończyk.


Władysław zmarł w 1516 r., pozostawiając tron swemu zaledwie dziesięcioletniemu synowi, Ludwikowi II. Rok wcześniej doszło w Wiedniu do podpisania układu pomiędzy królem Polski Zygmuntem I Starym, królem Czech i Węgier Władysławem Jagiellończykiem oraz cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem. Zygmunt obawiał się sojuszu cesarza z Moskwą, a Habsburgowie już od dawna zgłaszali pretensje do tronów: czeskiego i węgierskiego, co w obliczu zagrożenia tureckiego, wystawiało Węgry na potencjalne niebezpieczeństwo wojny na dwa fronty. Uzgodniono w Wiedniu, że w razie bezpotomnej śmierci Ludwika, tron węgierski i czeski przypadnie Habsburgom. Układ ten przypieczętowały obietnice podwójnego małżeństwa: Ludwik Jagiellończyk miał w przyszłości poślubić arcyksiężniczkę Marię, wnuczkę cesarza, a księżniczka Anna, córka Władysława i siostra Ludwika, miała zostać żoną jednego z dwóch arcyksiążąt: Karola (przyszłego cesarza Karola V), lub Ferdynanda. Ostatecznie, została żoną Ferdynanda. W taki właśnie sposób Habsburgowie, drogą zręcznie zawieranych małżeństw, opanowywali kolejne europejskie trony. Nic więc dziwnego, że wkrótce powstało słynne powiedzenie: „Niech inni prowadzą wojny, a ty, szczęśliwa Austrio, zaślubiaj! Bo co innym daje Mars, tobie daje Wenus”. Na pozór nic złego się nie stało. Ludwik był jeszcze dzieckiem i mógł mieć wielu potomków. Niestety, zginął bezpotomnie w 1526 r. w bitwie z Turkami pod Mohaczem w wieku zaledwie 20 lat (zupełnie jak Władysław Warneńczyk). 


3. Ludwik II Jagiellończyk.


Ferdynand I Habsburg, będąc już wtedy arcyksięciem Austrii, upomniał się o swe dziedzictwo. Szybko koronował się na króla Czech i zgłosił pretensję do tronu Węgier. Część szlachty węgierskiej nie chciała jednak Habsburga na tronie i wybrała na króla Jana z rodu Zápolya, brata pierwszej żony Zygmunta Starego, Barbary. Ferdynandowi udało się koronować na króla Węgier, ale Zápolya uważał, że to jemu, jako rodowitemu Węgrowi, należy się tron. Między pretendentami wybuchła wojna domowa, której bacznie przypatrywała się Turcja i Polska.


4. Jan Zapolya.


Co na to Polska?

Zygmunt Stary zachował neutralność wobec konfliktu, choć dla Polski byłby korzystniej, gdyby to Zápolya został królem. Wzmacnianie Habsburgów stało w sprzeczności z polską racją stanu, o czym doskonale wiedziała królowa Bona, bez wątpienia jedna z najwybitniejszych polskich królowych. Zygmunt, władca jeszcze na wskroś średniowieczny i nieco przereklamowany, stał na stanowisku nienaruszalności postanowień wiedeńskich z 1515 r., a ponadto obawiał się odnowienia antypolskiego sojuszu pomiędzy Habsburgami a Moskwą. Sami Austriacy też nie próżnowali, starając się skaptować jak najwięcej dygnitarzy koronnych do swego stronnictwa, któremu przewodził kanclerz wielki koronny i kasztelan krakowski, Krzysztof Szydłowiecki, pobierający niemałą pensję od dworu wiedeńskiego. Wkrótce pojawiła się szansa na podjęcie rokowań między stronami.


5. Jan Matejko, Zygmunt Stary i Bona Sforza.


W 1527 r., Zápolya doznał ciężkiej klęski w wojnie z Ferdynandem i uszedł do Polski. Gościny udzielił mu hetman Jan Tarnowski, a król Zygmunt zapewnił nienaruszalność. Narodowy król Węgier nie wiedząc innego wyjścia, zwrócił się w następnym roku do sułtana Sulejmana Wspaniałego z prośbą o pomoc, uznając się jego lennikiem. Sułtan zgodził się i w roku 1529 najechał Węgry, zdobywając ich stolicę – Budę oraz odzyskując dla Jana większą część Węgier, po czym ruszył na posiadłości Ferdynanda, docierając aż pod Wiedeń, ale nie podejmując się oblężenia miasta. Karta się odwróciła, teraz Ferdynandowi groziła klęska, mimo, że większość monarchów europejskich widziała w nim prawowitego króla Węgier. Zápolya z kolei został okrzyknięty sojusznikiem Turków, za co papież Klemens VII obłożył go ekskomuniką. Ferdynand przerażony szybkimi postępami wojsk sułtana, wystąpił z propozycją rokowań z Janem, za pośrednictwem Zygmunta Starego i księcia saskiego, Jerzego Brodatego, męża Barbary Jagiellonki, córki Kazimierza Jagiellończyka, a więc siostry Zygmunta Starego.


6. Łukasz Cranach Starszy, książę saski Jerzy Brodaty.


Kongres w Poznaniu

Inicjatywa podjęcia rozmów pokojowych pomiędzy zwalczającymi się królami Węgier, wyszła od księcia saskiego na początku 1530 r. Zygmunt Stary podchwycił pomysł i rozpoczęła się wymiana korespondencji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Zarówno Zápolya jak i Ferdynand, wyrazili zgodę na rokowania, które prowadzić mieli wybrani przez nich delegaci, a rolę pośredników pełnić mieli przedstawiciele króla polskiego i księcia saskiego. Pozostał tylko wybór miejsca. Początkowo myślano o Wrocławiu, ale stanowczo sprzeciwiał się temu Zápolya, jako, że Wrocław leżał na ziemiach należących do Ferdynanda i zaproponował dowolne miejsce w Polsce. Zygmunt Stary zgodził się na takie rozwiązanie i wyznaczył Poznań, jako miejsce najlepiej nadające się do tym podobnego zjazdu.


7. Łukasz Cranach Młodszy, Zygmunt Stary.


Dlaczego akurat Poznań? Miasto przeżywało wówczas swój „złoty wiek”, było bogate, ludne i, jak na ówczesne warunki, dość duże. Ponadto, dwadzieścia lat wcześniej w 1510 r., odbył się tu podobny kongres, zwołany w sprawie zatargów z Krzyżakami. Królowi zależało na odpowiedniej oprawie kongresu, a zatem nie mógł on odbywać się w byle mieścinie. Ponadto, Jagiellonowie darzyli Poznań szczególnym sentymentem. Niespodziewanie, kiedy już wszystko zostało ustalone, Jan Zápolya sprzeciwił się Poznaniowi, jako miejscy odbycia zjazdu, tłumacząc się zbyt dużą odległością od Węgier, jednak obiekcje te, a może po prostu gra na zwłokę, zostały odrzucone. Król Zygmunt wyznaczył termin rozpoczęcia zjazdu na 29 września 1530 r. Oprócz negocjacji pokojowych, mających doprowadzić do zakończenia wojny na Węgrzech, drugą sprawą, którą miał się zająć zjazd, było małżeństwo dziesięcioletniego Zygmunta Augusta (koronowanego właśnie na króla Polski dzięki zabiegom Bony), z czteroletnią córką Ferdynanda, Elżbietą.


8. Ferdynand I Habsburg.


Gospodarzem zjazdu, a także prawdopodobnie głową delegacji polskiej, został biskup poznański Jan Latalski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Pozostali delegaci z ramienia Zygmunta Starego zostali tak dobrani, aby uniknąć wszelkich zatargów. Wśród nich znajdowali się zarówno zwolennicy Zápoly, jak i Habsburgów. Do tych pierwszych zaliczali się: Andrzej Krzycki, najpierw biskup przemyski, później płocki, wreszcie arcybiskup gnieźnieński i poeta. Ponadto w skład delegacji polskiej wszedł wojewoda krakowski Andrzej Tęczyński i hetman Jan Tarnowski. Stronnictwo prohabsburskie reprezentowali: kanclerz Krzysztof Szydowiecki, Łukasz Górka, starosta generalny Wielkopolski i dr Jan Chojeński, sekretarza wielki koronny. 


9. Biskup Jan Latalski.


Delegacja saska zjawiła się w składzie: Jan Schleynitz, biskup Miśni, dr Szymon Pistoris, profesor prawa na uniwersytecie w Lipsku i jednocześnie kanclerz książęcy oraz dr Krzysztof Karlewicz, sekretarz biskupa miśnieńskiego. Tylko delegacja polska i saska przyjechała do Poznania na czas, Austriacy i Węgrzy spóźnili się. Przedstawiciele Ferdynanda pojawili się w Poznaniu 4 października, a byli to: Zygmunt Herberstein, dyplomata i dr Ja von Salza, prawnik. Członkiem delegacji austriackiej był także biskup wrocławski Beatus Wiedemann. Delegacja węgierska, z racji odległości, przybyła do Poznania dopiero 15 października, a w jej skład wchodzili: Franciszek Frangepan, arcybiskup Kalocsy, Jan Łaski biskup-elekt veszpremski, bratanek arcybiskupa gnieźnieńskiego Jan Łaskiego, a w przyszłości gorliwy zwolennik reformacji  i duchowny kalwiński, dr Stefan Werböczy prawnik, Hieronim Łaski, brat Jana, wojewoda sieradzki, a z nominacji Zápoly, także siedmiogrodzki, Franciszek Drugeth, krewny Jana Zápoly i niejaki dr Andrzej, prepozyt ostrzyhomski.    


Obrady zjazdu, wobec przebudowy zamku, odbywały się w ratuszu, jeszcze wówczas gotyckim. Każdego dnia obrad, delegaci polscy zjawiali się jako pierwsi i zapraszali którąś ze stron na rozmowy, bowiem delegaci polscy i sascy rozmawiali osobno z Austriakami i Węgrami. Prawdopodobnie jednak, większość decyzji podejmowano podczas zakulisowych spotkań, na przyjęciach i ucztach, których z pewnością nie zabrakło. Delegaci sascy, austriaccy i węgierscy, korzystali zapewne w gościny mieszczan i szlachty, natomiast Polacy mieszkali prawdopodobnie w zamku, mimo trwającego remontu. Problemu z kwaterą nie mieli natomiast Łukasz Górka i biskup Latalski. Górka miał swój dom w Poznaniu, choć nie zbudowano jeszcze pałacu Górków, a biskup miał swój pałac na Ostrowie Tumskim.


Mieszkańcy Poznania z żywym zainteresowaniem śledzili obrady zjazdu, a przy okazji mogli się nasłuchać opowieści o bieżących wydarzeniach na świecie, z delegatami bowiem przybyła służba, stanowiąca zawsze doskonałe źródło informacji i plotek. Rozmowy jednak szły jak po grudzie. Prohabsburscy delegaci polscy i Sasi popierali stanowisko Ferdynanda, jednakże druga część polskiej delegacji podtrzymywała racje Zápoly. Obie strony nie chciały jednak iść na zbyt dalekie ustępstwa. Obrady zakończyły się na początku listopada i właściwie okazały się całkowicie bezowocne. Zawarto zaledwie roczny rozejm, w praktyce i tak nie przestrzegany, a sprawa małżeństwa Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburżanki została odłożona. Dopiero trzy lata później podjęto decyzję o zaślubinach tej pary, ale dopiero w momencie osiągnięcia przez nich „lat sprawnych”.


Po zjeździe, Jan Zápolya dążył do zawarcia sojuszu z Polską, występując o zgodę na poślubienie pierworodnej córki Zygmunta Starego i Bony, Izabeli Jagiellonki. Zgodę uzyskał dopiero w 1538 r., po podpisaniu pokoju z Ferdynandem w Wielkim Waradynie, na mocy którego, Jan miał rządzić na 2/3 terytorium Węgier, które po jego śmierci miały przejść pod panowanie Ferdynanda. Do ślubu z Izabelą doszło w 1539 r., ale już rok później Jan zmarł. Krótko przed śmiercią Jan Zápolya doczekał się syna, Jana Zygmunta. Kiedy Ferdynand upomniał się o swoje dziedzictwo, Izabela i panowie węgierscy odmówili i odwołali się do pomocy tureckiej. 


10. Łukasz Cranach Młodszy, Izabela Jagiellonka.


Sułtan wysłał na Węgry swe wojska w 1541 r. doszło do rozbioru tego królestwa. Część zachodnia i północna przypadła Habsburgom, część środkowa została włączona w skład Imperium Osmańskiego, a wschodnią (Siedmiogród) przekształcono w zależne od Turcji, księstwo lenne. Podział ten utrzymał się aż do 1699 r. 


Mimo mizernych rezultatów, zjazd przyniósł pewne korzyści Poznaniowi. Dzięki kongresowi, Europa usłyszała o tym mieście, poznańscy mieszczanie mieli możliwość naleźć się w centrum wielkiej dyplomacji, a król Zygmunt Stary pochwalić się tak pięknym i bogatym miastem.


Źródło:

Marciniak P., Kongres międzynarodowy w Poznaniu w 1530 roku, w: Zamek książąt, królów, starostów, „Kronika Miasta Poznania”, nr 4, 2004.

Pociecha W., O zjedzie w Poznaniu w roku 1530, www.wbc.poznan.pl

Silnicki T., Kongres poznański 1530 r., „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, R. 7, 1933, www.wbc.poznan.pl

Wojciechowski Z., Zygmunt Stary  (1506-1548), Warszawa 1979.


Źródło fotografii:

1.By hu:Szerkesztő:Tolfavi (a kép szerzője; feltöltő a magyar nyelvű Wikipédiában)  SzentKorona_elől.jpg: hu:Szerkesztő:Tolfavi (a kép szerzője; feltöltő a magyar nyelvű Wikipédiában) derivative work: CSvBibra (hu:Fájl:SzentKorona elol.jpg  SzentKorona_elől.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons

2. By Master of Litoměřice Altarpiece ([1]) [Public domain], via Wikimedia Commons

3. After Titian [Public domain], via Wikimedia Commons

4. By Velii, Casparis Ursini [Public domain], via Wikimedia Commons

5. Jan Matejko [Public domain], via Wikimedia Commons

6. Workshop of Lucas Cranach the Elder [Public domain], via Wikimedia Commons

7. Lucas Cranach the Younger [Public domain], via Wikimedia Commons

8. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

9. By No machine-readable author provided. Mathiasrex assumed (based on copyright claims). [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

10. Lucas Cranach the Younger [Public domain], via Wikimedia Commons 


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz