blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Panowie z Górki
ok
17
not ok
1
liczba odsłon: 1048
Byli jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin magnackich w dawnej Rzeczpospolitej. Przez 150 lat należeli do najważniejszych senatorów królestwa, a ich dobra rozsiane były po całym kraju, nie tylko w rodzimej Wielkopolsce. Wpływy polityczne tej rodziny sięgały zaś daleko poza granice Rzeczpospolitej.

Wielkopolska rodzina Górków herbu Łodzia odcisnęła swe piętno na dziejach Poznania, Szamotuł, Kórnika, Sierakowa, Miejskiej Górki i innych miast dzielnicy. Do dziś pamiątkami po tym potężnym rodzie są grobowce w katedrze poznańskiej i kórnickiej farze, a także pałac w Poznaniu i zamek w Szamotułach. Przez lata budzili podziw, starach ale i zgorszenie. Raz stali po stronie króla, raz przechodzili do opozycji. Bywali gorliwymi katolikami, ale i zagorzałymi protestantami. Nie różnili się więc zbytnio od innych magnackich rodzin XV i XVI wieku. Oto historia Górków, wielkopolskich „królewiąt”. 


1. Łodzia, herb Górków.


Z otchłani wieków

Gniazdem rodzinny Górków była wieś Górka w południowej Wielkopolsce, dziś Miejska Górka, niewielkie miasteczko w powiecie rawickim. Najstarsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1310 r. Pierwszym znanym właścicieli wsi był Wojciech Górka, zmarły na początku XV w. Można go zaliczyć raczej do średniej szlachty, posiadał bowiem 5 wsi. Po jego śmierci ojcowiznę odziedziczyli trzej synowie: Mikołaj, Jakub i Pietrasz. Spośród tej trójki, najzdolniejszym okazał się Mikołaj, przeznaczony przez ojca do stanu duchownego. Dzięki osobistym zdolnościom, bo raczej nie ze względu na majątek czy pozycję ojca, został kanonikiem w Gnieźnie i Poznaniu, a od roku 1397 do śmierci w 1439 r., piastował ważną i prestiżową funkcję kanclerza kapituły poznańskiej. Dzięki pozycji i licznym dochodom z racji piastowanych stanowisk, zgromadził wraz z braćmi pokaźny majątek, obejmujący 3 miasta i 25 wsi. Wśród nabytków Mikołaja, była wieś Kórnik wraz z zamkiem. Kanclerz wystarał się u króla Władysława Jagiełły o nadanie osadzie praw miejskich. Prawa miejskie otrzymała także rodzinna Górka, zwana od tej pory Miejską Górką. Spadkobiercami Mikołaja zostali jego bratankowie: Łukasz i Wyszota.


2. Miejska Górka.


Łukasz I, czyli narodziny potęgi

Wyszota zmarł w młodości, natomiast Łukasz pomnożył bogactwo i znaczenie polityczne rodziny. Mikołajowi zawdzięczają Górkowie awans społeczny ze średniozamożnej szlachty do jednej z bogatszych w Wielkopolsce, jednak to Łukasza należy uważać za twórcę potęgi rodu.


O karierę młodego Łukasza zatroszczył się stryj Mikołaj, który wysłał go na dwór Władysława Jagiełły. W 1440 r. wybrał się w królem Władysławem III na Węgry, ale na szczęście, przed fatalną bitwą pod Warną, powrócił do Polski. W bitwie tej zginął za to wojewoda poznański Sędziwoj z Ostroroga, a Łukasz zajął jego miejsce. Zawarł także bardzo korzystne małżeństwo z Katarzyną Szamotulską, dzięki czemu niemały już majątek rodziny, jeszcze się powiększył. Młody magnat zdał sobie sprawę, że dzięki łasce królewskiej można sporo zyskać. W tym celu związał się z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, co zaowocowało wyniesieniem Łukasza do godności starosty generalnego Wielkopolski. Urząd ten Górka piastował zresztą kilkakrotnie. Wielkopolski magnat okazał się być sprawnym dyplomatą, negocjując ze Związkiem Pruskim warunki poddania się królowi polskiemu, a także osobiście wspierał zabiegi synów Jagiellończyka o trony: czeski i węgierski. Łukasz I był utalentowanym dyplomatą, ale raczej kiepskim żołnierzem. Kiedy wybuchła wojna trzynastoletnia, dowodzone przez niego wojska doznały klęski pod Chojnicami, a sam starosta dostał się do krzyżackiej niewoli. Po uwolnieniu wspierał dalej wysiłek wojenny kraju, ale już wyłącznie pieniędzmi. Łukasz I Górka zmarł w 1475 r., pochowany został z katedrze poznańskiej.


3. Płyta nagrobna Łukasza I Górki.


Renesansowy biskup Uriel

Łukasz I miał czterech synów: Uriela, Jan, Jakuba i Mikołaja. Jan i Mikołaj zostali przeznaczeni do kariery świeckiej, piastując pomniejsze urzędy w Wielkopolsce. Z tej dwójki tylko Mikołaj doczekał się syna, Łukasza. Dla Uriela i Jakuba zaplanowano karierę duchowną, przy czym Jakub umarł młodo. Głową rodu został Uriel.


O rozwój kariery duchownej Uriela zatroszczył się już jego ojciec Łukasz, zabiegając dla niego o liczne beneficja kościelne. Już jako mały chłopiec piastował kilka godności w wielkopolskich kapitułach. W 1473 r. dzięki protekcji ojca, został mianowany kanclerzem koronnym, a także brał udział w misjach dyplomatycznych. Podczas poselstwa w Rzymie, zachwycił się sztuką renesansu i nawiązał cenne kontakty z rodzinami bankierskimi i kupieckimi. W 1479 r. został biskupem poznańskim, wobec czego złożył urząd kanclerza. Mało wiadomo o jego rządach w diecezji, bo bardziej zajmowały go: dyplomacja, sprawy gospodarcze i mecenat artystyczny. Dzięki korzystnym operacjom bankowym, powiększył majątek rodzinny, a bogate biskupstwo poznańskie również przyczyniło się do pomnożenia dochodów Uriela, dzięki czemu stał się jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Zarobione kapitały lokował w ziemi i transakcjach finansowo-handlowych z kupcami poznańskimi i europejskimi bankierami. Do swych dóbr sprowadzał włoskich ogrodników, próbując uprawiać winorośl i inne egzotyczne rośliny. Kupował także dzieła sztuki i ufundował dla siebie i swego ojca brązowe tablice nagrobne, wykonane w warsztacie Vischerów w Norymberdze. Przebudował także kaplicę św. Leonarda w katedrze poznańskiej i uczynił z niej miejsce pochówku dla swojej rodziny. Prywatnie, zajął się wychowaniem swego jedynego bratanka i następcy – Łukasza. Biskup Uriel zmarł podczas kuracji w Karlovych Varach na początku 1498 r.


4. Fragment płyty nagrobnej Uriela Górki.


Niezwykła kariera Łukasza II

Urodzony w 1482 r. Łukasz II, syn Mikołaja, został wcześnie osierocony. Trafił jednak pod opiekę stryja Uriela, który zadbał o jego edukację i przygotował do kariery. Kiedy Uriel zmarł, zaledwie szesnastoletni Łukasz został jedynym męskim spadkobiercą rodu Górków. Początek jego kariery wiąże się z poślubieniem Katarzyny Szamotulskiej, córki i jedynej spadkobierczyni wojewody poznańskiego Andrzeja Szamotulskiego. Żona wniosła mu nie tylko pokaźny posag, ale zapewniła też protekcję teścia, a ten wyrobił mu wpływy na dworze. Król Zygmunt Stary, opierając swe rządy na senatorach, postanowił zaskarbić sobie przychylności młodego, lecz bogatego magnata, nadając mu kolejne godności: kasztelanię lądzką, poznańską, a wreszcie, w 1508 r. starostwo generalne Wielkopolski. Godność tą piastował do 1535 r., kiedy to został wojewodą poznańskim, a starostwo oddał… swemu synowi Andrzejowi.


5. Łukasz II Górka.


Podobnie jak pozostali Górkowie, Łukasz II zajął się gromadzeniem majątku, który za jego czasów rozrósł się do 16 miast i 202 wsi, położonych nie tylko w Wielkopolsce, ale także w Małopolsce i na Rusi. Bodaj najcenniejszym nabytkiem Łukasza, były Szamotuły, które odziedziczył po teściu. Drugim polem działalność Górki, była dyplomacja. Nawiązał przyjazne stosunki z Habsburgami, stając się jedynym z czołowych stronników cesarza w Polsce, za co otrzymał w 1534 r. godność hrabiego Świętego Imperium Rzymskiego. Ponadto, po hołdzie pruskim, zaprzyjaźnił się z księciem Albrechtem Hohenzollernem. O jego wpływach na dworze niech świadczy fakt, że pojechał na Węgry po pierwszą żonę Zygmunta Starego, Barbarę Zapolya, a także witał w granicach królestwa drugą żonę króla, Bonę. Był także gorliwym katolikiem, nakazując radzie miejskiej Poznania spalenie książek luterańskich. Przy tym wszystkim, potężny magnat uchodził za człowieka niezwykle chciwego. Zaskoczył jednak wszystkich, gdy w 1538 r. podjął starania o uzyskanie godności… biskupa kujawskiego. On, wdowiec z kilkorgiem dzieci, postanowił pod koniec życia zostać biskupem. Król, nie chciał go sobie zrażać, wyraził więc zgodę na objęcie tej godności, a kapituła podporządkowała się woli monarchy. Pewne obiekcje miał papież Paweł III, ale nie chciał on psuć sobie stosunków z królem i ostatecznie się zgodził. Łukasz II w ciągu jednego dnia (!) przyjął w katedrze poznańskiej wszystkie święcenia. Mało jednak interesował się swoją diecezją. Odwiedził ją raptem raz, podczas ingresu, a na co dzień mieszkał w Szamotułach. Okazało się jednak, że biskupstwo kujawskie, to tylko wstęp do dalszej kariery duchownej Łukasza, bowiem podjął on starania o biskupstwo krakowskie, a nawet arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Tego już jednak było za wiele i król odmówił. Wobec narastającej krytyki, Łukasz wyjechał w końcu do swej diecezji, ale zmarł po drodze w 1542 r. Został pochowany w okazały grobowcu w katedrze włocławskiej.


6. Zamek Górków w Szamotułach.


Andrzej I, czyli opozycjonista

W rodzinie Górków nie było przeciętnych osobistości, a urodzony ok. 1500 r. Andrzej, syn Łukasz II, z pewnością był postacią nietuzinkową. Wcześnie został oddany na dwór królewski, aby nabyć ogłady, zetknąć się z wielkim światem i przygotować do roli głowy potężnego i bogatego rodu. W 1525 r. ożenił się z niezwykle bogatą szlachcianką, Barbarą Kurozwęcką, która wniosła mu w posagu ogromne dobra na Rusi, dzięki temu mógł rozbudować majątek Górków właśnie w województwach południowo-wschodnich. Zanim otrzymał godności stosowne do pozycji rodu, brał udział w misjach dyplomatycznych, walczył z Moskwą na Litwie, aż wreszcie, w 1535 r. ojciec odstąpił mu urząd starosty generalnego Wielkopolski. Kontynuował linię polityczną ojca, polegającą na związkach z Habsburgami i Albrechtem Hohenzollernem.


7. Grobowiec Andrzeja I Górki i Barbary z Kurozwęckich.


Andrzej I pozostawił po sobie trwałe pamiątki w Poznaniu. Zbudował przy ul. Wodnej okazały pałac, przez przebudowę kamienic należących do Górków, a także przebudował w stylu renesansowym zamek królewski, który mocno ucierpiał w pożarze 1536 r. Odbudowany niedawno zamek na Górze Przemysła nawiązuje w formie właśnie do zamku z czasów Andrzeja I Górki. O ile dotychczas Górkowie zawdzięczali swą pozycję związkom z dworem królewskim, tak Andrzej przeszedł do opozycji, a nawet znalazł się w ostrym konflikcie z królami. Najpierw obraził się na Zygmunta Starego za odmowę nadania Łukaszowi II godności biskupa krakowskiego, a później zaprotestował przeciwko małżeństwu Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną, do tego stopnia, że nie pojawił się na pogrzebie Zygmunta Starego, a nawet groził nowemu królowi wypowiedzeniem posłuszeństwa, jeśli ten koronuje Barbarę. Pojawiły się plotki, że myśli o koronie dla siebie. W 1550 r. Andrzej i Zygmunt August pojednali się, ale i tak magnat nie pojawił się na koronacji Barbary. Ciekawe były jego poglądy religijne. Choć sympatyzował z reformacją i wspierał protestantów, nie zdecydował się na odejście od Kościoła katolickiego. Andrzej I zmarł w 1551 r. i został pochowany wraz z żoną w okazałym renesansowym grobowcu w kaplicy Górków katedry poznańskiej. Był ojcem trzech synów: Łukasza, Andrzeja i Stanisława oraz dwóch córek: Katarzyny i Barbary. Kto mógł przypuszczać, że na jego synach zakończy się ród Górków.


8. Pałac Górków w Poznaniu.


Synowie Andrzeja I

Uriel był biskupem, Łukasz II zagorzałym katolikiem, Andrzej I lawirował pomiędzy Kościołem katolickim, a Kościołami reformowanymi, a synowie Andrzeja I byli już jawnymi protestantami. Łukasz III (1533-1573), kolejno: kasztelan brzeski, wojewoda brzeski, później łęczycki, kaliski, a wreszcie poznański, walnie przyczynił się do rozwoju reformacji w Wielkopolsce, organizując synody braci czeskich i luteran, a w jego dobrach drukowano książki protestanckie. 


9. Łukasz III Górka, mal. J. Matejko.


Wyrzucił nawet bernardynów z Sierakowa, a kolegiaty farne w Kórniku i Szamotułach przekształcił w zbory protestanckie. W 1553 r. na czele gromady szlachty wpadł do poznańskiego ratusza, uniemożliwiając egzekucję dwóch mieszczan skazanych przez sąd biskupi za herezję. Początkowo Łukasz należał do wspólnoty Braci Czeskich, ale w 1563 r. usunięto go ze zboru „za rozpustę”. Widać trudno było mu przyjąć surowe normy moralne. Co ciekawe jednak, utrzymywał poprawne stosunki z hierarchią katolicką i jezuitami. Ponoć na łożu śmierci miał wezwać do siebie katolickiego księdza. Łukasz III zmarł w 1573 r., ale zagorzały przeciwnik reformacji biskup Adam Konarski, zakazał pogrzebu protestanta w katedrze poznańskiej. Bracia postanowili więc wprowadzić trumnę Łukasza siłą do kościoła, ale duchowni i słudzy kościelni zabarykadowali się wewnątrz, wobec czego Andrzej II nakazał sprowadzić armatę. Kiedy wieść o tym rozniosła się po Poznaniu, magistrat wysłał oddział zbrojny na pomoc biskupowi i upokorzeni Górkowie musieli ustąpić. Łukasz III spoczął początkowo w Szamotułach, a później w Kórniku. Jako ciekawostkę podam, że był on mężem słynnej Elżbiety (Halszki) z Ostroga, którą miał więzić w baszcie zamkowej w Szamotułach, nazwanej Basztą Halszki, ale to temat na zupełnie inną opowieść.  


10. Baszta Halszki w Szamotułach.


Andrzej II, urodzony około 1534 r., to także ciekawa postać. Nie osiągnął tylu godności, co inni przedstawiciele rodu, bo był „zaledwie” starostą wałeckim, gnieźnieńskim, kolskim, kościańskim i jaworowskim oraz kasztelanem międzyrzeckim. Wielokrotnie też posłował na sejm. Był luteraninem, ale utrzymywał poprawne stosunki z innymi konfesjami. Co jednak najbardziej interesujące, Andrzej II wyłamał się ze stronnictwa habsburskiego i podczas pierwszej wolnej elekcji, poparł Henryka Walezego. Znalazł się nawet w składzie poselstwa po króla do Francji. Po ucieczce Henryka, poparł Stefana Batorego, protestując przeciwko kandydaturze habsburskiej. Popierał politykę króla Stefana i kanclerza Jana Zamoyskiego, choć nie otrzymał upragnionego starostwa generalnego Wielkopolski, co ochłodziło jego stosunki z dworem, ale do zerwania nie doszło. Andrzej II zmarł w 1583 r. i został pochowany w Kórniku. 


11. Andrzej II Górka, mal. J. Matejko.


Ostatni z rodu

Ponoć w każdej rodzinie zdarza się jakaś „czarna owca”. W przypadku Górków był nią Stanisław, najmłodszy z synów Andrzeja I, urodzony w 1538 r. Po bezpotomnej śmierci Andrzeja II, odziedziczył cały majątek, jednak w przeciwieństwie, do przodków, którzy pomnażali majętności, Stanisław miał skłonności raczej do rozrzutności. Na pokrycie jego wydatków nie wystarczały dochody z ogromnych dóbr, musiał więc część sprzedać albo zastawić. Stanisław był luteraninem, jak bracia, ale niezbyt gorliwym, choć za młodu studiował w Wittenberdze. Zanim rozpoczął karierę polityczną, walczył na wschodzie przeciw Moskwie. Jako polityk odznaczał się warcholstwem i niestałością poglądów. Co chwilę przechodził z obozu do obozu. Podczas pierwszej elekcji poparł Henryka Walezego, podejmując króla uroczyście w Kórniku. Po ucieczce Walezego, zwalczał kandydaturę habsburską i energicznie zabiegał o poparcie dla Stefana Batorego, ale szybko przeszedł do opozycji wobec króla, czego głównym powodem były obawy co do rosnących wpływów Jana Zamoyskiego, pogodził się więc z Habsburgami i przeszedł do ich stronnictwa. Po śmierci Batorego, poparł  arcyksięcia Maksymiliana przeciw Zygmuntowie III Wazie. Walczył nawet w szeregach wojsk arcyksięcia w bitwie pod Byczyną, gdzie zresztą trafił do niewoli. Po wyjściu na wolność, nie zaniechał opozycji, choć zwalczał raczej Zamoyskiego, niż króla. Jego postawa zniechęciła do niego dużą część narodu szlacheckiego, przez co tracił stopniowo wpływy polityczne. Co oczywiste, na dworze też był niemile widziany. Swoją prohabsburską orientacją, zraził do siebie nawet protestantów, za których obrońców się uważał. Ostatni z Górków zmarł w 1592 r. Został pochowany w Kórniku.


12. Fragment grobowca Stanisława Górki w Kórniku.


Majątek Górków odziedziczyli spowinowaceni z nimi Czarnkowscy, którzy podzielili go między siebie, a odległe dobra sprzedali. Wśród nabywców byli m.in.: Sobiescy, Opalińscy i zwalczany przez Stanisława Górkę kanclerz Jan Zamoyski. Górkowie nie byli jedyną magnacką rodziną w Wielkopolsce, ale próżno szukać tu drugiego rodu o takim bogactwie i wpływach politycznych, jak panowie z Górki. 


Źródło:


Górczak Z., Górkowie – wielkopolscy Sobiepanowie, „Mówią Wieki”, nr 08/09, 2009.

Wielkopolski Słownik Biograficzny, praca zborowa pod redakcją A. Gąsiorowskiego i J. Topolskiego, Warszawa-Poznań 1983.


Źródło fotografii:

1.By Herb_Lodzia.jpg: Tadeusz Gajl derivative work: KamilkaŚ (Herb_Lodzia.jpg) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

2. By http://www.miejska-gorka.pl/pl/11102/1,0/Miejska_Gorka_z_lotu_ptaka.html [FAL], via Wikimedia Commons

3. By Radomil (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

4.http://www.poznan.pl/mim/galerie/pictures/biskup-uriel-gorka,pic2

5. http://vignette3.wikia.nocookie.net/poznan/images/0/04/%C5%81ukasz_II_G%C3%B3rka.jpg/revision/latest?cb=20140105205100&path-prefix=pl

6. pl [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

7. http://www.poznan.pl/mim/galerie/pictures/nagrobek-starosty-wielkopolski-andrzeja-i-gorki-i-jego-zony-barbary-z-1574-r,pic2

8.  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pozna%C5%84,_Pa%C5%82ac_G%C3%B3rk%C3%B3w_z_Rynku.jpg#globalusage

9. Jan Matejko [Public domain], via Wikimedia Commons

10. pl [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

11. By Feliks Zabłocki wg. rys. Jana Matejki (fot. Arianus) [Public domain], via Wikimedia Commons

12. http://vignette1.wikia.nocookie.net/poznan/images/2/22/Stanis%C5%82aw_G%C3%B3rka.jpg/revision/latest?cb=20140105204406&path-prefix=pl


 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarwoland36: Czyli ulica Górki w Poznaniu wywodzi się od tejże wpływowej rodziny? Kiedyś się właśnie zastanawiałem skąd ta nazwa...
dodano: Środa, 2016.03.02 23:46
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz