blog background
 
sokolisko, czyli zdrowy rozsądek ponad wszystko: sokolisko,czyli wszystko
wiara; religia;rozsądek; refleksja;historia;
metka_epoznan
Zygmunt Bauman -czy naprawdę jego historyczne zaplecze" jest kłopotliwe?
ok
3257
not ok
8
liczba odsłon: 13365

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego był formacją wojskową podporządkowana Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, powołaną w miesiącu marcu 1945 roku do walki z podziemiem polskim, ukraińskim, niemieckim, nie zgadzającym się z ustrojem komunistycznym. Geneza KBW sięga roku 1944, kiedy to po fiasku rozmów ze Stanisławem Mikołajczykiem w Moskwie Stalin postanowił zaostrzyć kurs PKWN wobec przeciwników

władzy ludowej. Toteż odpowiednie formacje stabilizacyjne zostały powołane bardzo szybko. Na początku jednak w związku z zadaniami "porządkowymi" pojawiały się liczne dezercje. W konsekwencji wydzielono ze składu Wojska Polskiego Czwartą Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Na czele KBW stanął dotychczasowy dowódca dywizji generał Bolesław Kaniewicz. Jednym z żołnierzy 4 Dywizji, z których uformowano struktury KBW był Zygmunt Bauman.

Bolesław Kieniewicz               Zygmunt Bauman, 1953 r.
 Oddziały KBW uczestniczyły w pacyfikacji wsi popierających antykomunistyczne podziemie oraz atakach na funkcjonującą legalnie opozycję Polskiego Stronnictwa Ludowego. W roku 1951 liczyły najwięcej członków, oscylując w granicach 51 tys. W trakcie wyborów i referendum w 1946 i 1947 roku "osłaniały" w wiadomych celach lokale wyborcze. To te oddziały również odpowiedzialne są za brutalne przesiedlenia ludności ukraińskiej znane również jako akcja "Wisła" , nadzór nad obozami jenieckimi, pracy.                                                                                          

Żołnierze KBW tuż po zakończeniu II wojny światowej

słynna, drastyczna fotografia przedstawia partyzantów z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" (patrol "Tygrysa"), poległych 25 II 1950 roku - od lewej: Ildefons Żbikowski "Tygrys", Józef Niski "Brzoza", Henryk Niedziałkowski "Huragan" i Władysław Bukowski "Zapora". Wszyscy zginęli z rąk UB i KBW. Ciała specjalnie pozbawiano obucia i części ubioru, był to zabieg mający pokazać niechlujstwo, bandyckie życie prowadzone przez zabitych.

Partyzanci z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" (patrol "Pilota"), poległych 23 VI 1950 roku - Władysław Grudziński ''Pilot'' (drugi od lewej) , Czesław Wilski "Brzoza", Hieronim Żbikowski"Gwiazda" , Kazimierz Chrzanowski"Wilk" )

Oczywiste jest, że po obu stronach w trakcie walk KBW i UB z podziemiem ginęli ludzie, często młodzi. Oddziały "Roja" częstokroć zabijały milicjantów, młodych działaczy, nieraz ideowców, a nie osoby związane bezpośrednio z prześladowaniami. Jednak forma wymierzenia "sprawiedliwości" przez oddziały Polski Ludowej, bez uszanowania godności i szacunku nawet dla ciała (sic!) człowieka może budzić tylko wzburzenie.

W roku 1965 KBW zostało rozwiązane, a jego jednostki wcielono do Wojsk Obrony Wewnętrznej , część- Nadwiślańskich  Jednostek Wojskowych MSW.

Informacja Wojskowa- organ kontrwywiadowczy działający w Polsce Ludowej na przestrzeni lat 1944- 1957 , odpowiedzialny obok Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego za masowe represje na członkach AK, Wojska Polskiego, Wolności i Niezawisłości,  Narodowych Sił Zbrojnych, ludności cywilnej. Potem został przekształcony w Wojskową Służbę Wewnętrzną. Uformowany przy 1. Armii Polskiej w ZSRR  i podlegał Naczelnemu Dowódcy armii. Zawiązał ścisłą współpracę z rosyjskim kontrwywiadem wojskowym "Smiersz".  Jego zadaniem była walka z agentami, "reakcją", tajnymi organizacjami- słowem, miała pełnić nieograniczony nadzór nad polskim wojskiem. W 1952 roku agentura liczyła sobie około 24 tys. osób.
Informacja Wojskowa prowadziła jedną z najsłynniejszych spraw okresu stalinowskiego: proces generała Tatara. Pokazowy sąd nad generałem oraz pułkownikami Marianem Utnikiem i Stanisławem Nowickim zakończył sie wyrokiem z 13 marca 1951 r., skazującym na dożywocie oraz długoletnie więzienie za działalność konspiracyjną i szpiegostwo, defraudację złota z FON w celach antypaństwowych.
proces trzech, 1951r.
Inna sprawa, że generał Tatar zaledwie trzy lata wcześniej przekazał większość zasobów przedwojennego Funduszu Obrony Narodowej w złocie rządowi Polski Ludowej, a na dodatek wraz z pozostałą dwójką oddał teczki archiwalne sztabu Naczelnego Wodza, narażającym tym samym swoich kolegów z wojska na represje władz komunistycznych- w końcu otrzymano wspaniały materiał dowodowy pełen danych. Za współpracę z wywiadem Tatar otrzymał od Bieruta Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, pułkownik Nowicki Krzyż Komandorski, zaś Utnik- awans do stopnia pułkownika rozkazem marszałka Michała Roli- Żymierskiego. W 1956 r. uwolniono go i zrehabilitowano, podobnie jak jego kolegów. Przyczyną była zapewne odwilż w stosunkach rząd-społeczeństwo po protestach robotniczych w Poznaniu.
W latach 1945-1948 z Informacją Wojskową współpracował Zygmunt Bauman.

Obecnie światowej sławy profesor socjologii, teoretyk postmodernizmu, jeden z jego twórców.  Wykładowca na Uniwersytecie w Leeds, do 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Postać o niezaprzeczalnych dokonaniach na polu studiowanej dziedziny. Autor interesujących prac rozliczających się w nietuzinkowy sposób z Holocaustem i totalitaryzmami, choć pochodził z rodziny polsko-żydowskiej.
Za swoje prace otrzymał liczne nagrody: Amalfi, Adorno, nagrodę Księcia Asturii, zwaną hiszpańskim noblem, a także Złoty Medal Zasłużonych Kulturze Gloria Artis z rąk ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego.

O współczesnej działalności profesora nie będę się rozpisywał. Bardzo łatwo jest opisy jego dokonań znaleźć w Internecie. Jednak niezwykle trudne okazało się dotarcie do wiadomości o jego powiązaniach z powyższymi organizacjami, tzn. podana jest lakoniczna notka, ale nic poza tym. Sam Bauman w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Guardian" przyznał się do działań w KBW i IW, ale

  (...)his face contracting and his voice deepening, and answering anyway. "I don't want to give weight or importance to something which is [composed of] half-truths and 100% lies. What is true in his article is not new, because everybody knew I was a communist" - from 1946 to 1967 - "and that I served also for several years in the 'internal army', so called." The only new fact, he says, is that he did join the secret service, but only for three years, when he was 19, and for this "I bear full responsibility."

(jego twarz napięła się, głos obniżył, odpowiedział jednak. -Nie chcę przykładać wagi ani istotnego znaczenia do czegoś co składa się z półsłówek i 100% kłamstw. Prawda w artykule [historyka Bogdana Musiała] nie jest nowością, ponieważ wszyscy wiedzieli że byłem komunistą, od 1946 roku do 1967, i że służyłem także dla tak zwanej 'wewnętrznej armii'. Jedynym nowym faktem, o którym mówi jest to, że dołączył do tajnych służb, ale tylko na trzy lata, i to w wieku 19 lat, za co 'bierze pełną odpowiedzialność')

"If you looked at the political spectrum in Poland at that time, the Communist party promised the best solution. Its political programme was the most fitting for the issues which Poland faced. And I was completely dedicated. Communist ideas were just a continuation of the Enlightenment."

(Jeśli spojrzałabyś na sytuację polityczną w Polsce okresu, partia komunistyczna obiecała najlepsze rozwiązanie. Jej program polityczny był tym najbardziej odpowiadającym problemom jakim czoła musiała stawić Polska. A ja całkowicie to popierałem. Idee komunistów były po prostu kontunuacją Oświecenia)

i jeszcze ostatni fragment, który przetłumaczę na ile potrafię :

"The fact that I for three years cooperated with intelligence - well, that's the only thing I never said." What did that involve, exactly? "Well, it's counter-espionage. Every good citizen should participate in counter-espionage. That was one thing that I kept secret, because I signed an obligation that it would be kept secret ... So that's the only thing. All the other 'news', so called, is completely in error."

( Fakt, że przez trzy lata wspołpracowałem z siłami wywiadowczymi- tak, to jedyny fakt którego dotąd nie poruszałem. - Co obejmowała ta współpraca? -Kontrwywiad. Każdy dobry obywatel powinien uczestniczyć w kontrwywiadzie. To było jedyne zagadnienie trzymane przeze mnie w sekrecie, ponieważ podpisałem zobowiązanie do zachowania tego w tajemnicy... Więc tylko to.  A inne rewelacje to bzdury)

Z artykułu widać jedno- w początkowym okresie życia Bauman musiał wierzyć w ideologię komunistów.W  wywiadzie sprowadza swoją działalność do pisania ulotek propagandowych, uznając tę pracę za nudną i bezsensowną  . Swój stosunek do komunizmu diametralnie zmienił po roku 1968, kiedy to za pochodzenie musiał opuścić kraj.
Wykładał na uniwersytetach w Tel-Awiwie i Jafie, dalej wspomnianym już Leeds.

polecam zapoznanie się z całością artykułu, bez moich kulawych zapewne przekładów. 
http://www.guardian.co.uk/books/2007/apr/28/academicexperts.highereducation
 Wielka szkoda, że profesor nie chcę się odważyć w Polsce na rzetelny wywiad na temat historii jego działań w organizacjach PRL-u. Dopóki bowiem nie zdobędzie się na kulturalny dialog z osobami chcącymi poznać jego życiorys, tak długo będzie narażony na ataki ze strony prawicowych ugrupowań. Bo socjalistą Bauman pozostał , to pewne. Ale chyba nie wierzy już w komunizm, skoro w swoim eseju wyraźnie negatywnie ukazał go jako objaw totalitaryzmu. W swoich pracach uznaje obok nazizmu komunizm za błędną próbę realizacji ideologii sily i potęgi, mającej eliminować ludzkie istnienia. W ogóle, choć wytyka wady kapitalizmu, w swoich wypowiedziach zachowuje ton i klasę.   Zresztą, przyjrzyjmy się realiom okresu. Młodego człowieka, jakim był Bauman, łatwo mogły porwać postulaty równości i porządku po zawierusze wojennej.  Wybory moralne podczas walk z "bandytami" były trudne, dla walczących ci kryjący się po lasach byli destabilizującymi nowe państwo polskie. Ci ludzie w to wierzyli. A do KBW dywizję wcielono siłą. Bauman zaś przeżył bojowy szlak aż po Berlin. Nie wiemy, czy Informacja Wojskowa nie przymusiła Baumana do współpracy.  Wiele źródeł mówi o nim jako o bezużytecznym informatorze. Profesor udzielał się głównie socjologii, wykładając ją na UW.  Nie obrzucajmy błotem renomowanego eseisty i eksperta, nie mając faktycznych argumentów przemawiających za jego negatywną przeszłością. Bo "ideowi" komuniści w historii szybko byli tępieni, a ich miejsce zajmowali bezwzględni demagodzy, chcący władzy niezależnie od ustroju. To prawda, że po 1968 roku Baumana szpiegowano przez kilkanaście lat, a było to wielkrotnie dłużej niż 3 lata jego rzekomej współpracy. Utrudniano mu publikację prac w kraju, inwigilowano na równi z ruchem anty -rządowym robotników. Swoje poglądy polityczne zrewidował i poddał refleksji.  Zatem pomyślmy, patrząc na incydent na wykładzie sprzed dwóch dni. 

"To, co w dzisiejszych czasach najbardziej tragiczne, to fakt, że mamy najlepiej w historii wykształcone młode pokolenie, które jest jednocześnie

pokoleniem najbardziej cierpiącym na brak pracy. Ludzie czują się zbędni. A gdy czują się zbędni, kierują się w stronę przemocy."

- mówił Zygmunt Bauman już po interwencji jednostki antyterrorystycznej. Poprzedzili ich policjanci najpierw zaopatrzeni w gaz, a następnie broń gładkolufową. Dopiero nadejście ostatnich funkcjonariuszy poskutkowało usunięciem z sali wykładowej Uniwersytetu Wrocławskiego grupy członków, sympatyków Narodowego Odrodzenia Polski oraz niektórych kib(oli)iców Śląska Wrocław z panem Dawidem Gaszyńskim na czele. Jaka była przyczyna wyproszenia części uczestników prelekcji z sali?

         W trakcie wypowiedzi profesora zaczęły padać określenia:

"Wyp...ać!"

 "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!"

"Norymberga dla komuny"

"Kogo zapraszasz Dutkiewicz, kogo zapraszasz"

i inne, równie niewybredne.

http://www.youtube.com/watch?v=2_Y9wP0CQK0

nagranie skandowanych okrzyków pokazuje brak kultury akademickiej, szacunku do wykładowcy oraz fakt, że nie cała sala przyklaskiwała takiemu zachowaniu.


Nie popieram w żadnej mierze przerywania wykładu w taki niekulturalny sposób. Myślę, że jeśli dana grupa słuchaczy nie utożsamiała się z poglądami profesora, mogła wyjść z sali. W ten sposób zamanifestowano by sprzeciw wobec osoby bez awantury. Ale czy taki niepoprawny był temat wykładu? " Dylematy socjaldemokracji - od Lassalle'a do płynnej nowoczesności" ? Profesor przyjechał do miasta w związku z obchodami 150 -lecia powstania niemieckiej socjaldemokracji, której założycielem był wrocławianin Ferdynand Lasalle.  Gdyby wysłuchać całości, okazuje się, że w swojej wypowiedzi Bauman poddaje krytyce współczesną lewicę. Uważa, że straciła swoją tożsamość, nie potrafi się jednoczyć, staje się medialna, a także ślepo w wierzy w utopijne połączenie w jedno wszystkich, jakże zróżnicowanych w celach i poglądach grup.
 Możemy poprosić go o wyjaśnienie, ale zróbmy to w elegancki sposób, oparty na faktach. Pewnie nie przeczyta tego Pan Profesor, ale rozmowa wiele by rozwiązała.
Strasznie irytuje mnie nagonka PiS-u na osobę Baumana. Oczywiście słowem -kluczem jest żydowskie pochodzenie. No tak, żydokomuna, zaraz znajdzie się jakieś papiery. I to jest wstyd. Zaczepianie i rzucanie pytań po wykładach - wstyd. Czy panowie z PiS gotowi są na porządna, "decent" debatę ? Bo rzucać oszczerstwa jest łatwiutko, ale pewnie posłowie wiedzą o KBW  i IW mniej, niż ja zawarłem w tym tekście. A wielu nie pamięta tamtych czasów; jak ja; ale ja jestem tego w pełni świadom.
Przepraszam za różnice czcionek, ale zbieranie informacji zabiera dużo czasu.
 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: Ciekawe - zupełnie jak kariery w powojennych Niemczech. A gdyby nie ich zachowanie to Ty byś nic nie napisał a ja tego nie przeczytał - więc jakby nie patrzeć jakiś skutek osiągneli.
dodano: Wtorek, 2013.06.25 18:50, IP:91.215.2.XXX
ok
3
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarHolt: Polecam poszukać wiadomości w sieci na temat tego co stało się z partyzantami w Grecji i Francji po zakończeniu II wojny światowej to pouczająca lektura.
dodano: Wtorek, 2013.06.25 19:52
ok
10
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarHolt: kasujesz posty niewygodne bardzo nieładnie
dodano: Wtorek, 2013.06.25 19:55
ok
11
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarPiekielnik: Wujek dobra rada: masz różne źródła pisane różną czcionką to wklej wszystko w jednego worda, zaznacz wszystko (ctrl a) i zmień rozmiar i czcionkę dla całego tekstu za jednym razem. Odnośnie incydentu z baumanem - banda małpoludów przyszła podrzeć sobie mordy. NUDZI IM SIĘ. ZNUDZONE NIEROBY!!! Bab nie mają (albo chłopów). Jakby studiowali i pracowali, i jeszcze mieli kobietę lub już mieli rodzinę - to nie mieliby czasu na takie kretynizmy jak latanie po wykładach i darcie mordy na obcych ludzi. Bo albo nie mieliby wolnej chwili, albo woleliby w tym czasie się wyspać, lub spędzić go z dziewczyną/z rodziną.
dodano: Wtorek, 2013.06.25 20:19
ok
13
not ok
6
odpowiedz|usuń
avatarHolt: dupek
dodano: Wtorek, 2013.06.25 20:29
ok
11
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarsokolisko: Piekielnik, dziękuję. Po pierwsze, faktycznie podreperowałem tekst. Widzę też komentarze (wcześniej był jakiś błąd i nie widziałem żadnego z nich pod tekstem) A panowie krzykacze, no cóż, odsyłam do nowego tekstu Selera.
dodano: Wtorek, 2013.06.25 23:05
ok
12
not ok
5
odpowiedz|usuń
~sokolisko: i żal mi wiecie jeszcze kogo? Kibiców. Bo przez to, że panowie wzięli na wykład transparent Śląska, wszyscu zaczną utoższamiać fanów nożnej z kibolstwem. A naprawdę, nie wszyscy kibice=kibole. Sam wielkim fanem nie jestem, ale mam znajomych zapaleńców.
dodano: Wtorek, 2013.06.25 23:21, IP:83.25.93.XXX
ok
11
not ok
5
odpowiedz|usuń
~end: Ciekawe czy gdyby tak ideowo współpracował z nazistami też bylibyście pełni zrozumienia..
dodano: Środa, 2013.06.26 08:29, IP:150.254.212.XXX
ok
6
not ok
4
odpowiedz|usuń
~LA: Osobą które protestowały przeciwko wykladowi komunistycznego zbrodniarza na początku przedstawiono zarzut wtargnięcia na wykład.Dopiero po zorientowaniu się, że wykład był otwarty zmieniono zarzuty. Czyli nic się nie zmieniło, dajcie człowieka, a paragraf zawsze się znajdzie.
dodano: Środa, 2013.06.26 12:07, IP:83.30.12.XXX
ok
5
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarsokolisko: end, proszę najpierw dostarcz mi rzetelne informacje z rzetelnego źródła, że profesor Bauman zażyle współpracował.
dodano: Środa, 2013.06.26 22:25
ok
9
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: sokolisko: end, proszę najpierw dostarcz mi rzetelne informacje z rzetelnego źródła, że profesor Bauman zażyle współpracował....
Doprecyzuj co rozumiesz przez "rzetelne informacje z rzetelnego źródła".
dodano: Czwartek, 2013.06.27 14:20, IP:46.175.43.XXX
ok
0
not ok
2
odpowiedz|usuń
~sokolisko: na przykład Instytut Pamięci Narodowej. Zresztą właściwie Bauman otwarcie powiedział, że wówczas wierzył. Ale zrewidował poglądy i potrafił dojrzeć w tym aspekcie, może później niż w socjologicznej pasji, ale też. Zachęcam do sięgnięcia po jego książki, zanim nazwie się go komunistą.
dodano: Czwartek, 2013.06.27 15:46, IP:83.8.165.XXX
ok
11
not ok
4
odpowiedz|usuń
~ru-ru-rkowiec: ~sokolisko: na przykład Instytut Pamięci Narodowej. Zresztą właściwie Bauman otwarcie powiedział, że wówczas wierzył. Ale zrewidował poglądy i potrafił dojrzeć w ...
a teraz w co wierzy poza p*****leniem bzdur oczywiscie?
dodano: Piątek, 2013.06.28 15:08, IP:164.126.225.XXX
ok
3
not ok
5
odpowiedz|usuń
~sac michael kors pas ch: http://#nie_wklejaj_linkow#nl.covor.nl/n Sac Longchamp Lm Cuir Pas Cher Neuf http://#nie_wklejaj_linkow#www.ssrpsms.c Sac Longchamps Pas Cher http://#nie_wklejaj_linkow#www.koreaenam Sac Longchamp Cuir Pas Cher http://#nie_wklejaj_linkow#dcnihao.com/f Sac Longchamp Pas Cher http://#nie_wklejaj_linkow#www.uhchinese Sac a Main Longchamp Pas Cher
dodano: Wtorek, 2015.01.13 22:37, IP:110.85.126.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Coach Factory Store Sal: http://#nie_wklejaj_linkow#www.smcindiao Coach Factory Outlet Sale Coach Factory Store Sales http://#nie_wklejaj_linkow#www.smcindiao
dodano: Poniedziałek, 2015.02.09 09:41, IP:110.85.126.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
Zdjęcie: Artur Kaźmierczak